[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 4 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 221-226 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌رنجورانه در افراد عادی و جانباز
رضا کاظمیان1، خدیجه ابوالمعالی‌الحسینی*2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران ، abolmaali@riau.ac.ir
چکیده:   (933 مشاهده)
 اهداف: استرس‌ها و ترس‌های تجربه‌شده در جانبازان بر به‌کارگیری مکانیزم‌های دفاعی در آنان اثر می‌گذارد. هدف این پژوهش مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌رنجورانه در افراد عادی و جانباز بود.
ابزار و روش‌ها: در پژوهش علی‌مقایسه‌ای- پس‌رویدادی حاضر، جامعه آماری دربرگیرنده جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران در سال ۱۳۹۵ و افراد عادی بالای 25 سال ساکن شهر تهران بود. در این پژوهش 40 جانباز از آسایشگاه توانبخشی ثارالله، بیمارستان روان‌پزشکی صدر و نیایش و 40 فرد عادی از همسران دانشجویان زن مرکز شناختی- رفتاری با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسش‌نامه سبک‌های دفاعی به‌عنوان ابزار پژوهش به کار برده شد و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 22 از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.
یافته‌ها: با کنترل اثر سن، بین افراد عادی و جانباز در استفاده از انواع مکانیزم‌های دفاعی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0.01p<). تفاوت میانگین نمرات استفاده از بُعد رشدیافته و رشدنایافته مکانیزم‌های دفاعی در دو گروه جانبازان و افراد عادی معنی‌دار بود (0.01p<)، بدین صورت که جانبازان نسبت به افراد عادی از مکانیزم‌های دفاعی رشدنایافته، بیشتر و از مکانیزم‌های دفاعی رشدیافته، کمتر استفاده می‌کردند. میانگین نمرات مکانیزم‌های دفاعی روان‌رنجورانه در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (0.05p>).
نتیجه‌گیری: جانبازان از مکانیزم‌های دفاعی رشدیافته کمتر و مکانیزم‌های دفاعی رشدنایافته بیشتری نسبت به افراد عادی استفاده می‌کنند، اما در به‌کارگیری مکانیزم‌های دفاعی روان‌رنجورانه تفاوتی ندارند. 
واژه‌های کلیدی: مکانیزم‌های دفاعی، مکانیزم دفاعی رشدیافته، مکانیزم دفاعی رشدنایافته، مکانیزم دفاعی روان‌رنجورانه، جانباز
متن کامل [PDF 379 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت ایثارگران
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰
* نشانی نویسنده مسئول: رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روان‌شناسی. کد پستی: 3973188981
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 25 KB]  (7 دریافت)
فهرست منابع
1. Esmaeili L, Pourabaian Esfahani MH, Dabbashi F. Effect of music-therapy on depression of chronic PTSD veterans. Iran J War Public Health. 2015;7(2):73-9. [Persian]
2. Ghafouri Fard M, Payami Bousari M, Heydari Soomee AR. A survey on various dimensions of adjustment status among warfare Veterans with one eye blindness. Iran J War Public Health. 2014;6(2):64-71. [Persian]
3. Mc Kinney JM, Hirsch JK, Britton PC. PTSD symptoms and suicide risk in veterans: Serial indirect effects via depression and anger. J Affect Disord. 2017;214:100-7. [DOI:10.1016/j.jad.2017.03.008]
4. Rieson MR, Miri MR, Dastjerdi R, Sharifzadeh GR. Prevalence of mental disorders in Birjand-2010. J Birjand Univ Med Sci. 2012;19(1):81-7. [Persian]
5. Khani H, Zamani N, Ghorbani A, Jahangir AH, Jena Abadi H. Mental health status of amputee veterans Mazandaran province, Iran. Iran J War Public Health. 2016;8(3):149-56. [Persian]
6. Hasani Tabatabai L, Shaker Dioulagh A. Comparison of stress and social support between veterans and non-veterans, case study of Urmia city, Iran. Iran J War Public Health. 2017;9(3):141-6. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.3.141]
7. Mandani B, Fakhri A. Study of health related quality of life in posttraumatic stress disorder war veterans. Iran J War Public Health. 2013;5(2):18-25. [Persian]
8. Vinnikov D, Blanc PD, Alilin A, Zutler M, Holty JEC. Fatigue and sleepiness determine respiratory quality of life among veterans evaluated for sleep apnea. Health Qual Life Outcomes. 2017;15:48. [DOI:10.1186/s12955-017-0624-x]
9. Jafari F, Gity Navard F, Soroush MR, Mousavi B. Quality of life in chemical war victims with sever pulmonary damage. Iran J War Public Health. 2012;4(1):46-52. [Persian]
10. Gholipour S, Parhizgar Kalat SZ, Gholipour M. Type of injury and quality of life among veterans with disabilities of Kermanshah province. Soc Work Res J. 2017;1(4):66-99. [Persian]
11. Christensen J, Ipsen T, Doherty P, Langberg H. Physical and social factors determining quality of life for veterans with lower-limb amputation(s): A systematic review. Disabil Rehabil. 2016;38(24):2345-53. [DOI:10.3109/09638288.2015.1129446]
12. Yavari A, Esfandiari E, Masoumi M, Saeedi H, Allami M. Consideration of chronic pain and current prosthetic satisfaction in above knee amputees. Iran J War Public Health. 2011;3(2):53-8. [Persian]
13. Shahriar Sh, Masoumi M, Mousavi B, Soroush MR. Genitourinary disease in war related Bilateral lower limb amputation. Iran J War Public Health. 2009;1(3):17-24. [Persian]
14. Manaei Z, Abolmaali Alhossein Kh, Mousavi B. Epidemiology of mental health status of veterans with monocular blindness, case study of Fars province. Iran J War Public Health. 2016;8(4):235-41. [Persian]
15. Khodayarian M, Vaezi A, Jalapour S, Jalalpour T, Haji Hosseini H. The survey of quality of life in spinal cord injured people in Yazd in 2014. J Mil Caring Sci. 2015;1(2):88-98. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.2.88]
16. Walburg V, Chiaramello S. Link between early maladaptive schemas and defense mechanisms. Eur Rev Appl Psychol (Revue Européenne de Psychologie Appliquée). 2015;65(5):221-6. [French] [DOI:10.1016/j.erap.2015.07.003]
17. Valiente C, Swanson J, Eisenberg N. Linking students' emotions and academic achievement: When and why emotions matter. Child Dev Perspect. 2012;6(2):129-35. [DOI:10.1111/j.1750-8606.2011.00192.x]
18. Offer R, Lavie R, Gothelf D, Apter A. Defense mechanisms, negative emotions, and psychopathology in adolescent inpatients. Compr Psychiatry. 2000;41(1):35-41. [DOI:10.1016/S0010-440X(00)90129-9]
19. Blackman JS. 101 Defenses: How the mind shields itself. Hove: Psychology Press; 2004. [DOI:10.4324/9780203492369]
20. Malone JC, Cohen S, Liu SR, Vaillant GE, Waldinger RJ. Adaptive midlife defense mechanisms and late-life health. Pers Individ Dif. 2013;55(2):85-9. [DOI:10.1016/j.paid.2013.01.025]
21. Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy. Boston: Cengage Learning; 2017.
22. Cramer P. Defense mechanisms in psychology today, further processes for adaptation. Am Psychol. 2000;55(6):637-46. [DOI:10.1037/0003-066X.55.6.637]
23. Ehtesham Zadeh P, Pasha R, Samimi Z. The comparison of defense mechanisms of the production personnel, repair parts (direct revival) and administrative staff of Khuzestan steel company. J Soc Psychol (New Find Psychol). 2012;7(24):21-33. [Persian]
24. Carlson NR. Psychology: The science of behavior. London: Pearson Education; 2010.
25. Vaillant GE. Adaptive mental mechanisms, their role in a positive psychology. Am Psychol. 2000;55(1):89-98. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.89]
26. Schacter D, Gilbert D, Wegner D, Hood B. Psychology: Second European edition. London: Macmillan International Higher Education; 2015.
