:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 53-59 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی- کلامی بر خودکارآمدی، اعتمادبه‌نفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران معلول و جانباز
بهروز اکبرزاده*1، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی2، احسان زارعیان3
1- گروه روان‌شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، behrooz.akbarzadeh@hotmail.com
2- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
3- گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:   (1181 مشاهده)
اهداف: رویکرد برنامه‌ریزی عصبی- کلامی (NLP) به ارتباط مشخص بین فرآیندهای عصب‌شناختی، زبانی و الگوهای رفتاری که از طریق برنامه‌ریزی یاد گرفته می‌شود، اشاره می‌کند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی- کلامی بر خودکارآمدی، اعتمادبه‌نفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران معلول و جانباز بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با  گروه کنترل، 30 نفر از ورزشکاران معلول و جانباز جسمی- حرکتی که عضو دو تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز و شهرداری تبریز در سال 95-1394 بودند، به‌روش هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش‌نامه خودکارآمدی عمومی، اعتمادبه‌نفس ورزشی و آزمون عملکردی اسمیت و هانفورد بود. تمامی شرکت‌کنندگان مهارت‌های اختصاصی والیبال نشسته را در مدت‌زمان 24 جلسه در طول 2 ماه تمرین کردند. گروه آزمایش علاوه بر تمرینات اختصاصی والیبال، 18 جلسه 30دقیقه‌ای به آموزش و تمرین راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی- کلامی پرداخت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 و توسط آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیره و T وابسته انجام شد.
یافته‌ها: اعتمادبه‌نفس ورزشی (33.47=F) و خودکارآمدی عمومی (41.06=F) در گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری از گروه کنترل بیشتر بود و 65.0% و 69.5% تغییرات در متغیرهای اعتمادبه‌نفس ورزشی و خودکارآمدی عمومی در گروه آزمایش به‌وسیله راهبردهای NLP تبیین شد (0.001p<). همچنین تفاوت متغیر عملکرد در پیش‌آزمون- پس‌آزمون براساس آنالیز بازی‌ها (9.06=t) و نمره مربیان (11.04=t) برای گروه آزمایش معنی‌دار بود (0.001p<).
نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی-کلامی باعث افزایش خودکارآمدی، اعتمادبه‌نفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران معلول و جانباز می‌شود.
واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی عصبی- کلامی، اعتمادبه‌نفس ورزشی، خودکارآمدی، عملکرد ورزشی، معلول، جانباز
متن کامل [PDF 498 kb]   (378 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه شهید فهمیده، روبروی هتل المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. کد پستی: 1464785581
فهرست منابع
1. Skinner H, Croft R. Neuro-linguistic programming techniques to improve the self-efficacy of undergraduate dissertation students. J Appl Res High Educ. 2009;1(1):30-38. [DOI:10.1108/17581184200900003]
2. Tenenbaum G, Eklund RC. Handbook of sport psychology. 3rd edition. Hoboken: Wiley; 2007. [DOI:10.1002/9781118270011]
3. Bandura A. Exercise of human agency through collective efficacy. SAGE J. 2000;9(3):75-8. [DOI:10.1111/1467-8721.00064]
4. Vealey RS. Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and instrument development. J Sport Psychol. 1986;8(3):221-46. [DOI:10.1123/jsp.8.3.221]
5. Wooden J. They Call Me Coach. 1th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2003.
6. Hardy L, Jones G, Gould D. Understanding psychological preparation for sport: Theory and practice of elite performers. 1th edition. Hoboken: Wiley; 1996.
7. Lowther J, Lane A. Relationships between mood cohesion and satisfaction with performance among soccer players. Online J Sport Psychol. 2002;4(3):57-69.
8. Dosil J. The sport psychologist's handbook: A guide for sport-specific performance enhancement. 1th edition. Hoboken: Wiley; 2005. [DOI:10.1002/9780470713174]
9. Tosey P, Jane M. Neuro-linguistic programming and learning theory: A response. Curric J. 2003;14(3):371-88. [DOI:10.1080/0958517032000137667]
10. Savardelavar M, Bagheri AH. Using NLP in sport psychology; neuro-linguistic programming affects on boxer state-sport confidence by using meta-models method. Eur J Exp Biol. 2012;2(5):1922-7. [Persian]
11. Ramakrishna B, Babita P. Trends in neuro-linguistic programming (NLP): A critical review. Soc Sci Int. 2011;27(1):41-56.
12. Florina GE, Teodor GV, Cornelia PS, Marin D. neurolinguistic programming and the relationship between attention and anxiety in alpine skiing juniors. Proced-Soc Behav Sci. 2015;191:1634-38. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.577]
13. Grosu EF, Grosu VT, Preja CA, Iuliana BB. Neuro-linguistic programming based on the concept of modelling. Proced-Soc Behav Scis. 2014;116:3693-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.825]
14. Issazadegan A, Dastouri R, Abdoli Soltan Ahmadi J. The effectiveness of neurolinguistic programming (NLP) strategies on self-efficacy, anexity and achievement motivation among boy students. J Psychol Stud. 2013;8(4):73-94. [Persian]
15. Lazarus J, Rhonda C. Sport psychology and use of neuro linguistic programming (NLP) in sport. J Health Soc Environ. 2009;10(1):5-12.
16. Akbarzade B, Ahar S, Dadashzade M. Effect of neuro-linguistic programming on mental toughness in veteran and disabled athletes. Iran J War Public Health. 2017;9(2):61-6. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.2.61]
17. Abdoli B, Farsi AR, Alikhani Rad A, Malekshahi M. The relationship between self-efficacy and emotional intelligence with performance in goalball men's of premiership. Sport Psychol Stud. 2013;1(2):94-103. [Persian]
18. Saffari M, Sanaeinasab H, Rashidi Jahan H, Purtaghi G, Pakpour A. Happiness, self-efficacy and academic achievement among students of Baqiyatallah University of Medical Sciences. J Med Educ Dev. 2014;7(13):45-56. [Persian] 1. Vaez Mousavi SM, Nasri S, Azarbayjani MA, Mokhtari P. Determining the validity, reliability, and normalization of athletic self-esteem index among athletic students. Res Sport Sci. 2008;6(18):47-60. [Persian]
19. Kais K, Raudsepp L. Cognitive and somatic anxiety and self-confidence in athletic performance of beach Volleyball. Percept Motor Skills. 2004;98(2):439-49. [DOI:10.2466/pms.98.2.439-449]
20. Kais K, Raudsepp L. Intensity and direction of competitive state anxiety,self-confidence and athletic performance. Kinesiol. 2005;37(1):13-20.
21. Savardelavar M. Neuro-linguistic program: Theory and psychological applications. Tehran: Arjmand Publication; 2010. [Persian]
22. Saunders DE. A psycho-educational programme for cricket players using neuro-linguistic programming [Dissertation]. Stellenbosch: University of Stellenbosch; 2009.
23. Weinberg RS, Daniel G. Foundations of sport and exercise psychology. 6th edition. Champaign: Human Kinetics; 2014.
24. Bacanli F. Career search self-efficacy expectation scale: Validity and reliability studies. Educ Sci Theory Pract. 2006;6(2):318-30.
25. Sattari N. The effect of neuro-linguistic programming training in reducing anxiety and depression caused by premenstrual syndrome and increased efficacy in virgins [Dissertation]. Tehran; Payam Noor University; 2010. [Persian]
26. Motesharee E, Abdoli B, VaezMousavi M, Farsi A. Mental toughness: Trait or developmental capability? Effectiveness evaluation of psychological skills training. Sport Psychol Stud. 2015;4(13):67-88. [Persian]
27. Lowther J, Lane A, Lane H. Self-efficacy and psychological skills during the amputee Soccer World cup. Online J Sport Psychol Athl Insight. 2002;4(2):23-34.
28. Matinfar M. Investigating the relationship between Myers-Briggs typology dimensions with self-efficacy [Dissertation]. Tehran; Allameh Tabataba'i University; 2012. [Persian]
29. Zamini S, Hosseini nasab D, Hashemi T. The effect of NLP strategies training on self-efficacy and problem solving among girl students. J Psychol. 2009;13(51):258-71. [Persian]
30. Abolghasemi A, Kiamarsi A, Sohrabi Z. The relationship between goal-rientation, self-efficacy and positive and negative emotions with sport performance and life satisfaction in female Wushu athletes. Sport Psychol Stud. 2013;2(4):25-38. [Persian]
31. Martin JJ, Diane LG. The relationships of competitive orientations and self-efficacy to goal importance, thoughts, and performance in high school distance runners. J Appl Sport Psychol. 2008;7(1):50-62. [DOI:10.1080/10413209508406300]
32. Hodge K. ‭The complete guide to sport motivation. 1th edition. Arashm S, Nadi M, tranlators. Isfahan: Negarkhane; 2014. [Persian]
33. Esfahani N, Gheze Soflu H. The relationship between self-confidence and performance of amateur and professional woman footballers on their anxiety of competition. Women Dev Politi. 2012;9(4):135-49. [Persian]
34. Ghorbanalizadeh Ghaziani F, Tayebi SM, Hemayattalab R. The relationship of Sport self-confidence and success in weight-lifting championship. J Sport Manag Act Behav. 2009;5(10):21-31. [Persian]XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها