:: دوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 153-159 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی چشم‌انداز زمان‌درمانی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی جانبازان مبتلا به PTSD
مرضیه ملکیها1، بهروز مرادی2
1- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران ، M.Malekiha@hmu.ac.ir
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
چکیده:   (2075 مشاهده)
اهداف: چشم‌انداز زمان‌درمانی یکی از درمان‌های مدرن است که در سال‌های اخیر به‌منظور کمک به بیماران مبتلا به PTSD برای کاهش نشانه‌های این اختلال و افزایش کیفیت زندگی به کار گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی چشم‌انداز زمان‌درمانی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی جانبازان مبتلا به PTSD بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در بین کلیه جانبازان مبتلا به PTSD که در سال 1396 به بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهر اصفهان مراجعه کرده بودند انجام شد. از میان این جانبازان، 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 15نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برنامه چشم‌انداز زمان‌درمانی طی 8 جلسه 90دقیقه­ای برای گروه آزمایش اجرا شد، ولی گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های شادکامی آکسفورد و بهزیستی روان‌شناختی ریف بود که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیره و تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: با مهار اثر پیش‌آزمون، میانگین نمرات متغیرهای بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی و ابعاد آنها (به‌جز بعد زیبایی‌شناختی) در مرحله پس‌آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌دار داشت و در گروه آزمایش بیشتر بود (0.05p<).
نتیجه‌گیری: چشم‌انداز زمان‌درمانی می­تواند در افزایش بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی جانبازان مبتلا به PTSD موثر باشد.
واژه‌های کلیدی: چشم‌انداز زمان، چشم‌انداز زمان‌درمانی، بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی، جانبازان، PTSD
متن کامل [PDF 671 kb]   (402 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: 1397/9/15 | پذیرش: 1398/3/22 | انتشار: 1398/4/31
فهرست منابع
1. Mahboobi M, Khorasani E, Etemadi M, Shahidi KH, Khaniabad ZH. The relationship between the purpose in life and general health in Veterans and ordinary people. Iran J War Public Health. 2013;5(3):14-21. [Persian]
2. Ahmadi K, Reshadatjoo M, Karami GR. Evaluation of PTSD in Sardasht survivors of chemical warfare. J Urmia Univ Med Sci.2010;21(1):1-9. [Persian]
3. Khodabakhsh Pirkalani R, Rahim Jarouni H. Effectiveness of mixed cognitive-behavioral therapy and mindfulness based stress reduction in treating a case of generalized anxiety disorder. Clin Psychol Stud. 2014;4(13):121-47. [Persian]
4. Khodayari B, Askari S, and Sadeghi S. Effectiveness of a short-term group logo therapy on post-traumatic stress disorder in war veterans. J Milit Psychol. 2015;21(6):15-28. [Persian] [DOI:10.1080/17454832.2015.1124899]
5. Nelson BS, Wrigh DW. Understanding and treating post-traumatic stress disorder symptoms in female partners of veterans with PTSD. 1996;22(4):455-67. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1996.tb00220.x]
6. Mandani B, Fakhri A. Study of health related quality of life in posttraumatic stress disorder war veteran. Iran J War Public Health. 2013;5(2):18-25. [Persian]
7. Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. Am J Psychiatry. 2005;162(2):214-27. [DOI:10.1176/appi.ajp.162.2.214]
8. Ehlers A, Hackmann A, Michal T. Intrusive re‐experiencing in post‐traumatic stress disorder: phenomenology, theory, and therapy. Memory. 2004;12(4):403-15. [DOI:10.1080/09658210444000025]
9. Zimbardo PG. On rethinking the psychology of tyranny: The BBC prison study. Br J Soc Psychol. 2006;45(Pt 1):47-53. [DOI:10.1348/014466605X81720]
10. Zimbardo PG, Sword, RM, Sword RKM. The time cure: overcoming PTSD with the new psychology of time perspective therapy. San Francisco: Jossey-Bass; 2012.
11. Zimbardo PG, John N. Putting time in perspective: a valid, reliable individual-differences metric. J Pers Soc Psychol. 1999;77(6):1271-88. [DOI:10.1037/0022-3514.77.6.1271]
12. Orkibi H. Psychometric properties of the hebrew short version of the Zimbardo time perspective inventory. Eval Health Prof. 2014;38(2):219-45. [DOI:10.1177/0163278714531601]
13. Van Beek W, Berghuis H, Kerkhof A, Beekman A. Time perspective, personality and psychopathology: Zimbardo's time perspective inventory in psychiatry. Time Soc. 2011;20(3):364-74. [DOI:10.1177/0961463X10373960]
14. Sword RM, Sword RKM, Brunskill SR, Zimbardo PG. Time perspective therapy: a new time-based metaphor therapy for PTSD. J Loss Trauma. 2014;19(3):197-201. [DOI:10.1080/15325024.2013.763632]
15. Seema R, Sircova A. Mindfulness- a time perspective? Estonian study. Balt J Psychol. 2013;14(1,2): 4-21.
16. Kamalmanesh A, Maredpour M. An evaluation of post-traumatic stress disorder among war survivors. Health Res J Baqiyatallah Hosp. 2017;2(2):87-98. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.87]
17. Rabani E. The effectiveness of psychodrama on quality of life, psychological well-being and cognitive emotion regulation in veterans with post-traumatic stress disorder [Dissertation]. Najafabad: Islamic Azad University; 2015. [Persian]
18. Ryff CD, Singer BH. Best news yet on the six-factor model of well-being. Soc Sci Res. 2006;35(4):1103-19. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2006.01.002]
19. Noferesti A, Roshan R, Fata L, Hasanabadi HR, Pasandideh A, Shaeiri M. The effectiveness of positive psychotherapy in increasing happiness and psychological well-being in people with depression symptoms: a multiple: baseline study. Posit Psychol. 2015;1(1):1-18. [Persian]
20. Drake L, Duncan E, Sutherland F, Abernethy C, Henry C. Time perspective and correlates of wellbeing. Time Soc. 2008;17(1):47-61. [DOI:10.1177/0961463X07086304]
21. Alipoor A, Agah Heris M. Reliability and validity of the Oxford happiness inventor. J Dev Psychol. 2007;3(12):287-98. [Persian]
22. Alipoor A, Noorbala, AA. A preliminary evaluation of the validity and reliability of the Oxford happiness questionnaire in students in the universities of Tehran. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 1999;5(1 and 2):55-66.
23. Moradi B. The study effectiveness of time perspective therapy on increasing happiness and psychological well-being in PTSD veterans who referred to Isfahan Amiralmomenin hospital [Dissertation]. Khomeinishahr: Islamic Azad University; 2017. [Persian]
24. Ghazavi Z, Mardani Z, Pahlavanzadeh S. Effect of happiness educational program of Fordyce on the level of nurses' happiness. J Health Care. 2017;30(19):117-24.[Persian]
25. Malekiha M. Development the native work-family enrichment model and survey the effectiveness of it on decrease work-family conflict and family-work conflict in female employee of Isfahan University at 2014 year [Dissertation]. Isfahan: Isfahan University; 2014. [Persian]
26. Sefidi F, Farzad V. Validated measure of Ryff psychological well-being among students of Qazvin University of Medical science. J Qazvin Univ Med Sci. 2012;16(1):65-71. [Persian]
27. Khanjani M, Shahidi S, Fathabadi J, Mazaheri MA, Shokri O. Factor structure and psychometric properties of the Riff's scale of psychological well-being, short form (18-item) among male and female students. Thought Behav Clin Psychol. 2014;8(32):27-36. [Persian]
28. Hezomi H, Nadrian H. What determines psychological well-being among Iranian female adolescents? Perceived stress may overshadow all determinants. Health Promot Perspect. 2018;8(1):79-87. [DOI:10.15171/hpp.2018.10]
29. Akafian S. The study effectiveness of financial Narrative Therapy on decreasing Isfahan city female employees financial anxiety at 2017 year [Dissertation]. Khomainishahr: Islamic Azad University; 2018 [Persian]
30. Jones JM, Leitner JB, Marshall C, Jing Y, Lee JM. Characteristics and consequences of temporal orientation for psychological well-being: learning from the past, fearing the future and living for today. In: International studies on time perspective. Paixao MP, Da Silva JT, Ortuño V, Cordeiro P, editors. Coimbra, Portugal: Coimbra University Press; 2013. pp. 149-54. [DOI:10.14195/978-989-26-0775-7_15]
31. Mc Nally RJ, Bryant RA, Ehlers A. Does early psychological intervention prompt recovery from posttraumatic stress? Psychol Sci Public Interest. 2003;4(2):47-50. [DOI:10.1111/1529-1006.01421]
32. Drake L, Duncan E, Sutherland F, Abernethy C, Henry C. Time perspective and correlates of wellbeing. Time Soc. 2008;17(1):47-61. [DOI:10.1177/0961463X07086304]
33. Boniwell I, Osin E, Linley P A, Ivanchenko GV. A question of balance: time perspective and well-being in British and Russian samples. J Posit Psychol. 2010;5(1):24-40. [DOI:10.1080/17439760903271181]
34. Mooney A, Earl JK, Mooney CH, Bateman H. Using balanced time perspective to explain well-being and planning in retirement. Front Psychol. 2017;8:1781. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.01781]
35. Shterjovska M, Achkovska-Leshkovska E. Time perspective as predictor of meaning in life. Int J Cogn Res Sci Eng Educ. 2014;2(1):25-9.
36. Stolarski M, Zimbardo PG, Howell RT, Zhang JW. Looking for the bright side of life: How to shape your time perspective to become happier. 1st International Conference on Time Perspective. Coimbra, Portugal: University of Coimbra; 2012.
37. Bottche M, Kuwert P, Knaevelsrud K. Posttraumatic stress disorder in order adults: an overview of characteristic and treatment approaches. Int J Geriatr Psychiatry. 2012;27(3):230-9. [DOI:10.1002/gps.2725]
38. Zebardast A, Besharat MA, Hghighatgoo M. The relationship between self-efficacy and time perspective in students. Soc Behav Sci .2011;30:935-8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.181]
39. Akbar M, Akram M, Ahmed M, Shahbaz Hussain M, Lal V, Ijaz S. Relationship between Resilience and Life Satisfaction among Nomadic. Int J Innovat Appl Stud. 2014;6(3):515-29.XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها