Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of War and Public Health

مجله طب جانبازVolume 12, Number 1 (2020-2)


Phenomenology of Sexual Dysfunctions in Chemical Warfare Victims of Sardasht City
پدیدارشناسی کژکاری‌های جنسی در مصدومان شیمیایی شهر سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Emotional Schemes in War Veterans suffering Post Traumatic Stress Disorder with Depression Symptoms, Anxiety Symptoms and without Signs of Depression and Anxiety
مقایسه طرحواره‌های هیجانی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه همراه با علایم افسردگی و اضطرابی و فاقد علایم اضطراب و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on Happiness of Veterans' Spouses
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر شادکامی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal model of quality of life in veterans of the nervous system in the aging process of Kermanshah province
مدل علی پیشایندهای کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness based cognitive therapy on loneliness and rumination of veteran’s spouses
تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر احساس تنهایی و وسواس فکری همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Corrective Exercise Program Based on Scapular Stability on Upper Cross Syndrome in Wheelchair Basketball Athletes
تاثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی مبتنی بر ثبات اسکاپولا بر سندروم متقاطع فوقانی در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Religious Coping Skills Training on Modifying Metacognitive Beliefs among Children of Veterans with PTSD
تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله مذهبی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Resiliency Training on Quality of Life and Resiliency in Prisoners of War
اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود کیفیت زندگی و تاب‌آوری آزادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2019-12)


Explanation of the Managerial Competencies of Healthcare Staff to Discounting the Number of Martyrs and Veterans in the Iran-Iraq War: A Qualitative Study
تبیین صلاحیت‌های مدیریتی کارکنان بهداشت و درمان در راستای تعدیل آمار شهدا و جانبازان در جنگ ایران و عراق: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Self-Efficacy and Depression among Family Caregivers of Chemical Warfare Elderly Veterans
رابطه خودکارآمدی و افسردگی در میان مراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Resilience, Self-Differentiation, and Health-Promoting Lifestyle in Children of the Chemical Warfare Veterans, Non-Chemical Veterans, Prisoners of War and Normal Population
مقایسه میزان تاب‌آوری، تمایزیافتگی خود و سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بین فرزندان جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی، آزاده و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical and Mental Health Status and Its Related Demographic Factors in Martyr's Elderly Parents: A Case Study of Tehran City
وضعیت سلامت جسمانی و روانی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در والدین سالمند شهدا؛ مطالعه موردی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Life Skills Training Based on Effective Communication and Emotion Management on Marital Satisfaction, Hopefulness and Self-Confidence in Spouses of Spinal Cord Injured Veterans
​تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر ارتباط موثر و مدیریت هیجان بر رضایت زناشویی، امیدواری و اعتماد‌به‌نفس در همسران جانبازان نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Core Stability Training on Static and Dynamic Balance and Strength in Disabled Veterans with Unilateral Below Knee Amputation
تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت در جانبازان قطع عضو زیر زانوی یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of Modified Pilates Training on Pulmonary Function and Quality of Life of Veterans Exposed to Chemical Warfare
اثر هشت هفته تمرین پیلاتس تعدیل‌شده بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of the Spiritual-Islamic Healing Group Therapy on Increasing the Resilience and Life Expectancy of Veterans with Mental Disorders
اثربخشی گروه‌درمانی معنوی- اسلامی بر افزایش تاب‌آوری و امید به زندگی جانبازان اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2019-7)


Effect of Subjective Well-being and Quality of Work Life on Job Commitment of Hospital Staff
تاثیر بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بر تعهد شغلی کارکنان بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Resilience and Mental Health with Lifestyle and Parenting Styles of Veterans' Spouses A Case Study of Ardakan City
همبستگی تاب‌آوری و سلامت روان با سبک زندگی و سبک­های فرزندپروری همسران جانبازان؛ مطالعه موردی شهرستان اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Time Perspective Therapy on Increasing Psychological Well-Being and Happiness in Veterans with PTSD
اثربخشی چشم‌انداز زمان‌درمانی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی جانبازان مبتلا به PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Assertiveness of Imposed War Veterans' daughters
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on Marital Satisfaction of Veterans' Spouses
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر رضایت زناشویی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Unilateral Transcranial Direct Current Stimulation on Reaction Time in Veterans and Athletes with Disabilities
تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای یک‌طرفه مغز بر زمان واکنش جانبازان و ورزشکاران با معلولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Evaluation of a Smartphone-Based Application to Manage the Treatment of People with Heart Failur
طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Exercises on Memory and Attention in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
تاثیر تمرینات هوازی بر حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2019-5)


Comparing the Quality of Life and the Ability to Perform Daily Activities in Elderly and Middle-Aged Monocular Veterans
مقایسه کیفیت زندگی و توانایی انجام فعالیت‌های روزمره در جانبازان یک‌چشم‌نابینای سالمند و میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Psychological Security in the Relationship between Optimism and Self-Compassion with Psychological Well-Being in Veterans’ Spouses
نقش میانجی‌گرانه احساس امنیت روانی در رابطه خوش‌بینی و خودشفقت‌ورزی با بهزیستی روان‌شناختی در همسران جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Emotional Empathy in the Wives of Veterans by Cognitive Emotion Regulation Strategies and Resilience
پیش‌بینی همدلی عاطفی همسران جانبازان براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Selective Home-Based Exercises on Chronic Low Back Pain in Unilateral Below Knee Amputees
تاثیر تمرینات منتخب مبتنی بر خانه بر کمردرد مزمن افراد قطع عضو یک‌طرفه زیر زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Anxious Thoughts of Wives of Veterans with Amputation
تاثیر کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار اضطرابی همسران جانبازان قطع عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Competitive-State Anxiety of warfare victims who are Professional Athletes
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب حالتی- رقابتی ورزشکاران جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Stress Management Training on Reducing Perceived Stress in Veterans with PTSD
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک‌شده در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Mindfulness-based-Therapy on Resilience and Emotional Control of Psychiatric Veteran’s Wives
اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2019-3)


Designing the Model of Factors Affecting the Physical and Psychological Damage of Iranian Captives in Iraqi Camps and Harm Reduction Strategies
طراحی مدل عوامل موثر بر آسیب‌های جسمی و روانی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و استراتژی‌های کاهش آسیب‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Self-efficacy and Adherence to Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury
همبستگی بین خودکارآمدی و تبعیت از رژیم درمانی در جانبازان ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Family Function, Self-Differentiation, and Life Satisfaction with Attitude toward Marriage of Veteran's Children
همبستگی بین عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و رضایت از زندگی با نگرش به ازدواج در فرزندان جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Religious Commitment with Hardiness and Mental Health in Veterans' Spouses
همبستگی تعهد مذهبی با سخت‌رویی و سلامت روان در همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mental Health in the Paraplegic Veterans and Disables; A Case Study of Mazandaran Province
ارزیابی سلامت روان جانبازان و معلولان پاراپلژی؛ مطالعه موردی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Quality of Health Care Services of the Injured and Chemical Veterans during the Holy Defense Period since the Time of Injury in Kashan in 2017
ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبتهای بهداشتی و درمانی مصدومین و جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس از بدو مجروحیت تاکنون در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۶
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Solution-Focused Brief Couple Therapy on Happiness and Marital Conflict in Veterans' Spouses
اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Brief Behavioral Activation Treatment on the Rumination and Experiential Avoidance in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری کوتاه‌مدت بر نشخوار فکری و اجتناب تجربی جانبازان مبتلا به اختلال استرس ‌پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2018-12)


Comparison of Mature, Immature, and Neurotic Defense Mechanisms in Veterans and Normal People
مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌رنجورانه در افراد عادی و جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Resilience Based on Self-Compassion and Empathy in Veterans
پیش‌بینی تاب‌آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Attachment Styles, Resiliency and Social Capital in the Spouses of Martyrs, Veterans and Normal People; A Case Study of Ardabil City
مقایسه سبک‌های دلبستگی، تاب‌آوری و سرمایه اجتماعی در همسران شاهد، جانباز و عادی؛ مطالعه موردی شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Caregiver Burden Based on Sense of Coherence and Psychological Capital in the Spouses of Amputee Veterans
پیش‌بینی فشار مراقبت براساس حس انسجام و سرمایه روان‌شناختی در همسران جانبازان قطع عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Coping Styles, Locus of Control, and Emotional intelligence in Predicting Social Adjustment of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
نقش سبک‌های مقابله‌ای، منبع کنترل و هوش هیجانی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Powell's Cognitive Rehabilitation with Neurofeedback in Improving Executive Functions, Memory, and Attention to Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی توان‌بخشی شناختی پاول همراه با نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Strategic Training of Neuro-Linguistic Programming on Improving the Quality of Life of Veterans' Spouses with Injury Rate of 25 to 50 Percent; A Case Study of Tehran Province
اثربخشی آموزش راهبردی برنامه‌ریزی عصبی- کلامی بر بهبود کیفیت زندگی همسران جانبازان با میزان جانبازی 25 تا 50 درصد؛ مطالعه موردی استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Narrative Therapy and Emotionally Focused Therapy on Family Cohesion of Veterans' Wives; A Case Study of Khorramabad City
مقایسه اثربخشی روایت‌درمانی و درمان هیجان‌محور بر انسجام خانوادگی همسران جانباز؛ مطالعه موردی شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2018-9)


Satisfaction of Veterans with Trans-Radial Amputations from Myoelectric Prosthesis and Prosthetic Services Referring to Kowsar Orthotics and Prosthetics Center in Tehran
میزان رضایت جانبازان قطع عضو زیر آرنج از پروتز مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی مراجعه‌کننده به مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corelation of Perceived Social Support and Psychological Hardness with Perceived Stress and Aggression in Retired Veterans
همبستگی حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سخت‌رویی روان‌شناختی با استرس ادراک‌شده و پرخاشگری جانبازان بازنشسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life Expectancy in the Spouses of Veterans
امید به زندگی در همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients' Satisfaction with Health Services Provided in Golestan Hospital, Tehran
رضایت‌سنجی بیماران بستری از خدمات بهداشتی– درمانی ارایه‌شده در بیمارستان گلستان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Planning for Veterans Sports in Mazandaran Province
برنامه‌ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life, Satisfaction with Life, and Satisfaction with Orthopedic Shoes among Veterans with Lower Extremities Length Discrepancy Receiving Services and Not-receiving Services after Two Years of Follow-up
مقایسه کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و رضایت از کفش طبی در بین جانبازان دارای اختلاف طول دو اندام تحتانی دریافت‌کننده خدمات و بدون دریافت خدمات پس از دو سال پیگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Self-regulation Components between the Disabled and Veteran Athletes and Non-athletes
مقایسه مولفه‌های خودتنظیمی بین معلولان و جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Thought Control Strategy and Quality of Life in Veterans with Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد کنترل فکر و کیفیت زندگی درافراد PTSD ناشی ازجنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2018-5)


Effect of Hope Promotion Cognitive Training on Characteristic Abilities, Psychological Flexibility, and Cognitive Functions Reconstruction of Veterans’ Wives
اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر توانمندی‌های شخصیتی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و بازسازی کارکردهای شناختی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Coping Styles and Defense Mechanisms in PTSD Veterans and non PTSD Veterans
مقایسه سبک های مقابله‌ای و دفاعی در رزمندگان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Parental Perception and Its Components with Attachment Style and Tendency to Communicate with the Opposite Sex in Veterans’ Daughters
همبستگی ادراک از والدین و مولفه‌های آن با سبک دلبستگی و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در دختران افراد جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perception of God and Life Expectancy among Veterans with Spinal Cord Injuries, Chemical Veterans, and Ordinary People; A Case Study of Urmia City
مقایسه ادراک خدا و امید به زندگی در بین جانبازان قطع نخاع، شیمیایی و افراد عادی؛ مطالعه موردی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Users’ Satisfaction with Prosthesis and Prosthetic Services in Tehran
ارزیابی رضایت کاربران از پروتز و خدمات پروتزی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Behavioral Activation and Inhibition Systems with Experiential Avoidance and Impulsivity of Veterans with Post-traumatic Stress Disorder
رابطه‌ سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری با اجتناب تجربی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Cognitive self-Compassion Focused Therapy on cognitive Flexibility, Meaning in life In people who have gone mine
تاثیر آموزش دلسوزی به خود بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی در افراد مواجه‌شده با انفجار مین منجر به نقص عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Training Neuro-linguistic Programming Strategies on Self-efficiency, Sport Self-confidence, and Performance of Athletes with Disabilities and Veterans
تاثیر آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی- کلامی بر خودکارآمدی، اعتمادبه‌نفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران معلول و جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2018-1)


Effect of 12-Week Corrective Training on Lumbar Multifidus Muscle Asymmetry and Pain Intensity in Veterans With One-sided Below-knee Amputation Suffering From Chronic Low Back Pain
تاثیر 12 هفته تمرینات حرکات اصلاحی بر عدم تقارن عضله مولتی‌فیدوس کمری و شدت درد جانبازان قطع عضو زیر زانوی یک‌طرفه مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Communication Skills Training on Increasing Self-Efficacy and Hopefulness of Veterans' Wives; A Case Study of Ravansar City
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی و امیدواری همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Academic Performance of Veterans' Children
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of shoulder's centralized exercise and pushrim activated power assisted wheelchair on shoulder pain and function veterans affected by paraplegic spinal cord injury
تاثیر تمرینات متمرکز شانه و دستگاه تسهیل کننده حرکت ویلچر بر درد و عملکرد شانه جانبازان مبتلا به آسیب نخاعی پاراپلژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Positive Psychotherapy Based on Virtual Social Networks on Anxiety and Depression Reduction in Veterans with Spinal Cord Injury
تاثیر روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر شبکه‌های مجازی روی کاهش اضطراب و افسردگی در جانبازان قطع نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a period of Selected SMR/Theta Neurofeedback Training on Visual and Auditory Reaction Time in Veterans and Disabled Athletes
تاثیر یک دوره تمرینات منتخب نوروفیدبک SMR/تتا بر زمان واکنش دیداری و شنیداری در جانبازان و معلولان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Training on Emotional Control of Chemical Veterans
اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive- Behavioral Therapy on Emotional Control and Signs of Suicide in Veterans with PTSD
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کنترل هیجان و افکار خودکشی در جانبازان مبتلا به PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2017-11)


Effectiveness of Two Approaches of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Psychological Well-being of Veterans’ Wives with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of Satisfaction of Veterans with Supplementary Insurance and Their Families from Inpatient Services
میزان رضایت‌مندی جانبازان تحت پوشش بیمه تکمیلی و خانواده‌های آنان از خدمات بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Intelligence Beliefs and Achievement Motivation with Self-regulated Learning in Students with Veteran Parents Injured More than 40%
رابطه باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای 40%
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Coping Strategies with Stress in Resiliency and Quality of Life of Female Adolescents with Veteran Father
نقش راهبردهای مقابله با استرس در تاب‌آوری و کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای پدر جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Spiritual Intelligence, Perceived Stress and Perceived Social Support with Subjective Well-Being in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD); A Case Study of Ardabil Province
رابطه بین هوش معنوی، تنش ادراک‌شده و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی ذهنی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه؛ مطالعه موردی استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Low Back Pain Severity in Veterans with Unilateral Below Knee Amputation
عوامل مرتبط با شدت درد کمر در جانبازان قطع عضو یک‌طرفه زیر زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training Forgiveness on Resilience and Perceived stress in Wives of Veteran
اثربخشی آموزش بخشش بر تاب‌آوری و استرس ادراک شده همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Executive Function and Experiential Avoidance in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کارکرد اجرایی و اجتناب تجربی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2017-8)


Predicting Trait Competitive Anxiety, Competitive Aggression, and Competitive Anger based on Spiritual Intelligence in Veterans and Disabled Athletes
پیش‌بینی اضطراب صفتی رقابتی، پرخاشگری رقابتی و خشم رقابتی بر اساس هوش معنوی ورزشکاران جانباز و معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Benefits and Obstacles of Participation in Motor and Physical Activities with Veterans Participation in these Activities; Case Study of Ardabil Province
همبستگی منافع و موانع مشارکت در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی با مشارکت جانبازان در این فعالیت‌ها؛ مطالعه موردی استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sport Participation and Social Capital in Veterans and Disabled People; Case Study of Kerman City, Iran
رابطه مشارکت ورزشی و سرمایه اجتماعی جانبازان و معلولان؛ مطالعه موردی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Stress and Social Support between Veterans and Non-Veterans; Case Study of Urmia City, Iran
مقایسه حمایت و استرس اجتماعی بین جانبازان و غیرجانبازان؛ مطالعه موردی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Depression, Anxiety and Stress Symptoms in Veterans’ Wives
همه‌گیرشناسی نشانگان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Religious Orientation and Perceived Social Support in Prediction of Spiritual Well-Being of Veterans
نقش جهت‌گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی بهزیستی معنوی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Affective-Emotional Temperament in Anticipation of Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms in Maimed Individuals Caused by Mine Explosion
نقش سرشت عاطفی-هیجانی در پیش‌بینی علایم اختلال استرس پس از آسیب در افراد دارای نقص عضو در اثر انفجار مین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Focused Therapy on Emotional Dysregulation, Hopelessness and Suicidal Ideation in Post-Traumatic Stress Disorder Veterans
اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی و ناامیدی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2017-6)


Relationship between Mindfulness and Cognitive Abilities in Blind Veteran Athletes
رابطه ذهن‌آگاهی و توانایی‌های شناختی در جانبازان نابینای ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Status of Elder Spinal Cord Veterans
وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Self-Esteem with Quality of Life and Narcissism in Veterans and Disabled Professional Cyclists
ارتباط عزت نفس با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در دوچرخه‌سواران حرفه‌ای جانباز و معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Job Burnout and Organizational Cynicism in the Relationship between Veteran's Psychological Capital and Well-being
میانجیگری فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی در رابطه میان سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی ایثارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Below Knee Prosthesis on Muscle Force Production and Joint Contact Forces of Knee and Hip Joints during Walking in Amputees
تاثیر پروتز زیر زانو بر نیروی تولیدی عضلات و نیروی تماس مفصلی زانو و ران حین راه رفتن در افراد با قطع عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Anxiety and Depression of Death between Chemical and Non-Chemical Veterans of Sardasht City, Iran
مقایسه اضطراب و افسردگی مرگ بین جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی شهرستان سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Unemployment on the General Health of Employment Standby Veterans’
تاثیر بیکاری بر سلامت عمومی جانبازان مشمول حالت اشتغال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Neuro-Linguistic Programming on Mental Toughness in Veteran and Disabled Athletes
اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر استحکام ذهنی در ورزشکاران معلول و جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2017-3)


Prevalence of Physical Diseases and Disorders in Retired Armed Forces; a Case Study of Tehran City, Iran
فراوانی بیماری‌ها و مشکلات جسمی در بازنشستگان نیروهای مسلح؛ مطالعه موردی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Instrumental Activities of Daily Living" in Veterans with Monocular Blindness
"فعالیت‌های پیچیده زندگی روزانه" در جانبازان نابینا از یک چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Self-Compassion Training on Dysfunctional Attitudes and Quality of Life in Mine Explosion Amputees
اثربخشی روش آموزش دلسوزی به خود بر نگرش‌های ناکارآمد و کیفیت زندگی در افراد دارای نقص عضو با انفجار مین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Self-Compassion and Sense of Coherence and Thought Action Fusion in Prediction of Psychological Well–Being among Post-Traumatic Stress Disorder Veterans
نقش دلسوزی به خود و حس انسجام و آمیختگی فکر- عمل در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Self-Esteem, Emotional Skillfulness and Marital Adjustment in Veterans’ Wives
تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی، ناگویی خلقی و سازگاری زناشویی در همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War in Veterans
میزان شیوع اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ در کهنه‌رزمندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship among Mental Toughness, Stress Coping Styles and Optimism in Veteran and Disabled Volleyball Players
رابطه میان سرسختی‌ ذهنی، روش‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان والیبال جانباز و معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Positive Thinking Skills on Improving the Situation of Fathering Behavior, Conversation and Anger in Relation of Daughters and their Veteran Fathers
اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهبود وضعیت رفتار پدرانه، گفت‌وشنود و خشم در رابطه دختران و پدران جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2016-12)


Validity and Reliability of Persian Version of “Post-Traumatic Stress Disorder Scale” in War Veterans
روایی و پایایی نسخه فارسی "فهرست اختلال استرس پس از ضربه" در جامعه جانبازان ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of mental health status of veterans with unilateral blindness in Fars province
همه گیرشناسی وضعیت سلامت روان جانبازان یک چشم نابینا در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Secondary Post-Traumatic Stress Disorder and Resilience on Academic Motivation and Performance of Veterans’ Student Children
نقش اختلال استرس پس از سانحه ثانویه و تاب‌آوری در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فرزند جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sidewalks and Urban Equipment Modification for Veterans and Disabled Persons
مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها و تجهیزات شهری برای جانبازان و معلولان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Social-Emotional Skills Program on Social Problem-Solving and Anger Control in Veterans’ Children
اثربخشی برنامه مهارت‌های هیجانی- اجتماعی بر کنترل خشم و توانایی حل مساله اجتماعی در فرزندان جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment on Cognitive-Emotional Functions of Veterans
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارکردهای شناختی- هیجانی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mindfulness based on Cognitive therapy
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افزایش سرمایه روان‌شناختی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of appropriate and inappropriate prosthetic socket fit on the energy expenditure in unilateral below knee amputees
بررسی تاثیر فیت مناسب و نامناسب سوکت بر میزان مصرف انرژی در افراد دچارقطع عضو زیر زانو یک طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2016-11)


Epidemiology of Lower Extremity Injuries in Veterans with Ankle-Foot Neuromusculoskeletal Disorders
اپیدمیولوژی آسیب‌های اندام تحتانی درجانبازان مبتلا به اختلالات عصبی، اسکلتی و عضلانی مچ و پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Quality of Life of Paraplegic Veterans and Disables; Case Study of Mazandaran Province, Iran
مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولان پاراپلژی؛ مطالعه موردی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Satisfaction with Prosthesis and Prosthetic Services in Veterans with Transtibial Amputation
میزان رضایت جانبازان با قطع عضو ترانس‌تیبیال از پروتز و خدمات پروتزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life of the Spouses of War Related Amputees of Hamedan City, Iran
کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health of Iranian amputees veterans living on the Mazandaran province
بررسی سلامت روانی جانبازان قطع عضو در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression, Anger and Emotion Regulation of Veterans’ Spouses
تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی، خشم و تنظیم هیجانی همسران جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Positive Thinking Skills on Improving the Relation of Veteran Father and his Daughter
اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهبود رابطه پدر جانباز و دختر وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Breathing Exercises on Lung Volumes and Fatigue in Chemical Victims
تاثیر تمرینات تنفسی بر حجم ریوی و میزان خستگی جانبازان شیمیایی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2016-7)


Effect of Silicone Brim Socket of Transfemoral Prosthesis on Pressure Level in Proximal Weight Bearing Areas and Comparing with Conventional Socket
تاثیر سوکت لبه‌سیلیکونیِ پروتز ترنس‌فمورال بر میزان فشار در نواحی تحمل وزن فوقانی و مقایسه با سوکت مرسوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing the Components of Couple Burnout in Veterans Spouses
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش مولفه‌های فرسودگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Intensity of Different Types of Pain in Spinal Cord Injury Patients
شیوع و شدت انواع درد در بیماران ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Physical Activity on Quality of Life and Pain Self-Efficacy in Veterans and Non-Veterans with Amputations of Lower Limbs
اثربخشی فعالیت‌های جسمانی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی درد در جانبازان و غیرجانبازان قطع عضو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Training Program on Quality of Life of Severe Respiratory Chemical Veterans; A Case Study of Markazi Province
تاثیر برنامه مدون ورزشی بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی شدید ریوی؛ مطالعه موردی استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Internal and External Rotator Muscles Strength in Dominant and Non-Dominant Organ and Their Relationship with Shoulder Pain of Wheelchair Basketball Players
مقایسه قدرت عضلات چرخش‌دهنده مفصل شانه در اندام غالب و غیرغالب و ارتباط آنها با میزان درد شانه ورزشکاران مرد بسکتبال با ویلچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ground Reaction Forces Components on Sound and Prosthetic Legs in Trans-Tibial Amputated Individuals
مقایسه اجزای نیروی عکس‌العمل زمین در پاهای سالم و پروتزی در افراد قطع عضو یکطرفه زیر زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Offline Periods on Consolidation Process Based on Stability in Implicit Motor Memory of Veteran and Disabled Athletes
تاثیر فواصل متفاوت تمرین آسایی بر فرآیند تحکیم مبتنی بر ثبات در حافظه حرکتی پنهان ورزشکاران معلول و جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2016-1)


Wives Experiences in Empowering Chemical Injuries; a Phenomenological Study
تجارب همسران در توانمندسازی مصدومان شیمیایی؛ مطالعه پدیدار‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Brief Scale of Resilience in Disabled and Veteran Athletes; Psychometric Properties of the Persian Version
مقیاس کوتاه تاب‏آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Offline Periods on Enhance-Based Consolidation Process in Implicit Motor Memory of Veteran and Disabled Athletes
تاثیر فواصل متفاوت تمرین آسایی بر فرآیند تحکیم مبتنی بر ارتقا در حافظه حرکتی پنهان ورزشکاران معلول و جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Spirituality and Forgiveness with Family Cohesion and Adaptability in Veterans
رابطه معنویت و بخشودگی با انسجام و سازگاری خانوادگی در جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Life Skills Training on Mental Health of Spouses of Veterans with Affective Disorders
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی همسران جانبازان مبتلا به اختلالات خلقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Post-Traumatic Stress Disorder with Social Support, Quality of Life and Mental Happiness in Wives of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
ارتباط اختلال استرس پس از ضربه با حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی و شادمانی ذهنی در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability Determination of the Persian Version of Prosthesis Evaluation in Individuals with Lower Limb Amputations Questionnaire
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه ارزیابی پروتز افراد دارای قطع عضو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Selected Balance Program on Postural Control of Amputees under Manipulation of Visual, Vestibular and Proprioceptive Systems
تاثیر برنامه منتخب تعادلی بر کنترل پاسچر افراد دارای نقص عضو در شرایط دستکاری سیستم‌های بینایی، دهلیزی و عمقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2015-10)


Comparison of the Quality of Life and Work-Family Conflict between Veterans and Non-Veterans Workers
مقایسه کیفیت زندگی و تعارض کار- خانواده بین کارگران جانباز و غیرجانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Spiritual Health and Quality of Life in Post-Traumatic Stress Disorder Veterans
ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of martyrs’ families of supplemental insurance in receiving of paraclinical services
رضایتمندی خانواده شهدا از بیمه تکمیلی در دریافت خدمات پاراکلینیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Emotional Intelligence between PTSD and non-PTSD Veterans
مقایسه هوش هیجانی بین جانبازان مبتلا- و غیرمبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Status in Severe Lung Chemical Injured Veterans Exposed to Sulfur Mustard
وضعیت سلامت روان در مصدومان شیمیایی شدید ریوی مواجهه‌یافته با خردل گوگردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of life skills training on the quality of life of spouses of veterans with affective disorders
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به اختلالات خلقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Premarriage Skills Training on Communication Skills and Problem Solving in martyr and Veteran girls in Guilan province
تأثیر آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر مهارت های ارتباطی و حل مسئله دختران شاهد و ایثارگر استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Psychological Flexibility of Veterans’ Spouses
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری در همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2015-8)


Prevalence of Pain in Adolescent Survivors of Landmines and Unexploded Ordnances and its Relationship with Limb Problems
میزان شیوع درد در نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل‌نکرده و ارتباط آن با مشکلات اندام حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Body Dimensions Satisfaction and Sociophysical Anxiety between Veteran Athletes of Team and Single Sports
مقایسه رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب جسمانی- اجتماعی جانبازان ورزشکار رشته‌های تیمی و انفرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality Causes in Adult and Elderly Iranian Male Veterans
علل مرگ و میر در جانبازان مرد میانسال و سالمند ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Regulation Strategies of Combat-Related Post Traumatic Stress Disorder Veterans
اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره‌های هیجانی بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health in Severe Ocular Chemical Injuries
سلامت روان در مصدومان شیمیایی شدید چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Needs of Guilan Province’s Less than 25%Veterans from the Viewpoint of them and their Spouses
اولویت‌بندی نیازهای جانبازان کمتر از 25% استان گیلان از دید خود و همسران‌شان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Quality in Patients with Spinal Cord Injury Khatamolanbia Hospital
کیفیت خواب در بیماران ضایعه نخاعی؛ بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A response to “Comment on incidence of cancer in Iranian sulfur mustard exposed veterans”
پاسخی به یادداشتی بر میزان بروز سرطان در جانبازان مواجهه‌یافته با خردل گوگردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2015-4)


Human Costs of Iraq's Chemical War against Iran; an Epidemiological Study
خسارات انسانی ناشی از جنگ شیمیایی عراق علیه ایران؛ مطالعه اپیدمیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Metacognitive Therapy to Improve Verbal and Working Memories in PTSD Veterans
اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود حافظه‌های کلامی و کاری در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Sexual Satisfaction, Spiritual Health, Psychological Distress and Self- Esteem in Marital Commitment of Veterans Wives
نقش رضایت جنسی، سلامت معنوی، پریشانی روان‌شناختی و عزت نفس در تعهد زناشویی زنان دارای همسر جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Exercise Program on Quality of Life in Post-Traumatic Stress Disorder War Veterans
تاثیر برنامه ورزشی گروهی بر کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of Orthotics and Prosthetics Usage in Adolescent Victims of Landmines and Unexploded Ordnances
وضعیت استفاده از ارتز و پروتز در نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Music-Therapy on Depression of Chronic PTSD Veterans
تاثیر موسیقی‌درمانی بر افسردگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy on Mental Health of PTSD Veterans under Pharmaceutical Treatment
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه تحت درمان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Training on Reducing the Secondary Trauma Symptoms of PTSD Veterans' Wives
اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2015-2)


Effect of Fitted Socket Prosthesis on Gait, Performance and Satisfaction Parameters in Below Knee Amputees
تاثیر پروتز با کاسه متناسب بر ویژگی‌های راه‌رفتن، سطح عملکرد و رضایت افراد قطع عضو زیر زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive Processing Therapy on Cardiovascular Biomarkers of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
تاثیر درمان پردازش‌شناختی بر زیست‌نشانگرهای قلبی- عروقی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CXCL10 Gene Expression in the Lung Tissue of Sulfur Mustard-Exposed Patients with Long-Term Pulmonary Complications
میزان بیان ژن CXCL10 در بافت ریه مصدومان شیمیایی مواجه‌یافته با گاز خردل مبتلا به عوارض تاخیری ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hearing impairments in landmine survivors less than 18 years
میزان شیوع مشکلات شنوایی در قربانیان مین زیر 18 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Schema-Based Learning on Reducing the Symptoms of Secondary Traumatic Stress in Wives of Post-Traumatic Stress Disorder Veterans
اثر آموزش مبتنی بر طرحواره بر کاهش علایم استرس ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral and Dental Health Status of Neuro-Psychological Veterans Shiraz, 2014
وضعیت سلامت دهان و دندان جانبازان اعصاب و روان؛ شیراز، 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Adding Homeopathy to the Routine Treatments of Veterans with Chronic Depression
اثر افزودن هومیوپاتی به درمان‌های معمول جانبازان مبتلا به افسردگی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptosis in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Chemical Victims 25 Years after Exposure to Mustard Gas
آپوپتوز سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در مصدومان شیمیایی؛ 25 سال پس از مواجهه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 5 (2014-11)


Comparison of the Piston Movement between two Supracondylar PTB Prostheses in Transtibial Amputees A Case Report Study
مقایسه میزان حرکت پیستونی در دو نوع پروتز پی‌تی‌بی سوپراکندیلار در افراد قطع عضو زیر زانو یک‌طرفه؛ مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of C→T Polymorphism in -509 Promoter Region of TGF-β1 Gene with Long-Term Pulmonary Complications in Sulfur Mustard Chemical Injures
ارتباط پلی‌مورفیسم C→T در جایگاه 509- پروموتر ژن 1β-TGF با عوارض دیررس ریوی در مصدومان شیمیایی با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Interleukin-4 and Interleukin-6 with Pigmentation Disorders in Sardasht Sulfur Mustard-Exposed Veterans 20 Years after Exposure
ارتباط اینترلوکین 4 و اینترلوکین 6 با بروز اختلالات رنگدانه‌ای در جانبازان شیمیایی سردشت؛ 20 سال پس از مواجهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Having a Post-Traumatic Stress Disorder Man on the Quality of Life, Depression, Stress, Anxiety and Structure of the Family
تاثیر ابتلای مرد خانواده به اختلال استرس پس از سانحه بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، استرس و ساختار خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Social Support with Social Health of Psychiatry Veterans Wives
رابطه حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between body mass index and waist circumference with diabetes type 2 in Iranian veterans
رابطه شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر با دیابت نوع 2 در جانبازان مرد ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of emotional intelligence between handicap and non-handicap volleyball players and relationship with club playas
مقایسه هوش هیجانی والیبالیست‌های جانباز و غیرجانباز و ارتباط آن با سابقه بازی ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of age with total antioxidant, total peroxide and index of oxidative stress in veterans with severe pulmonary complication long- term after sulfur mustard-exposed
همبستگی شاخص‌های استرس اکسایشی با سن در مصدومان شیمیایی ریوی شدید؛ سال‌ها پس از مواجهه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2014-10)


Association between IL-18 and IL-18bp Levels and Chronic Urticaria in Sulfur Mustard Exposed Veterans
ارتباط بین سطوح سرمی اینترلوکین 18 و پروتئین اتصالی به آن با بروز کهیر مزمن در جانبازان مواجه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of TLR4 Gene Expression in Mustard Gas Injured Persons’ Lungs
ارزیابی بیان ژن TLR4 در ریه مصدومان شیمیایی مواجه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Self-Differentiation and Mental Health in Veterans and Disabled Persons
ارتباط بین خودمتمایزسازی و سلامت‏ روانی در جانبازان و معلولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education and Earning Level on Social Capital of Amol City’s Veterans: A Sociological Analysis
تاثیر سطح تحصیلات و میزان درآمد بر سرمایه اجتماعی جانبازان شهرستان آمل؛ تحلیلی جامعه‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sleep based on Islamic pattern on the quality of sleep in mustard gas chemical casualties
تاثیر خواب مبتنی بر الگوی دین اسلام بر کیفیت خواب مصدومان شیمیایی با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of quality of life and depression in veterans and non-veterans with below knee traumatic amputation
مقایسه کیفیت زندگی و شیوع افسردگی بین جانباز و غیرجانبازان دچار قطع عضو زیرزانو بر اثر حادثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Daily Activity of Adolescent Victims of Landmine and Unexploded Ordnance
فعالیت‌های روزمره نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل‌نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Marriage Satisfaction and Religious Beliefs, Emotional Intelligence and Coping Strategies in Veterans and Physical Handicaps
ارتباط رضایت زناشویی با باورهای دینی، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله‌ای در جانبازان و معلولین جسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2014-4)


Successful Treatment of a Veteran Suffering from Post-Traumatic Stress Disorder due to War Using Eye Movement Desensitization and Reprocessing a Case Report
درمان موفق جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ با استفاده از حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد؛ گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life Style Reviewing in Corresponding with Amputation in Traumatic Patients A Qualitative Study
بازنگری سبک زندگی در تطابق با قطع عضو در بیماران ترومایی؛ مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive Rehabilitation on Reduction of Attention Bias to Frightful Stimuli in Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder
اثر توان‌بخشی شناختی بر کاهش سوگیری توجه به محرک‌های ترسناک در نوجوانان دارای اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Trait and Marital Satisfaction in Veterans with- and without Post-Traumatic Stress Disorder
مقایسه صفات شخصیت و رضایت زناشویی در جانبازان با- و بدون اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance of Birjand City Veterans and their Wives about Cardiovascular Diseases Risk Factors
آگاهی، نگرش و عملکرد جانبازان شهر بیرجند و همسران‌شان در مورد عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Cognitive and Motivational Functions of Sports Imagery in Veteran Basketball Players
پیش‌بینی کارکردهای شناختی و انگیزشی تصویرسازی ورزشی در بسکتبالیست‌های جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between General Health and Quality of Life in Caregivers of Veterans with Spinal Cord Injury
همبستگی سلامت عمومی و کیفیت زندگی در مراقبین جانبازان مبتلا به صدمات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Storing and -Revealing Prosthetic Feet A Review Study
پنجه‌های پروتزی ذخیره- و آزادکننده انرژی: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2014-3)


Serum level of SDF-1α (CXCL12) in chemical victims with respiratory complications
بررسی سطح کموکاین (SDF-1α (CXCL12 در سرم جانبازان شیمیایی با مشکلات ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

survey of relationship between abnormalities of the spine and spirometric indices of spinal cord injury veterans
بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Thought control strategies and beliefs about worry with stress symptoms among war veterans
ارتباط راهبردهای کنترل فکر و باورهای های مرتبط با نگرانی با علائم استرس جانبازان جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 Weeks Aquatic Exercise on static Balance in veterans with Unilateral Lower Limb Amputation
تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستای جانبازان با قطع عضو یکطرفه اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of caregiver’s empowerment on self-efficacy families of chemical victims
اثر بخشی توانمندسازی مراقبین بر خودباوری خانواده مصدومین شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Exposure to the traumatic event location in war veterans with Post Traumatic Stress Disorder
بررسی تاثیر مواجهه با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم PTSD ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between basic need satisfaction and general healthof veteransofIsfahan’s AmiralmomeninHosptital
رابطه نیازهای بنیادی روانشناختی و سلامت روان جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمومنین اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on various dimensions of adjustment status among warfare Veterans with one eye blindness
بررسی وضعیت سازگاری عاطفی و اجتماعی جانبازان محروم از یک چشم در شهر زنجان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2013-12)


Investigating the Influence of training religious coping skillson resiliency, adaptability and stress management in veterans' spouses
تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of Veterans Affected by Psychological Disorders towards usage of telemental services for War Veterans
دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of services provided to veterans referred to a branch of the armed forces in Hamadan
بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی نیروهای مسلح شهر همدان از منظر جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of validity and reliability of achievement goal questionnaire in the veterans and the disables athlete of Khorasan-e Razavi Province
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست‌یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Province Comparison of general health between veterans and their spouses in Ilam
مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in fibromyalgia syndrome referred to clinic of Physical Medicine and Rehabilitation in Baqiyatallah Hospital, Tehran
کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان بقیه الله (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral proprioceptive changes in athlete and non-athlete amputees with unilateral below-knee amputation
تغییرات حسی دوطرفه‌در زانوجانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با قطع عضو یک‌طرفه‌ی زیر زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between perceived social support and health promotion behaviors in chemical veterans in Ilam province on 2012-13
بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 92-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2013-9)


Influence of Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on chronic tinnitus
اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 'bad' and 'good' socket fit on functional capability of below knee amputees
بررسی تاثیر فیت نامناسب و مناسب میان استمپ و سوکت بر پارامترهای حرکتی افراد قطع عضو زیرزانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between job satisfaction and mental health in chemical veterans
ارتباط بین رضایت شغلی با سلامت روانی در جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Travel Liabilities and Facilitate Air Travels Services for Disabled
تعیین الزامات سفر و مناسب سازی فرودگاه برای معلولین با ناتوانی حرکتی(با بررسی موردی فرودگاه مهرآباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of standard heel and positive posterior heel flare of orthopedic shoeon vertical ground reaction forces during walking.
بررسی تاثیر پاشنه‌ استاندارد و پاشنه با لبه خلفی مثبت در کفش طبی بر مولفه عمودی نیروی عکس‌العمل زمین در هنگام راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of TGF-β variants in the airway epithelial cells exposed to Sulfur Mustard
بررسی بیان مولکول های TGF-β در سلول های اپیتلیال راه هوایی مواجه شده با عامل خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Study of the knowledge about Rehabilitation Sciences in Medical Students of Hamedan University of Medical Sciences and health services
بررسی آگاهی از علوم توانبخشی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum level of IL-22 in chemical victims with pulmonary complications
بررسی سطح IL-22 در مصدومین شیمیایی مبتلا به عوارض دراز مدت ریوی ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2013-6)


standing stability of lower limb amputees: a systematic review
تعادل ایستگاهی در آمپوته های اندام تحتانی ؛ مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate of Validity and Reliability of Secondary Trauma Stress Scale for Evaluation of PTSD Symptoms in Samples of Warfare Victims’ Wives
بررسی روایی و پایایی مقیاس استرس ضربه ثانوی (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی در نمونه ای از همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stiffness properties and linear modeling of Flex-foot: a case study
خواص مکانیکی و مدلسازی خطی پنجه پروتزی فلکس فوت: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stress inoculation on decrease of PTSD symptoms in veterans
اثر‌بخشی روش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان PTSD در جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropometric Study of Paraplegic Wheelchair Users in Tehran
مطالعه آنتروپومتریک کاربران پاراپلژیک ویلچرهای دستی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the purpose in life and general health in Veterans and ordinary people
رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological- social consequences chemical bombardment of the Sardasht victims (a qualitative study)
بررسی پیامدهای روانی- اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Harm Reduction Programs in Behavioral Health Clinics (Triangle) for Covered Veterans
ارزیابی برنامه کاهش آسیب در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) برای جانبازان تحت پوشش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2013-3)


Item and source memory performance among Iranian veterans with posttraumatic stress disorder
بررسی عملکرد حافظه آیتم و منبع جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the effects of ’bad’ and ‘good’ fitting conditions supracondylar PTB socket on interface pressure and comfort of unilateral transtibial amputees: Case Study
بررسی تاثیر وضعیت های فیت خوب و بد سوکت پی تی بی سوپراکوندیلار بر نحوه ی توزیع فشار واسطه ای و راحتی در افراد با قطع عضو زیرزانو یکطرفه: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aerobic exercise training on General Health indices in Inactive Veterans
تاثیر تمرینات هوازی بر شاخص سلامت عمومی جانبازان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

relationship between Spiritual health With quality of life veterans and disabled Birjand
رابطه سلامت معنوی باکیفیت زندگی جانبازان و معلولین شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position on how to spend leisure time sports activities for the Veterans and Disabled
تعیین جایگاه فعالیت ورزشی در نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of health related Quality of Life in Posttraumatic Stress Disorder War Veterans
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of life regard index between veterans suffering from post traumatic stress disorder with and without history of substance abuse in Shahid Rajaee Hospital in Isfahan
مقایسه شاخص نگرش به زندگی در بین جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با و بدون سابقه سوءمصرف مواد در بیمارستان شهید رجایی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New intelligent Shoe for Blind People Using Ultra Sound Waves for Obstacle Detection Base on Human Gait Cycle (A Replacement for White Cane)
کفش هوشمند با قابلیت تشخیص موانع به کمک امواج فراصوت برای نابینایان و عملکرد مبتنی بر سیکل راه رفتن انسان (جایگزینی برای عصای سفید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2012-12)


Hierarchy of basic needs satisfaction and its association with demographic characteristics of veterans and disabled athletes in Khorasan Razavi
تعیین هرم سلسله مراتب رضایتمندی نیازهای اساسی و ارتباط آن با ویژگی‌های دموگرافیک در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long- term effects of sulfur mustard on quality of sleep 20 years after exposure (Sardasht-Iran Cohort Study)
اثرات بلند مدت سولفور موستارد بر کیفیت خواب 20 سال بعد از مواجهه در شهرستان سردشت: کوهورت تاریخی سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine risk factors of gap time between Interictal Epileptiform Discharge (IED) in patients with epilepsy
تعیین عوامل خطر بر فاصله زمانی وقوع امواج صرعی بین حملات (IED) در بیماران مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deficiencies of Executive Functions in patients with Posttraumatic Stress Disorder
نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative of Mental Health Disabled People of Athletic and Non-Athletic
بررسی و مقایسه سلامت روان افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشکار با نوع معلولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine and Compared MMPI Profile of Veterans With Chronic Pain With Patients With Chronic Pain
بررسی و مقایسه پروفایل MMPI مجروحین جنگی و بیماران دارای درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of spirometric indices Veterans injured spinal cord injury athletes in various sports groups
مقایسه شاخص های اسپیرومتری جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Hospitals Accountability of Iran from the Perspective of Veterans
پاسخگویی بیمارستان های آموزشی ایران از دیدگاه ایثارگران سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2012-9)


The Compression of shoulder pain and strength and relationship between them in wheelchair veterans athletes and non-athletes
مقایسه درد و قدرت شانه و ارتباط بین آنها در جانبازان ویلچری ورزشکار و غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of the effect of longitudinal arch support insole on plantar pressure distribution in subjects with flexible flatfoot
بررسی تأثیر ارتز دارای حمایت قوس طولی بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به صافی کف پای قابل انعطاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparison of the health related quality of life in out-patient and in-patient war veterans with post traumatic stress disorder
مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جانبازان بستری مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

assessment and Comparison of self esteem and depression in war handicappeds and non war handicappeds children of shahed guidance schools in sari city
بررسی مقایسه ای عزت نفس و افسردگی در فرزندان جانبازان و غیر جانبازان مدارس راهنمایی شاهد شهرستان ساری 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Presence (Lecture) and Non-presence (Booklet & Reminder) education method on Nurse's Knowledge, Attitude and Performance (KAP) about Autonomic Dysreflexia in Tehran in 1389
بررسی تأثیر آموزش حضوری (سخنرانی) و غیر حضوری (کتابچه-یاد آوریReminder) بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین از اختلال اتونومیک‌دیس‌رفلکسی در جانبازان نخاعی شهر تهران در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of line of the spine veterans spinal cord injured athletes in The various sports groups
مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Instrumental Activity of Daily living in war related bilateral lower limb amputation
فعالیت های پیچیده روزمره زندگی در جانبازان با قطع عضو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2012-6)


Comparison the effect of training of conflict resolution and management of emotional intelligence on Life satisfaction’s spouses of war veterans affected psychological disorders
مقایسه تاثیر آموزش دو روش حل تعارض و مدیریت هوش هیجانی بر رضایت از زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of the massage and physical therapy program on tension type headache in PTSD patients
بررسی تاثیر برنامه ماساژ و تمرین درمانی بر سردرد تنشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain Prevalence and Its contributing factors in Patients with Traumatic Spinal Cord Injury 4 years after Earthquake in Bam, Iran
بررسی شیوع دردهای مزمن و فاکتورهای تاثیرگزار برآن 4 سال پس از آسیب تروماتیک طناب نخاعی ناشی از زلزله در بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the relationships between psychological empowerment with level of distress in occupying war handicapped
بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با میزان تنیدگی جانبازان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between family function and veterans’ general health
رابطه کارآیی خانواده و سلامت عمومی ایثارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental therapeutic needs in sulfur mustard veterans Mashhad, Khrassan Razavi,Iran
نیازهای درمانی دندانپزشکی جانبازان شیمیایی با گاز خردل ، خراسان رضوی،مشهد،ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation and Case Study of Housing to Improve the Life Quality of the Veterans and the Paralyzed People (Physical-Motional)
بررسی و مطالعه موردی مسکن جهت بهبود کیفیت زندگی جانبازان و معلولین (جسمی-حرکتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study effect of training finding meaning concepts on spiritual quotient among veteran spouses employed to studying adult high schools in Tehran,in 89-90
بررسی تاثیر آموزش مفاهیم معنایابی برهوش معنوی همسران جانبازشاغل به تحصیل درمدارس بزرگسالان شهرتهران درسال تحصیلی90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2012-3)


Modeling of Interaction between Sole of Ankle-Foot Orthosis, Soft Tissue, Bones, Cartilage and Tendons in Steppage Gait Disorder through FEM Method for Tension Reduction in Patient Foot
مدل‌سازی برهم‌کنش اورتز و کفی با بافت‌نرم، استخوان‌ها، غضروف‌ها و تاندون‌ها در بیماری راه رفتن اسبی به روش اجزای محدود برای کاهش تنش در پای بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 2D Finite Element Model of brain for Analyzing Shear Wave Propagation with Partitioning to White And Gray Matter
تحلیل انتشار موج برشی در بافت مغز از طریق مدلسازی دوبعدی با تمایز بافت سفید و خاکستری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of carbohydrate meals with high or low glycemic index on blood glucose concentration following prolonged strenuous exercise
تاثیر دو نوع رژیم غذایی با نمایه گلایسمی بالا و پایین بر پایش گلوکز پلاسمای مردان ورزشکار بعد از فعالیت استقامتی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Mass Index, waist to hip ratio, and percentage of body fat of the Chemical war survivors in Razavi Khorasan
بررسی شاخص توده بدن(BMI)، نسبت دور کمر به لگن(WHR) و درصد چربی بدن(%PBF) در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between coping, chronic stress symptoms and drug abuse in disabled veterans of Qom
رابطه شیوه‌های مقابله و نشانه‌های تنیدگی مزمن با استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is Aromatherapy Affect on Veteran Students' Anxiety?
آیا رایحه درمانی بر اضطراب دانشجویان جانباز و ایثارگر تأثیر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression in the amputated patients concerning demographic variables
شیوع افسردگی در بیماران قطع عضو و رابطه آن با متغیّرهای جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training spiritual intelligence on quality of life among veteran spouses
بررسی تاثیرآموزش مولفه های هوش معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانباز شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسال شهر تهران در سال تحصیلی 89-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2012-1)


Mental health in chemical warfare victims with Bronchiolitis Obliterans
سلامت روانی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in chemical war victims with sever pulmonary damage
کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی با آسیب شدید ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of quality of life with executive function of brain in blind veterans
ارتباط بین کارکردهای اجرایی شناختی مغز با کیفیت زندگی جانبازان نابینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of physical activity in the water on self-esteem
بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential drug interactions in war-injured veterans with Psychaitric disorders
بررسی تداخلات دارویی در جانبازان با مشکلات روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Relation between Computer Anxiety with Academic Achievement, Self Esteem and Gender of veterans Students in Tehran: 2011
بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با انگیزه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و جنسیت دانشجویان جانباز و ایثارگر شهر تهران: سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TGF-βs expression in primary airway fibroblast of chemical patient injured by sulfor mustard
بیان ژن TGF-β در سلول های فیبروبلاست راه هوایی مصدومین شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between wrist cross-section and carpal tunnel syndrome
رابطه بین سطح مقطع مچ دست و سندرم تونل کارپال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2011-9)