27. Nezami H. Comparison of the type of coping mechanisms with stress with mental health in war veterans of Zahedan in the academic year of 2002-2003 [Dissertation]. Zahedan: Zahedan University of Medical Sciences; 2003. [Persian]
28. Andrews G, Singh M, Bond M. The defense style questionnaire. J Nerv Ment Dis. 1993;181(4):246-56. [DOI:10.1097/00005053-199304000-00006]
29. Dedic G. Defense mechanisms in soldiers during the period of adaptation to the military environment. Vojnosanit Pregl. 2000;57(4):393-401. [Serbian]
30. Zoccali R, Muscatello MRA, Bruno A, Cedro C, Campolo D, Pandolfo G, et al. The role of defense mechanisms in the modulation of anger experience and expression: Gender differences and influence on self-report measures. Personal Individ Differ. 2007;43(6):1426-36. [DOI:10.1016/j.paid.2007.04.019]
31. Besharat MA. Defense mechanisms in patients with major depression, anxiety disorders, and normal individuals: A comparative study. Res Clin Psychol Couns. 2013;3(1):41-54. [Persian]
32. Aflakseir A. The role of social support and coping strategies on mental health of a group of Iranian disabled war veterans. Iran J Psychiatry. 2010;5(3):102-7.
33. Pietrzak RH, Harpaz-Rotem I, Southwick SM. Cognitive-behavioral coping strategies associated with combat-related PTSD in treatment-seeking OEF-OIF veterans. Psychiatry Res. 2011;189(2):251-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2011.07.019]
34. Bahrami S, Vaez Mousavi MK, Davari F. The level and type of irrational beliefs among athletes in the national disabled athletics team. Middle East J Disabil Stud. 2014;4(2):26-32. [Persian]
35. Delavar A. Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Rooshd; 2017. [Persian]
36. Heidari Nasab L, Mansour M, Azade Fallah P, Shoeyri MR. Validity and reliability of the defensive styles questionnaire in Iranian samples. Daneshver Raftar. 2007;14(22):11-26. [Persian]
37. Dortaj F. Epidemiology of substance abuse in war survivors and their relatives. Iran J War Public Health. 2009;1(3):46-59. [Persian]
38. Cadigan JM, Klanecky AK, Martens MP. An examination of alcohol risk profiles and co-occurring mental health symptoms among OEF/OIF veterans. Addict Behav. 2017;70:54-60. [DOI:10.1016/j.addbeh.2017.02.009]
39. Aqdasi AN, Eydi R. A study of the relationship between mental health and confronting procedures among the spinal cord. J Instruct Eval. 2011;4(16):51-67. [Persian]
40. Afzali MH, Fathi Ashtiani A, Azad Fallah P. Comparison of defense styles & defense mechanisms of patients with obssesive-compulsive disorder & normal people. J Behav Sci. 2008;2(3):245-52. [Persian] 43- Zandi S, Shahabi Nejad Z, Borhan A. Predicting defense mechanisms based on big five personality traits among university students. Zanco J Med Sci. 2017;18(56):21-32. [Persian]
41. Milliken CS, Auchterlonie JL, Hoge CW. Longitudinal assessment of mental health problems among active and reserve component soldiers returning from the Iraq war. JAMA. 2007;298(18):2141-8. [DOI:10.1001/jama.298.18.2141]
42. Besharat MA, Shahidi Sh. What is the relationship between alexithymia and ego defense styles? A correlational study with Iranian students. Asian J Psychiatry. 2011;4(2):145-9. [DOI:10.1016/j.ajp.2011.05.011]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kazemian R, Abolmaali Alhosseini K. Comparison of Mature, Immature, and Neurotic Defense Mechanisms in Veterans and Normal People . Iran J War Public Health. 2018; 10 (4) :221-226
URL: http://ijwph.ir/article-1-724-fa.html

کاظمیان رضا، ابوالمعالی‌الحسینی خدیجه. مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌رنجورانه در افراد عادی و جانباز . طب جانباز. 1397; 10 (4) :221-226

URL: http://ijwph.ir/article-1-724-fa.htmlدوره 10، شماره 4 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3991