:: دوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 165-171 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان رضایت جانبازان قطع عضو زیر آرنج از پروتز مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی مراجعه‌کننده به مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران
ژاله حیدری1، غلامرضا امینیان1، محمود بهرامیزاده1، الهه فرجی*2
1- گروه ارتز و پروتز، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران ، faraji.elahe.92@gmail.com
چکیده:   (665 مشاهده)
اهداف: جنگ منجر به آسیب‌های جسمی فراوانی می‌شود. شایع‌ترین سطح قطع عضو اندام فوقانی، قطع در سطح زیر آرنج است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رضایت جانبازان قطع عضو زیر آرنج از پروتز مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی مراجعه‌کننده به مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران بود.
ابزار و روش‌ها: مطالعه توصیفی حاضر بین 59 نفر از جانبازان با قطع عضو زیر آرنج مراجعه‌کننده به مرکز ارتز و پروتز کوثر بین سال‌های 95-1380 که پروتز مایوالکتریک یا خدمات پروتزی دریافت کرده بودند، اجرا شد. برای ارزیابی میزان رضایت از پروتز و خدمات پروتزی از پرسش‌نامه ارزیابی رضایت استفاده‌کنندگان ارتز و پروتز (OPUS) استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 20، از طریق آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: رضایت کلی 66/66%، رضایت از پروتز 58/44% و رضایت از خدمات 74/88% بود. بیشترین رضایت در بخش وسیله، مربوط به آسان‌بودن پوشیدن پروتز و کمترین، در رابطه با تامین هزینه‌های خرید و نگهداری پروتز توسط فرد بود. در بخش خدمات، بیشترین رضایت مربوط به ادب و احترام کارمندان و کمترین، مرتبط با هماهنگی خدمات کارکنان کلینیک با درمانگران و پزشکان بود. سن، سمت قطع عضو و مدت ‌زمان استفاده تاثیر معنی‌داری در رضایت کلی، رضایت از وسیله و خدمات نداشت.
نتیجه‌گیری: سطح رضایت کلی، رضایت از پروتز و خدمات دریافتی جانبازان قطع عضو زیر آرنج مراجعه‌کننده به مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران، از پروتز مایوالکتریک مطلوب است و سن، سمت قطع عضو و مدت زمان استفاده از پروتز، تاثیری در رضایت از پروتز و خدمات دریافتی ندارد.

 
واژه‌های کلیدی: جانباز، پروتز، مایوالکتریک، رضایت، قطع عضو
متن کامل [PDF 424 kb]   (171 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توانبخشی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان. کد پستی: 1985946563
فهرست منابع
1. Allami M, Karimi A, Janzadeh N, Feizollahi N, Esfandiari E, Masoumi M, et al. Epidemiology of lower extremity injuries in veterans with ankle-foot neuromusculoskeletal disorders. Iran J War Public Health. 2016;8(3):177-87. [Persian]
2. Seyed Hoseini Davarani SH, Mousavi B, Karbalaeiesmaeili S, Soroush M, Masoumi M. Service satisfaction among war related bilateral lower limb amputation. Iran J War Public Health. 2010;3(1):49-54. [Persian]
3. Cordella F, Ciancio AL, Sacchetti R, Davalli A, Cutti AG, Guglielmelli E, et al. Literature review on needs of upper limb prosthesis users. Front Neurosci. 2016;10:209. [DOI:10.3389/fnins.2016.00209]
4. Dudkiewicz I, Gabrielov R, Seiv-Ner I, Zelig G, Heim M. Evaluation of prosthetic usage in upper limb amputees. Disabil Rehabil. 2004;26(1):60-3. [DOI:10.1080/09638280410001645094]
5. Hagberg K, Brånemark R, Hägg O. Questionnaire for persons with a transfemoral amputation (Q-TFA): Initial validity and reliability of a new outcome measure. J Rehabil Res Dev. 2004;41(5):695-706. [DOI:10.1682/JRRD.2003.11.0167]
6. Nouraei MH, Javdan M, Nouraei F, Mohebbi Dehnavi A, Safdari F. Amputation stamp problems of lower limb in war casualties. Iran J Orthop Surg. 2014;12(2):47-52. [Persian]
7. Esquenazi A. Upper limb amputee rehabilitation and prosthetic restoration. In: Braddom RL. Physical medicine & rehabilitation. 2nd Edition. Philadelphia: WB Saunders Company; 2000.
8. Adams PF, Hendershot GE, Marano MA, Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics. Current estimates from the National Health Interview Survey, 1996. Vital Health Stat 10. 1999;(200):1-203.
9. Atkins DJ, Heard DCY, Donovan WH. Epidemiologic overview of individuals with upper-limb loss and their reported research priorities. J Prosthet Orthot. 1996;8(1):2-11. [DOI:10.1097/00008526-199600810-00003]
10. Dillingham TR, Pezzin LE, MacKenzie EJ. Racial differences in the incidence of limb loss secondary to peripheral vascular disease: A population-based study. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(9):1252-7. [DOI:10.1053/apmr.2002.34805]
11. Frontera WR, Silver JK. Fondamenti di medicina fisica e riabilitativa. Roma: Verduci; 2004.
12. Smith DG, Michael JW, Bowker JH, editors. Atlas of amputations and limb deficiencies: Surgical, prosthetic, and rehabilitation principles. 3rd Edition. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2004.
13. Rahimi A, Masoumi M, Soroush M, Mousavi B. Orthopaedic complications in bilateral lower limb amputation. Iran J Orthop Surg. 2009;7(2):58-63. [Persian]
14. Ebrahimzadeh MH, Fattahi AS, Nejad AB. Long-term follow-up of Iranian veteran upper extremity amputees from the Iran-Iraq war (1980–1988). J Trauma. 2006;61(4):886-8. [DOI:10.1097/01.ta.0000236014.78230.77]
15. Saied AR, Heydari E, Shamsodini M. Causes of amputations performed during a 9-year period in hospitals affiliated to Kerman university of medical sciences. J Kerman Univ Med Sci. 2012;19(3):260-7. [Persian]
16. Drummey J. Enhancing the functional envelope: A review of upper-limb prosthetic treatment modalities. Acad Today. 2009;5(3):A-11-5.
17. Millstein SG, Heger H, Hunter GA. Prosthetic use in adult upper limb amputees: A comparison of the body powered and electrically powered prostheses. Prosthet Orthot Int. 1986;10(1):27-34.
18. Roeschlein RA, Domholdt E. Factors related to successful upper extremity prosthetic use. Prosthet Orthot Int. 1989;13(1):14-8.
19. Ritchie S, Wiggins S, Sanford A. Perceptions of cosmesis and function in adults with upper limb prostheses: A systematic literature review. Prosthet Orthot Int. 2011;35(4):332-41. [DOI:10.1177/0309364611420326]
20. Biddiss E, Chau T. Upper-limb prosthetics: Critical factors in device abandonment. Am J Phys Med Rehabil. 2007;86(12):977-87. [DOI:10.1097/PHM.0b013e3181587f6c]
21. Gauthier-fiagnon C, Grise MC, Potvin D. Predisposing factors related to prosthetic use by people with a transtibial and transfemoral amputation. J Prosthet Orthot. 1998;10(4):99-109. [DOI:10.1097/00008526-199801040-00006]
22. Durance JP, O'Shea BJ. Upper limb amputees: A clinic profile. Int Disabil Stud. 1988;10(2):68-72. [DOI:10.3109/09638288809164107]
23. Davidson J. A survey of the satisfaction of upper limb amputees with their prostheses, their lifestyles, and their abilities. J Hand Ther. 2002;15(1):62-70 [DOI:10.1016/S0894-1130(02)50011-9]
24. Bowker JH. Amputee rehabilitation: Critical factors in outcome. J Ark Med Soc. 1981;78(5):181-3.
25. Heinemann AW, Bode RK, O'Reilly C. Development and measurement properties of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey (OPUS): A comprehensive set of clinical outcome instruments. Prosthet Orthot Int. 2003;27(3):191-206. [DOI:10.1080/03093640308726682]
26. Jiang L, Gan C, Kao B, Zhang Y, Zhang H, Cai L. Consumer satisfaction with public health care in China. J Soc Sci. 2009;5(3):223-35. [DOI:10.3844/jssp.2009.223.235]
27. Geertzen JH, Gankema HG, Groothoff JW, Dijkstra PU. Consumer satisfaction in prosthetics and orthotics facilities. Prosthet Orthot Int. 2002;26(1):64-71. [DOI:10.1080/03093640208726623]
28. Hart DL. Orthotics and Prosthetics National Office Outcomes Tool (OPOT): Initial reliability and validity assessment for lower extremity prosthetics. J Prosthet Orthot. 1999;11(4):101-11. [DOI:10.1097/00008526-199901140-00007]
29. Routhier F, Vincent C, Morissette MJ, Desaulniers L. Clinical results of an investigation of paediatric upper limb myoelectric prosthesis fitting at the Quebec Rehabilitation Institute. Prosthet Orthot Int. 2001;25(2):119-31. [DOI:10.1080/03093640108726585]
30. Ghoseiri K, Bahramian H. User satisfaction with orthotic and prosthetic devices and services of a single clinic. Disabil Rehabil. 2012;34(15):1328-32. [DOI:10.3109/09638288.2011.641663]
31. Doyle BJ, Ware JE Jr. Physician conduct and other factors that affect consumer satisfaction with medical care. J Med Educ. 1977;52(10):793-801. [DOI:10.1097/00001888-197710000-00001]
32. Hadadi M, Ghoseiri K, Fardipour S, Kashani RV, Asadi F, Asghari A. The Persian version of satisfaction assessment module of Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Disabil Health J. 2016;9(1):90-9. [DOI:10.1016/j.dhjo.2015.08.010]
33. Magnusson L, Ahlström G, Ramstrand N, Fransson EI. Malawian prosthetic and orthotic users' mobility and satisfaction with their lower limb assistive device. J Rehabil Med. 2013;45(4):385-91. [DOI:10.2340/16501977-1117]
34. Jang CH, Yang HS, Yang HE, Lee SY, Kwon JW, Yun BD, et al. A survey on activities of daily living and occupations of upper extremity amputees. Ann Rehabil Med. 2011;35(6):907–21. [DOI:10.5535/arm.2011.35.6.907]
35. Burger H, Marincek C. Upper limb prosthetic use in Slovenia. Prosthet Orthot Int. 1994;18(1):25-33.
36. Gaine WJ, Smart C, Bransby-Zachary M. Upper limb traumatic amputees: Review of prosthetic use. J Hand Surg Br Eur Vol. 1997;22(1):73-6. [DOI:10.1016/S0266-7681(97)80023-X]XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها