[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 139-145 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر رضایت زناشویی همسران جانبازان
مریم فلاحتی1، عبداله شفیع آبادی*2، محمود جاجرمی1، محمد محمدی پور3
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
2- گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، ashafiabady@yahoo.com
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
چکیده:   (1310 مشاهده)
اهداف: رضایت زناشویی یکی از عواملی است که نه‌تنها می‌تواند کیفیت زندگی جانباز، بلکه خانواده و جامعه او را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر افزایش رضایت زناشویی در همسران جانبازان انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمودنی و یک گروه کنترل، 60 نفر از همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران، در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. این افراد با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادرمانی و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه‌های آزمودنی در 9 جلسه 120دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 18، از طریق آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: با کنترل اثر نمرات پیش‌آزمون، بین میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه‌ها در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار وجود داشت (6.041=F؛ 0.004=p). در مقایسه دوبه‌دوی گروه‌ها، دو گروه آزمودنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (0.023=p) و معنادرمانی (0.006=p) با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشتند، ولی بین دو گروه آزمودنی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0.873=p) و اثربخشی دو روش درمانی تقریباً یکسان بود.
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی هر دو بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانبازان اعصاب و روان موثر هستند.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادرمانی، رضایت، زناشویی، همسران، جانبازان
متن کامل [PDF 723 kb]   (240 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۱
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه شهید همت غرب، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره. کد پستی: 1489684511
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 22 KB]  (12 دریافت)
فهرست منابع
1. Askarian S, Hasanzadeh Sablooei MH, Asghari Ebrahimabad MJ. An inquiry into the effect of teaching the skills to confront with difficulties by using an Islamic approach on psychological. Psychol and Relig. 2014;6(4):23-37. [Persian]
2. Askarian S, Asghari MJ, Hassanzadeh MH. Investigating the influence of training religious coping skillson resiliency, adaptability and stress management in veterans' spouses. Iran J War Public Health. 2013;6(1):60-7. [Persian]
3. Ahmadi Kh, Nabipour Ashrafi M, Kimiaee A, Afzali MH. Effect of family problem-soving on marital satisfaction. J Appl Sci. 2010;10(8):682-7. [DOI:10.3923/jas.2010.682.687]
4. Patrik S, Sells JN, Giordano FG, Tollerud TR. Intimacy, differentiation and personality variables as predictor of marital satisfaction. Fam J. 2007;15(4):359-8. [DOI:10.1177/1066480707303754]
5. Rosen-grandon JR, Myers JE, Hattie JA. The relationship between marital characteridtics, marital interaction processes and marital satisfaction. J Couns Dev. 2004;82(1):58-68. [DOI:10.1002/j.1556-6678.2004.tb00286.x]
6. Bradbury TN, Finchman FD, Beach SR. Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. J Marriage Fam. 2000;62(4):964-80. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2000.00964.x]
7. Juarascio AS, Forman EM, Herbert JD. Acceptance and commitment therapy versus cognitive therapy for the treatment of comorbid eating pathology. Behav Modif. 2010;34(2):175-90. [DOI:10.1177/0145445510363472]
8. Craske MG, Niles AN, Burklund LJ, Wolitzky-Taylor KB, Vilardaga JC, Arch JJ, et al. Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for social phobia: outcomes and moderators. J Consult Clin Psychol. 2014;82(6):1034-48. [DOI:10.1037/a0037212]
9. Ost LG. The efficacy of acceptance and commitment therapy: an updated systematic review and metaanalysis. Behav Res Ther. 2014;61(1):105-21. [DOI:10.1016/j.brat.2014.07.018]
10. Breitbart W, Gibson CH, Poppito SR, Berg A. Psychotherapeutic interventions at the end of life: a focus on meaning and spirituality. Can J Psychiatry. 2004;49(6):366-72. [DOI:10.1177/070674370404900605]
11. Steger MF, Frazier P, Oishi S, Kaler M. The meaning in life questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life. J Couns Psychol. 2006;53(1):80-93. [DOI:10.1037/0022-0167.53.1.80]
12. Ruiz FJ. A review of acceptance and commitment therapy (ACT) empirical evidence: Correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies. Int J Psychol Psychol Ther. 2010;10(1):125-62.
13. Peterson BD, Eifert GH, Feingold T, Davidson S. Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: a case study with two couples. Cogn Behav Pract. 2009;16(4):430-42. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.12.009]
14. Showani E, Zahrakar K, Rasooli M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on reducing the components of couple burnout in veterans' spouses. Iran J War Public Health. 2016;8(2):111-8. [Persian]
15. Moghtadayi M, Khoshakhlagh H. Effectiveness of acceptance- and commitment-based therapy on psychological flexibility of veterans' spouses. Iran J War Public Health. 2015;7(4):183-8. [Persian]
16. Mascaro N, Rosen DH. The role of exestential meaning as a buffer against stress. J Hum Psychol. 2006;46(2):168-90. [DOI:10.1177/0022167805283779]
17. Hutchinson GT, Chapman BP. Logotherapy-Enhanced REBT: an integration of discovery and reason. J Contemp Psychother. 2005;35(2):145-55. [DOI:10.1007/s10879-005-2696-x]
18. Sorajjakools S, Aja V, Chilson B, Ramírez-Johnson J, Earll A. Disconnection, depression, and spirituality: A study of the role of spirituality and meaning in the lives of individuals with severe depression. Pastoral Pschol. 2008;56(5):521-32. [DOI:10.1007/s11089-008-0125-2]
19. Fakhar F, Navayinezhad S, Foroughan M. The role of group counseling with logo-therapeutic approach on the mental health of older women. Salmand. 2008;3(1):58-67. [Persian]
20. Riebscheger J, Scheid C, Luz C, Mickus M, Liszewski C, Eaton M. How are the experiences and needs of families of individuals with mental illness reflected in medical education guidelines? Acad Psychiatry. 2008;32(2):119-26. [DOI:10.1176/appi.ap.32.2.119]
21. Hudson P, Quinn K, Kristjanson L, Thomas T, Braithwaite M, Fisher J, Cockayne M. Evaluation of a psycho-educational group program for family caregivers in home-based palliative care. Palliat Med. 2008;22(3):270-80. [DOI:10.1177/0269216307088187]
22. Mcfarlane WR, Dixson L, Lukens E, Lucksted A. Family psychoeducation and schizophrenia: a review of the literature. J Marital Fam Ther. 2003;29(2):223-45. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01202.x]
23. Mousavi M, Rashidi A, Golmohammadian M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on increasing marital satisfaction of the veteran and freedman wives. J Appl Couns. 2015;5(2):97-112. [Persian]
24. Cristofolini L, Testoni M. The importance of sample size and statistical power in experimental research: A comparative study. Acta Bioeng Biomech. 2000;2(1):3-16.
25. Mangeli M, Ramezani T, Mangeli S. The Effect of educating about common changes in pregnancy period and the way to cope with them on marital satisfaction of pregnant Women. Iran J Med Educ. 2009;8(2):305-13. [Persian]
26. Hafezi Kankat H, Ghadami SA. Comparative study of the effect of group counseling with two selection approaches and cognitive-behavioral attitude on couple marital satisfaction in norahabad city. J Couns Res. 2011;10(38):51-80. [Persian]
27. Fowers BJ, Olson DH. Predicting marital success with prepare: Aperdictive validity study. J Marital Fam Ther. 1986;12(4):403-13. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1986.tb00673.x]
28. Solymanian AA. Effect of irrational thoughts (cognitive approach) on marital satisfaction [Dissertation]. Tehran: Tarbiat Moallem University; 1994. [Persian]
29. Hosseinpour M, Shahrouei S, Ebadi N. Effect of family therapy training on cognitive - behavioral approach on marital satisfaction. J Soc Psychol. 2009;4(11):95-106. [Persian]
30. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther. 2004;35(4):639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
31. Frankle VE. Man's search for Meaning: An Introduction to logotheraphy. NewYork: Washington square press; 1963.
32. Pirkhaefi A, Salehi F. Effectiveness of group logotherapy on promotion mental health of women with breast cancer. Q J Health Psychol. 2014;2(4):61-9. [Persian]
33. Frankle VE. The doctor and the soul: from psychotherapy to logotherapy. 2nd Edition. New York: Bantam Books; 1965.
34. Hayes SC, Smith S. Get out of your mind and into your life: the new acceptance and commitment therapy (a new harbinger self-help workbook). 1st Edition. Oakland, CA: New Harbinger; 2005.
35. Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc; 2010.
36. Hayes SC. Climbing our hills: a beginning conversation on the comparison of acceptance and commitment therapy and traditional cognitive behavioral therapy. Clin Psychol. 2008;15(4):286-95. [DOI:10.1111/j.1468-2850.2008.00139.x]
37. Asarnow JR, Jaycox LH, Tompson MC. Depression in youth: psychosocial interventions. J Clin Child Psychol. 2001;30(1):33-47. [DOI:10.1207/S15374424JCCP3001_5]
38. Sayers SL, Kohn CS, Fresco DM, Bellack AS, Sarwer DB. Marital cognitions and depression in the context of marital discord. Cogn Ther Res. 2001;25;(6):713-32. [DOI:10.1023/A:1012967222638]
39. Corey G. Theory and practice in group counseling. 4th Edition. Bostson: Brooks/Cole Publishing Company; 1995.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Falahati M, Shafiabady A, Jajarmi M, Mohamadipoor M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on Marital Satisfaction of Veterans' Spouses. Iran J War Public Health. 2019; 11 (3) :139-145
URL: http://ijwph.ir/article-1-807-fa.html

فلاحتی مریم، شفیع آبادی عبداله، جاجرمی محمود، محمدی پور محمد. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر رضایت زناشویی همسران جانبازان. طب جانباز. 1398; 11 (3) :139-145

URL: http://ijwph.ir/article-1-807-fa.htmlدوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4111