مجله طب جانباز- درباره نشریه
تاریخچه و شناسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان به عنوان اولین پژوهشکده‌ کشور که به‌طور ویژه در مورد آسیب‌های ناشی از جنگ مطالعات خود را از سال 1368 آغاز نموده‌ است، دارای رسالت ویژه‌ای در خصوص توسعه‌ و گسترش دانش مربوط به آسیب‌های ناشی از جنگ در حوزه‌ پزشکی افزایش توانمندی‌های علمی کشور در این زمینه است و در این راستا، پس از پیگیری‌های مستمر، در سال 1387 موفق به دریافت مجوز نشر مجله‌ «طب جانباز» گردید.
مجله طب جانباز در حوزه‌هایی که در بخش‌های دیگر به آن‌ها اشاره شده‌ است پذیرای مقالات و حاصل مطالعات علمی است و در پی دستیابی به جایگاهی ویژه در میان نشریات علمی- پژوهشی کشور و در سطح بین‌المللی است. از این رو رعایت تمامی استانداردهای مورد نظر مراجع جهانی در سیاست‌ها و شیوه‌های کاری آن لحاظ گردیده‌ است. رعایت اخلاق در پژوهش و همچنین رعایت اصول در نگارش و انتشار نیز از موارد حائز اهمیت برای مجله است. ساختار مجله همانند همه‌ی مجلات علمی و پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان تنظیم شده‌ است.

صاحب امتیاز: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

ناشر: موسسه دانش آفرند زیستاژن

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سروش

سردبیر: دکتر رحمت الله حافظی

معاون سردبیر: زهره گنج پرور

مدیر اجرایی: عبدالله سعیدی شهریور

eISSN:2008-2630

pISSN:2008-2622

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب جانباز:
http://ijwph.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب