[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 107-113 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر توانمندی‌های شخصیتی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و بازسازی کارکردهای شناختی همسران جانبازان
مسلم عباسی*1، ذبیح پیرانی2، علیرضا زنگویی3، محمد حسین زارعی4
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران ، abbasi@kazerunsfu.ac.ir
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اراک، ایران
4- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران
چکیده:   (2273 مشاهده)
اهداف: به‌نظر می­رسد که جنبه‌­های شناختی و شخصیتی برخی از همسران جانبازان با توجه به ابعاد مختلف اثرگذاری پیامدهای جنگ بر زندگی آنان، تحت تاثیر قرار گرفته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر توانمندی‌های شخصیتی، انعطاف­‌پذیری روان‌شناختی و بازسازی کارکرد شناختی همسران جانبازان بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌­آزمون- پس­‌آزمون با گروه کنترل، 50 نفر از  همسران جانبازان شهر کازرون در سال 1396 به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و گواه (25 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه ارزش­های فعال در عمل، پرسش‌نامه پذیرش و عمل (AAQ-II) و پرسش‌نامه توانایی­‌های شناختی بود. گروه آزمایش  به‌مدت 6 هفته، آموزش شناختی ارتقای امید را دریافت کرد. تجزیه و تحلیل داده­‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 و از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری صورت گرفت.
یافته ­ها: با کنترل اثرات پیش‌آزمون، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره کلی توانمندی‌های شخصیتی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و بازسازی کارکردهای شناختی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0.0001=p). میانگین نمرات ابعاد توانمندی شخصیتی و ابعاد بازسازی کارکردهای شناختی نیز در گروه آزمایش پس از مداخله افزایش معنی‌دار داشت (0.05>p) که این افزایش تنها در  مولفه‌های کنترل مهاری و توجه انتخابی و همچنین شناخت اجتماعی معنی‌دار نبود (
0.05).
نتیجه ­گیری: آموزش شناختی ارتقای امید بر مولفه‌های توانمندی‌ شخصیتی، انعطاف­پذیری روان‌شناختی و بازسازی کارکرد شناختی همسران جانبازان تاثیر دارد، اما در مولفه‌های کنترل مهاری و توجه انتخابی و همچنین شناخت اجتماعی کارکرد شناختی تاثیری ندارد.
متن کامل [PDF 500 kb]   (552 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳
* نشانی نویسنده مسئول: : کازرون، ابتدای خیابان طالقانی، ارشاد جانسون، معاونت امور دانشجویی
چکيده گسترده انگليسی [HTML 23 KB]  (28 دریافت)
فهرست منابع
1. 1- Dekel R, Monson CM. Military-related post-traumatic stress disorder and family relations: Current knowledge and future directions. Aggress Violent Behav. 2010;15(4):303-9. [DOI:10.1016/j.avb.2010.03.001]
2. Saleh S, Zahedi Asl M. Correlation of social support with social health of psychiatry veterans wives. Iran J War Public Health. 2014;6(5):201-6. [Persian]
3. Ghahari Sh, Mehryar AH, Birashk B. Comparitive study of some mental disorders in children of fatherless, martyred's, veteran's, and normal (7-12 years old) in Chalus city. J Mazandaran Univ Med Sci. 2003;13(41):81-91. [Persian]
4. Afrooz GH, Vysmeh AA. The relationship between depression and how veterans sons with their fathers. J Psychol Educ Sci. 2001;31(2):35-50. [Persian]
5. Molaee M, Moradi A, Gharayee B. Executive function and neuropsychological evidence among OCD and GAD. J Behav Sci. 2008;1(2):131-41. [Persian]
6. Ghamari Givi H, Maqsoud N, Dehghani F. The effect of cognitive rehabilitation on the reconstruction of executive functions of obsessive-compulsive patients. Q Clin Psychol. 2014;4(16):101-28. [Persian]
7. Crone EA, Wendelken C, Donohue SE, Bunge SA. Neural evidence for dissociable components of task-switching. Cerebral Cortex. 2006;16(4):475-86. [DOI:10.1093/cercor/bhi127]
8. Alemi S, moradi A, Jonabian A. The psychological (emotional and cognitive) performance of spouse's cancer during and after treatment. J Res Psychol Health. 2012;6(1):36-44. [Presian]
9. Pourfaraj Omran M. The effectiveness of acceptance and commitment group therapy in social phobia of students. Knowl Health. 2011;6(2):1-5. [Persian]
10. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
11. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Publication; 1999.
12. Fledderus M, Bohlmeijer ET, Pieterse ME. Does experientialavoidance mediate the effects of maladaptive coping styles onpsychopathology and mental health?. Behav Modif. 2010;34(6):503-19. [DOI:10.1177/0145445510378379]
13. Westin V, Hayes SC, Andersson G. Is it the sound or your relationship to it? The role of acceptance in predicting tinnitus impact. Behav Res Ther. 2008;46(12):1259-65. [DOI:10.1016/j.brat.2008.08.008]
14. Karimizadeh F, ShafiAbadi A, Farahbakhsh K. The investigate the relationship between personality abilities and the moral foundations of delinquents juvenile. Q Psychol Educ Sci. 2016;2(2):11-21. [Persian]
15. Li T, Liu X. Role of character strengths and stress in psychological symptoms among chinese secondary vocational school students. Psychology. 2016;7(1):52-61. [DOI:10.4236/psych.2016.71007]
16. Seligman ME, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. Am psychol. 2005;60(5):410-21. [DOI:10.1037/0003-066X.60.5.410]
17. Peterson Ch, Ruch W, Beermann U, Park N, Seligman MEP. Strengths of character, orientations to happiness, and life satisfaction. J Posit Psychol. 2007;2(3):149-56. [DOI:10.1080/17439760701228938]
18. Kozlova NV. The psychological and acmeological approach in an educational practice of the higher school. Siberian J Psychol. 2008;29:79-85. [Russian] 24- Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi Sheikh Shabani SE. The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people. Thought Behav Clin Psychol. 2015;9(34):27-36. [Persian] 25- Namdari K, Molavi H, Malekpour H, Kalantari M. The effect of cognitive hope enhancing training on character strengths of disthymic clients. J Clin Psychol. 2009;1(3):21-34. [Persian] 26- Hosseini SA, Badri R, Salimy H, Kolyaei L. The effect of cognitive hope enhancing training on reduction of victimization of high school students. Q educ Psychol. 2015;11(37):1-19. [Persian] 27- Delavar A. Theoretical and practical research in the humanities and social sciences. 2nd edition. Teharn: Roshd; 2001. [Persian] 28- Imani M. Investigating the factor structure of students unconscious flexibility questionnaire. J Teach Learn Stud. 2016;8(1):162-81. [Persian] 29- Nejati V. Cognitive abilities questionnaire: Development and evaluation of psychometric properties. Adv Cogn Sci. 2013;15(2):11-9. [Persian] 36- Harris R. Embracing your demons: An overview of acceptance and commitment therapy. Psychother Aust. 2006;12(4):2-8.
19. Park N, Peterson C, Seligman MEP. Strengths of character and well-being. J Soc Clin Psychol. 2004;23(5):603-19. [DOI:10.1521/jscp.23.5.603.50748]
20. Snyder CR. Hope and depression: A light in the darkness. J Soc Clin Psychol. 2004;23(3):347-51. [DOI:10.1521/jscp.23.3.347.35458]
21. Feldman DB, Snyder CR. Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations betweengoal- directed thinking and life meaning. J Soc Clin Psychol. 2005;24(3):401-21. [DOI:10.1521/jscp.24.3.401.65616]
22. Chang EC, DeSimone SL. The influence of hope on appraisals, coping, and dysphoria: A test of hope theory. J Soc Clin Psychol. 2001;20(2):117-29. [DOI:10.1521/jscp.20.2.117.22262]
23. Steffen LE, Smith BW. The influence of between and within personhope among emergency responders on daily affect in a stress andcoping model. J Res Personal. 2013;47(6):738-47. [DOI:10.1016/j.jrp.2013.06.008]
24. Snyder CR, Lopez ShJ, Shorey HS, Rand KL, Feldman DB. Hope theory, measurements, and applications to school psychology. Sch Psychol Q. 2003;18(2):122-39. [DOI:10.1521/scpq.18.2.122.21854]
25. Rand KL, Martin AD, Shea AM. Hope, but not optimism predicts academic performance of law students beyond previous academic achievement. J Res Personal. 2011;45(6):683-6. [DOI:10.1016/j.jrp.2011.08.004]
26. Tucker RP, Wingate LR, O'Keefe VM, Mills AC, Rasmussen K, Davidson CL, et al. Rumination and suicidal ideation: The moderating roles of hope and optimism. Personal Individ Differ. 2013;55(6):606-11. [DOI:10.1016/j.paid.2013.05.013]
27. Esteves M, Scoloveno RL, Mahat G, Yarcheski A, Scoloveno MA. An integrative review of adolescent hope. J Pediatr Nurs. 2013;28(2):105-13. [DOI:10.1016/j.pedn.2012.03.033]
28. Berendes D, Keefe FJ, Somers TJ, Kothadia SM, Porter LS, Cheavens JS. Hope in the context of lung cancer: Relationships of hope to symptoms and psychological distress. J Pain Symptom Manage. 2010;40(2):174-82. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2010.01.014]
29. Alarcon GM, Bowling NA, Khazon S. Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope. Person Individ Differ. 2013;54(7):821-7. [DOI:10.1016/j.paid.2012.12.004]
30. Haglund ME, Nestadt PS, Cooper NS, Southwick SM, Charney DS. Psychobiological mechanisms of resilience: Relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology. Dev Psychopathol. 2007;19(3):889-920. [DOI:10.1017/S0954579407000430]
31. Masuda A, Tully EC. The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. J Evid Base Complement Altern Med. 2012;17(1):66-71. [DOI:10.1177/2156587211423400]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi M, Pirani Z, Zanguei A, Zarei M. Effect of Hope Promotion Cognitive Training on Characteristic Abilities, Psychological Flexibility, and Cognitive Functions Reconstruction of Veterans’ Wives . Iran J War Public Health. 2018; 10 (2) :107-113
URL: http://ijwph.ir/article-1-706-fa.html

عباسی مسلم، پیرانی ذبیح، زنگویی علیرضا، زارعی محمد حسین. اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر توانمندی‌های شخصیتی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و بازسازی کارکردهای شناختی همسران جانبازان. طب جانباز. 1397; 10 (2) :107-113

URL: http://ijwph.ir/article-1-706-fa.htmlدوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4106