[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 161-167 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی تاب‌آوری و سلامت روان با سبک زندگی و سبک­های فرزندپروری همسران جانبازان؛ مطالعه موردی شهرستان اردکان
میمنت عابدینی‌بلترک*1، فاطمه سادات میر شمسی2
1- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، abedini.gilan@gmail.com
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
چکیده:   (1443 مشاهده)
اهداف: مشکلات جسمی و روحی که در بین جانبازان وجود دارد، بیشترین تاثیر را بر همسران آنها می گذارد که در نهایت کل خانواده را درگیر می‌کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین سبک زندگی و شیوه‌های فرزندپروری با تاب‌آوری و سلامت روان همسران جانباز بود.
ابزار و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی که در سال 1397 انجام شد، 170 نفر از همسران جانبازان شهرستان اردکان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های سبک زندگی میلر و اسمیت، شیوه‌های فرزندپروری بامریند، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و پرسش‌نامه سلامت گلدبرگ و هیلر استفاده شد. داده‌ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و با کمک نرم‌افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بین متغیر سبک زندگی با متغیر تاب‌آوری (0.559=r) و متغیر سلامت روان (0.277-=r) همبستگی معنی‌دار وجود داشت (0.0001=p). همچنین بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با تاب‌آوری همبستگی منفی و معنی‌دار (0.125-=r؛ 0.042=p) و با سلامت روان همبستگی مثبت و معنی‌دار (0.094=r؛ 0.048=p) مشاهده شد. همبستگی بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه و سلامت روان نیز منفی و معنی‌دار بود (0.133-=r؛ 0.024=p).
نتیجه‌گیری: بین سبک زندگی و سبک‌های فرزندپروری با تاب‌آوری و سلامت روان همسران جانبازان همبستگی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سبک فرزندپروری، تاب­آوری، سلامت روان، همسران، جانبازان
متن کامل [PDF 666 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۱
* نشانی نویسنده مسئول: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 21 KB]  (17 دریافت)
فهرست منابع
1. Parandeh A, Sirti M, Khaghani zadeh M, Karimi zarji AA. The effect of training conflict resolution on quality of life's on spouses of war veterans post traumattic stress disorder. J Mil Med. 2006;8(1):45-51. [Persian]
2. Gholipour S, Nazari AA, Gholipour M. Directory services to veterans and their quality life (case study: Kermanshah). J Contemp Soc Res. 2018;6(11):149-75. [Persian]
3. Haditabar H, Navabinezhad S, Ahghar GH. The effect of spiritual components training on quality of life of veterans' spouses working in adult schools in Tehran. Iran J War Public Health. 2012;4(3):1-11. [Persian]
4. Vafaei T, Khosravi S. comparison between mental health of devotee's spouses and normal person's spouses. Iran J War Public Health. 2009;1(4):9-13. [Persian]
5. Yamininia N. Investigation of personality traits of wives of spinal cord and spinal cord injury and spouses of non-injured individuals [Dissertaton].Tehran: Tarbiat Moallem University; 2001. [Persian]
6. Shoarinejad AA.Growth Psychology (1). Tehran: Payame Noor University; 2006. [Persian]
7. Akbarizadeh F, Bagheri F, Hatami HR, Hajivandi A. Relationship between spiritual intelligence, hardiness and general health among nurses. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;15(6):466-72. [Persian]
8. James Saduk B, Alcott Saduk V, Roez P. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry behavioral sciences. Rezaei F, translator. Volume 2. 2nd Edition. Tehran: Arjmand; 2011 [Persian].
9. Javadi R, Parv D. The relationship between emotional intelligence and resilience in students at university of social welfare science and rehabilitation. J Res Addict. 2009;2(8):69-82. [Persian]
10. Fauci AJ, Bonciani M, Guerra R. Quality of life, vulnerability and resilience: a qualitative study of the tsunami impact on the affected population of Sri Lanka. Ann Ist Super Sanità. 2012;48(2):177-88. [DOI:10.4415/ANN_12_02_11]
11. Murthy RS, Lakhminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. World Psychiatry. 2006;5(1):25-30.
12. Ganzer CA. Veteran women: mental health-related consequences of military service. Am J Nurs. 2016;116(11):32-9. [DOI:10.1097/01.NAJ.0000505583.09590.d4]
13. MacDonell GV, Bhullar N, Thorsteinsson EB. Depression, anxiety, and stress in partners of Australian combat veterans and military personnel: a comparison with Australian population norms. Peer J. 2016;4:e2373. [DOI:10.7717/peerj.2373]
14. Krešić Ćorića M, Klarića M, PetrovaB, Mihićb N. Psychological and behavioral problems in children of war veterans with post traumatic stress disorder. Eur J Psychiatry. 2016;30(3):219-30.
15. Quinn M. Psychosocial outcomes and predictors of distress among military spouses [Dissertaton]. Melbourne: Victoria University; 2017.
16. Devine DT. Levels of distress among women veterans attending a women's health specialty clinic in the VA healthcare system. [Dissertaton]. Tampa, Florida: University of South Florida; 2016.
17. Pemberton MR, Forman-Hoffman VL, Lipari RN, Ashley OS, Heller DC, Williams MR. Prevalence of past year substance use and mental illness by veteran status in a nationally representative sample. Center for Behavioral Health Statistics and Quality data review. 2016
18. Ahmadi MS. Religious beliefs and lifestyle with quality of life of second grade high school students in Zanjan. Woman Fam Stud. 2015;8(3):8-20. [Persian]
19. Afzalnia MR. Family mental health. 1st Edition. Tehran: Nasl-e noandish; 2007. [Persian]
20. Hasanzadeh R, Farzan S, Khodemlou A. Theories and application of psychological and personality tests. Tehran: Arasbaran; 2014. [Persian]
21. Farahini N, Afrouz G, Rasoulzadeh Tabatabaei SK. The relationship between parenting styles, shyness and creativity in the gifted. J Sch Psychol. 2013;2(4):137-53. [Persian]
22. Bigdeli I, Najafi M, Rostami M. The relation of attachment styles, emotion regulation, and resilience to well-being among students of medical sciences. Iran J Med Educ. 2013;13(9):721-29. [Persian]
23. Compell-Sills L, Stein MB. Psychometric analysis and refinement of the Conner-Davidson Resilience scale (CD-RISC): Validation of a 10 item measure of resilience. J Trauma Stress. 2007;20(6):1019- 28. [DOI:10.1002/jts.20271]
24. Keyhani M, Taghvaei D, Rajabi A, Amirpour B. Internal consistency and confirmatory factor analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among nursing female students. Iran J Med Educ. 2015;14(10):857-59. [Persian]
25. Taghavi SMR. Assessment of the validity and reliability of the general health questionnaire. J Psychology. 2001;5(4):381-98. [Persian]
26. Nazifi M, Mokarami HR, Akbaritabar AA, Faraji Koujerdi M, Tabrizi R, Rahi A. Reliability, validity and factor structure of the Persian translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences. J Fasa Univ Med Sci. 2014;3(4):336-42. [Persian] [DOI:10.17795/jhealthscope-15547]
27. Jafarzadeh N. Relationship between parenting and resilience styles with happiness of students. J Educ Psychol. 2015;11(37):67-81. [Persian]
28. Ghasemi M, Gholami A, Mehdizadeghan I. The effect of training Forgiveness on Resilience and Perceived stress in Wives of Veteran. Iran J War Public Health. 2017;9(4):177-83. [DOI:10.29252/acadpub.ijwph.9.4.177]
29. Tozandehjani H, Tavakolizadeh J, Lazian Z. The effect of parenting styles on self-efficacy and mental health of Students. Horizon Med Sci. 2011;17(2):56-64. [Persian]
30. Zarnaghash M, Mehrabizadeh M, Bashlideh K, Davoodi I, Marashi SA. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on quality of life and resiliency of veterans spouses in Ahvaz. Psychol Methods Models. 2016;7(23):83-99. [Persian]
31. Seifi M. The effects of parenting styles on students' self-efficacy. Int J Hum Cult Stud. 2016;special Issus:2193-2200
32. Mishra P, Kiran UV. Parenting style and social anxiety among adolescents. Int J Appl Home Sci. 2018;5(1):117-23.
33. Mousavi SE, Low WY, Hashim AH. The relationships between perceived parental rearnig style and anxiety symptoms in malaysisan adolescents: the mediating role of early maladaptive schemas. J Depress Anxiety. 2016;2(9):1-8. [DOI:10.4172/2167-1044.S2-009]
34. Hanafi H, Mousa Thabet AA. The relationship between parenting styles and mental health problems among preschool children living in Gaza Strip. EC Psychol Psychiatry. 2017;7(7):347-57.
35. Zhong X, Wu D, Nie X, Xia J, Li M, Lei F, et al. Parenting style, resilience, and mental health of community-dwelling elderly adults in China. BMC Geriatr. 2016;16:135. [DOI:10.1186/s12877-016-0308-0]
36. Xu J, Ni S, Ran M, Zhang C. The relationship between parenting styles and adolescents' social anxiety in migrant families: a study in Guangdong, China. Front Psychol. 2017;8:626. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.00626]
37. Eman Shokry A, Hanna Hamdy, Rehab Fathy AH, Marwa EL-Sh. Association between social phobia and parenting styles among secondary school students. Am J Nurs Sci. 2016;5(3):96-105. [DOI:10.11648/j.ajns.20160503.14]
38. Mahaptra S, Batul R. Psychosocial consequences of parenting. J Hum Soc Sci. 2016;21(2):10-7.
39. Sarwar S. Influence of parenting style on children's behaviour. J Educ Educ Dev. 2016;3(2):221-49. [DOI:10.22555/joeed.v3i2.1036]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abedini Baltork M, Mir Shamsi F. Correlation between Resilience and Mental Health with Lifestyle and Parenting Styles of Veterans' Spouses A Case Study of Ardakan City . Iran J War Public Health. 2019; 11 (3) :161-167
URL: http://ijwph.ir/article-1-803-fa.html

عابدینی‌بلترک میمنت، میر شمسی فاطمه سادات. همبستگی تاب‌آوری و سلامت روان با سبک زندگی و سبک­های فرزندپروری همسران جانبازان؛ مطالعه موردی شهرستان اردکان. طب جانباز. 1398; 11 (3) :161-167

URL: http://ijwph.ir/article-1-803-fa.htmlدوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4111