Pregnancy outcomes status of wives of veterans with mental disorders in Mazandaran 1389
بررسی پیامد بارداری همسران جانبازان اعصاب و روان استان مازندران 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Social Support, tolerance and Mental Health in Children of Martyrs and war-disabled in Universities of Ilam
بررسی رابطه حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NFκB gene expression survey in peripheral blood cell of Sardasht warfare agent victims 20 years after exposure to sulfur mustard
بررسی بیان ژن NF-κB در سلولهای خون محیطی مصدومین شیمیائی سردشت، 20 سال پس از مواجهه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of different methods of Ankle Foot Orthosis fabrication on plantar pressure in asymptomatic adults
بررسی تاثیر روش های مختلف ساخت AFO با استفاده از توزیع فشار در افراد بزرگسال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between oral diadochokinesis and disease severity in Iranian patients with idiopathic Parkinson`s disease
بررسی ارتباط دیادوکوکاینزیس دهانی و شدت بیماری در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lateral wedge insole with and without subtalar strap on vertical component of ground reaction force in knee osteoarthritis
تأثیر کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در استئوآرتریت بخش داخلی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Serum level of IL-19 in chemical victims with pulmonary complications
بررسی سطح اینترلوکین 19 در سرم جانبازان شیمیایی با مشکلات ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2011-6)


Prazosin Effects on Clinical Symptoms in Combat Related Post Traumatic Stress Disorder
تأثیر پرازوسین بر روی علائم کلینیکی اختلال استرس پس از سانحه جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 3D Simulation and Experimental In-vitro Study of Magnetic Fluid Hyperthermia in a Tissue containing Micro and Macro Blood Perfusions.
تحلیل سه بعدی و آزمایش In-vitro فرایند گرمایش با سیال مغناطیسی در بافتی با جریان خونی مویرگی و عروق بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Chaharbagh Avenue as a Case Study to Improve Access for War-invalids and Physical Disabled People
مطالعه موردی خیابان چهار باغ جهت اصلاح دسترسی جانبازان و معلولین (جسمی-حرکتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the quality of life of the war veterans families with/without Post traumatic Stress Disorder
مقایسه کیفیت زندگی خانواده جانبازان با و بدون اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the changes of respiratory parameters in chemical veterans in different body positions
بررسی تغییرات پارامترهای ریوی جانبازان شیمیایی در وضعیت های مختلف بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Influential factors on life satisfaction in Gorgan veterans
رضایت از زندگی جانبازان شهرستان گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

quality of life in chemical warfare victims with ophthalmic damage's spouses
کیفیت زندگی همسران جانبازان شیمیایی شدید چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mindfulness as effective factor in quality of life of blind veterans
ذهن آگاهی شاخصی موثر در کیفیت زندگی جانبازان نابینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2011-3)


Consideration of chronic pain and current prosthetic satisfaction in above knee amputees
بررسی اختلالات بلند مدت قطع‌عضو و میزان رضایت جانبازان با قطع عضو بالای زانوی یک‌طرفه از پروتز کنونیشان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genomic analysis of C-fos in Airway Wall of COPD Patients at mRNA level via increase of Reactive Oxygen Species after Countering to Sulfur Mustard
آنالیز ژنومیک مولکول C-fos در راههای هوایی بیماران مبتلا به COPD در پی افزایش رادیکال های آزاد پس از مواجهه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Service Quality of Tehran Medical Centers Of Martyrs And Veteran Affairs Foundation
کیفیت خدمات مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative survey self esteem and mental wellbeing between group athletic devotee and individual athletic devotee and unauthentic devotee in boushehr
مقایسه عزت نفس و بهزیستی روانی در جانبازان ورزشکار گروهی، انفرادی و غیر ورزشکار استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

determination the influence of treatment by Milwaukee and Thoracolumbosacral orthoses on self-image and satisfaction with management of adolescents idiopathic scoliosis by the use of SRS-22 questionnaire.
ارزیابی میزان تاثیر بریس‌های میلواکی و توراکولومبوساکرال بر روی حس خویشتن بینی و رضایت از درمان نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه SRS-22
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration of individual functional level and health status of war related above knee amputees
بررسی وضعیت سلامت و سطح فعالیت جانبازان قطع عضو بالای زانوی هشت سال دفاع مقدس استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between attachment styles and the resiliency amount of veterans wives
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و میزان تاب آوری همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the efficacy of social skills group training ,stress inoculation training on psychological well-being of post troaumatic stress disorder(P.T.S.D)veteran's son.
مقایسه اثر بخشی روش‌های ایمن‌سازی در برابر استرس در مقابل آموزش روابط بین فردی و مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی فرزندان پسر جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2010-12)


Service satisfaction among war related bilateral lower limb amputation
رضایت از خدمات در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between mindfulness and executive functions in blinds veterans
بررسی ارتباط بین ذهن‌آگاهی و عملکردهای اجرایی در جانبازان نابینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group training of problem solving to decrease identity crisis of girl teenagers (devotee‘s daughters) .
اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های حل مساله بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر ( فرزندان جانبازان )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Satisfaction of war handicapped to health and treatment services and its impact on subjective well-being
رضایت سنجی جانبازان از خدمات بهداشتی- درمانی ارائه شده و تأثیر آن بر رفاه روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship between Organizational commitment of Nurses with Managment Styles of Head Nurses in Teraputic Wards of outpatients veterans on 2010
مطالعه رابطه تعهّد سازمانی پرستاران با سبک‌های مدیریت سرپرستاران در بخشهای درمانی جانبازان بستری: سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison on quality of life in unilateral transfemoral amputees who use either intelligent or simple mechanical knee joint.
مقایسه کیفیت زندگی در افراد قطع عضو بالای زانوی یکطرفه تروماتیک در دو نوع پروتز با مفصل زانوی هوشمند و مکانیکی ساده بر اساس پرسشنامه TAPES
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of spinomed orthosis on risk of falling in elderly patients with spinal hyperkyphosis
تأثیر ارتز اسپاینومد برخطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپر کایفوز ستون فقرات-کارآزمایی بالینی یک سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2010-9)


Addiction Relapse in Iranian Veterans: Determination of Etiologies and Solutions
بررسی علل عود اعتیاد و عوامل مرتبط با آن در جانبازان مراجعه کننده به بیمارستان های طرف قرارداد بنیاد جانبازان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of some chronic musculoskeletal side-effects in the 335 veteran with bilateral lower limb amputation
بررسی عوارض مزمن عضلانی- اسکلتی در جانباز با قطع در هر دو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of fatigue and spirometery parameters in chemical war victims with respiratory disease
بررسی ارتباط میزان خستگی با پارامتر های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلالات تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple drug interactions in war-injured veterans
بررسی تداخلات دارویی در مجروحین جنگی مراجعه کننده به کلینیکهای چند تخصصی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supplemental insurances and Induced demand in chemical veterans
بیمه های مکمل و تقاضاهای القایی در جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of quality of life in psychiatric veterans of Isfehan
بررسی کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of epidemiology of chronic disease in Iranian psychiatric veterans
بررسی شیوع بیماری های مزمن در جانبازان اعصاب و روان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative study on prisoners of War and Health Problems
مشکلات سلامت در آزادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2010-6)


ٍEfficacy of long-term outcomes of patients with war-related lower limb amputation
بررسی عوارض طولانی مدت ناشی از قطع اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge and abilities of chemical veterans and other people on Gilangharb city in during crisis: second half of 2010
مطالعه دانش و توان جانبازان شیمیایی و مردم عادی شهرستان گیلانغرب در حین بحران در نیمه دوم سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Localization of Hemoxigenase in the epithelium of human air way wall induced by sulfur mustard
لوکالیزاسیون پروتئین هم اکسیژناز دردیواره راه هوایی مصدومین با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the of janbazan satisfaction form medical health services with demographic characteristic.
ارتباط سنجی میزان رضایتمندی جانبازان از خدمات بهداشتی درمانی با مشخصات جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carpal tunnel syndrome in wheelchair users
مقایسه فراوانی نسبی سندرم کارپال تونل در جانبازان جنگ تحمیلی استفاده کننده از صندلی چرخ دار با سایر جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and comparing peak contact pressure on the Radio-Scaphoid joint with RBSM & FEM methods
مطالعه و مقایسه ماکزیمم فشار اعمالی در مفصل غضروفی رادیواسکافوئید با توجه به دو روش المان محدود (FEM) و مدل صلب- فنریت (RBSM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of therapeutic effect of trans cranial magnetic stimulation in psychological disorders
مروری بر اثرات درمانی تحریک مغناطیسی مغز در اختلالات روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prisoners of War and Employment Problems
مشکلات اشتغال در آزادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2010-3)


The effects of isotonic exercising Method on under-skin fat rate in non-athlete boy students of Islamic azad university of shabestar
بررسی تاثیر تمرین موضعی ایزوتونیک، بر درصد چربی زیر پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the efficacy of lazarus multimadal therapy on stress decline and enhancing health indices in war affected individuals with osteomyelitis
اثربخشی درمان چندوجهی برکاهش تنیدگی وافزایش شاخصهای سلامت درجانبازان مبتلا به استئومیلیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Drug Consumption in Chemical Ventures & Designing a Model for Reforming Consumption
مطالعه فرآیند مصرف دارو در جانبازان شیمیایی و ارایه الگو برای اصلاح مصرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the Attitude of War Handicaped toward the Services Recieved in Terms of their needs
بررسی نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارائه شده بر حسب درصد معلولیت و نیازمندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Veterans’ Satisfaction analysis of Disability rating commission
بررسی میزان رضایت جانبازان از روند کار کمیسیون پزشکی تعیین درصد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Attentional Demand of Daily Living in Blind and Matched Sighted
مقایسه میزان وابستگی به توجه در زندگی روزانه در نابینایان و همتایان بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effect of acupuncture on Shoulder trigger points in patients with Myofascial pain syndrome
بررسی تاثیر طب سوزنی بر روی نقاط ماشه ای شانه در بیماران مبتلا به سندرم درد عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of clinical memory performance in blind veterans and matched sighted
مقایسه عملکرد حافظه بالینی در جانبازان نابینا و همتایان بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2009-12)


Effects of chemical warfare on hematological indices in chemical agents victims
بررسی آثار گازهای شیمیایی بر روی اندکسهای خون در مجروحین جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative survey on war- related mental diseases clinical information system in England,United States of America and Australia and offering proper strategies for Iran(2008-2009)
بررسی تطبیقی نظام اطلاعات بالینی بیماریهای روانی ناشی از جنگ در کشورهای آمریکا،انگلستان و استرالیا و ارائه راهکارهای مناسب برای ایران 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

satisfaction of the Janbazan (veterans) from services health that presenting by organization of shahid and issargar affair
رضایت سنجی جانبازان از خدمات درمانی ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep disturbances in chemical and non-chemical war victims
مقایسه اختلالات خواب در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between communication patterns of devotee spouses and normal person’s spouses
مقایسه الگوهای ارتباطی همسران جانباز با همسران افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of two prosthetic feet (SACH foot & Single axis foot) on Walking Balance Variables in Unilateral Transtibial Amputees.
مقایسه تأثیر دو نوع پنجه SACH و تک‌محوره بر مولفه های تعادلی راه‌رفتن در افرادمبتلا به قطع‌عضو زیرزانوی یکطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognition of Experience of Readmission and Essential Causes Affected in Veterans With Post Traumatic Stress Disorder (Qualitative Study)
شناخت تجربه بستری مجدد و عوامل اصلی موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (مطالعه کیفی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health services satisfaction among chemical warfare survivors: A national survey from Iran
رضایت از خدمات بهداشتی درمانی در جانبازان شیمیایی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2009-9)


Antegrade Interlocking Intramedullary Nailing: Biomechanical Investigation
بررسی رفتار بیومکانیکی میله داخل کانالی استخوان ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Usage of Questionnaires in Assessment of the Socket in Lower Limb Prosthetics
کاربرد پرسشنامه ها در ارزیابی سوکت پروتزهای اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of an optimum structure for cutting skull in Cranioplasty via finite element analysis
آنالیز یک ساختار بهینه جهت برش جمجمه در جراحی کرانیوپلاستی، به کمک تحلیل المان محدود در یک بیمار مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomechanical model for the determination of torques on upper-extremity joints during wheelchair propulsion.
مدل بیومکانیکی برای تعیین گشتاور اعمالی به مفاصل اندام فوقانی در حرکت رانش ویلچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

satisfaction of the janbazan ( veteran ) from complemented insurance services and their connection with type and percentage of injury
رضایت سنجی جانبازان از خدمات بیمه‌ تکمیلی و رابطه آن با نوع و درصد جانبازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between mental health of devotees spouses and normal persons spouses
مقایسه وضعیت سلامت روانی همسران جانبازان و همسران افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Landmine and UXO Accidents on Survivor's Quality of life in 5 western provinces of Iran
تاثیر انفجار مین و مهمات عمل نکرده بر روی کیفیت زندگی قربانیان در 5 استان غربی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2009-6)


Frequency of Phantom Pain among patients with Spinal Cord Injury
بررسی شیوع دردهای خیالی در بیماران دچار ضایعه نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passive Controller Design for Swing Phase of a Single Axis Above-Knee Prosthesis
طراحی یک کنترلر پسیو برای فاز سوینگ یک مفصل تک محوره پروتزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Process of effectiveness of accelerated experiential dynamic psychotherapy
فرایند اثربخشی رواندرمانی پویشی/ تجربی تسریع شده در افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of substance abuse in war survivors and their relatives
بررسی همگیر شناسی سوء مصرف و وابستگی به مواد در مجروحان جنگی و همبسته های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative effect between the new spider splint with conventional metal splint on improvement of hand function in patients with radial nerve injury
طراحی و ساخت اسپلینت جدید عنکبوتی دست و کاربرد آن در بهبود عملکرد دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sport injury incidence in veterans and disabled athletes during MILAD-e-KOWSAR festival in Tehran
بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genitourinary disease in war related Bilateral lower limb amputation
بیماری های دستگاه ادراری - تناسلی در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Serum levels of MMP-9 and late ocular complications in
رابطه سطح سرمی mmp9 و مشکلات دیررس چشمی در جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2009-2)


Evaluation of the prevalence of musculoskeletal dysfunctions in blind veterans in Iran
بررسی شیوع اختلالات عضلانی استخوانی در جانبازان نابینای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of activity of daily living in war related lower extremities amputation: A result of a National Project from Iran
میزان فعالیت های روزمره در جانبازان با قطع عضو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Participation and satisfaction after spinal cord injury: results of a vocational, marriage and leisure outcome study in Iranian victim females after spinal cord injury
بررسی میزان رضایت از زندگی، نحوه شرکت در فعالیتهای تفریحی – ورزشی و شغلی و وضعیت تاهل در جانبازان زن مبتلا به ضایعه نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and fabrication of newOrthoses to Preventing ankle equines in U shape ilizarov fixators
طراحی و ساخت ارتز جدید جلوگیری کننده ی اکواینوس در فیکساتورهای الیزاروف U شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tactile detection of artery by finite element method with application in minimally invasive surgery
تشخیص شریان درون بافت نرم از طریق مدلسازی حس لامسه با کاربرد در جراحی با حداقل تهاجم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health problems among chemical warfare survivors with ophthalmologic injuries
مشکلات سلامت در جانبازان شیمیایی چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in Blind War Survivors
کیفیت زندگی جانبازان نابینا در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum levels of nitric oxide in chemical victims of Sardsht 20 years after sulfure mustard exposure
ارزیابی سطح سرمی نیتریک اکساید در مصدومین شیمیایی سردشت 20 سال پس از مواجهه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aassociation between physical activity and body mass index in the civilian chemical victims of Sardasht 20 years after sulfur mustard exposure
رابطه فعالیت جسمانی و نمایه توده بدنی در جانبازان شیمیائی سردشت 20 سال پس از مواجهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2008-11)


گزارش درمان یک مورد زخم فشاری مقاوم به درمانهای متداول در جانباز نخاعی بوسیله لیزرکم‌توان
گزارش درمان یک مورد زخم فشاری مقاوم به درمانهای متداول در جانباز نخاعی بوسیله لیزرکم‌توان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of a Device for Registering Orthotic Wearing Time during the Laboratory Climate Tests on Normal Volunteers
ولیدسازی دستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of officials' life skill training course on veterans' satisfaction
بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های بهداشت روانی به کارکنان اداره کل جانبازان جنوب غرب تهران بر میزان رضایتمندی جانبازان مراجعه کننده به این اداره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Needs Assessment methodology report in blind veterans 2007
گزارش از روش شناسی پژوهش در نیازسنجی سلامت جانبازان نابینا در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of musculoskeletal problems of neck and upper limbs in athlete quadriplegic veterans
مشکلات عضلانی، مفصلی اسکلتی اندامهای فوقانی و ستون فقرات گردنی در جانبازان نخاعی کوادری پلژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fertility and sexual function after spinal cord injury
بررسی وضعیت ناتوانی جنسی و باروری در جانبازان مبتلا به آسیب نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health care service satisfaction among chemical warfare survivors with severe ophthalmogic complications
میزان رضایت از خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی در جانبازان شیمیایی شدید چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Upper Limb Amputation Caused by Landmine and Unexploded Ordnance.
قطع دو طرفه اندام فوقانی ناشی از مین و مواد منفجرنشده باقی مانده از جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles