:: دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 9-13 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی
مریم حسینی1، داریوش عظیمی* 2، مسلم عباسی3، شهریار درگاهی4
1- گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
2- گروه مشاوره، دانشکد روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، dazimi038@gmail.com
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران
4- گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1359 مشاهده)
اهداف: با توجه به اهمیت سلامت روان در زندگی جانبازان، رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند در ایجاد انعطاف‌پذیری روانی جانبازان کمک‌کننده باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در بین 50 نفر از جانبازان شیمیایی مرد شهر اراک، در سال 96 -1395 انجام شد که به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمون (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه کنترل هیجانی (ECQ) استفاده شد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 10 جلسه 45دقیقه­ای برای گروه آزمون اجرا شد. داده­ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS 23 و توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین میانگین نمرات کنترل هیجانی گروه آزمون و کنترل در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار وجود داشت. با کنترل اثرات پیش­آزمون، آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌طور معنی‌داری باعث افزایش بازداری هیجانی (2.16=F)، کنترل پرخاش (6.02=F) و نشخوار (4.41=F) در گروه آزمون شد (0.05p<)، اما اثر آن بر متغیر کنترل خوش‌خیم معنی‌دار نبود (0.05p>).
نتیجه گیری: آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی تاثیر دارد؛ به این صورت که باعث بهبود بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار می‌شود، اما در کنترل خوش‌خیم تاثیری ندارد.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کنترل هیجانی، جانبازان
متن کامل [PDF 396 kb]   (314 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۵
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
فهرست منابع
1. Basoglu M, Livanou M, Salcioglu E, Kalender D. A brief behavioral treatment of chronic post-traumatic stress disorder in earthquake¬ survivors: Results from an open clinical trial. Psychol Med. 2003;33(4):647-54. [DOI:10.1017/S0033291703007360]
2. Narimani M, Ariapooran S, Abolghasemi A, Ahadi B. The comparison of the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training on mental health in chemical weapon victims. J Clin Psychol. 2011;2(4):61-71. [Persian]
3. Azadmarzabadi E, Moghtadaee K. The effectiveness of mindfulness training on psychological symptoms in veterans with post-traumatic stress disorder. Int J Behav Sci. 2013;7(1):19-20. [Persian]
4. Hassani J,Bemani yazdi B. The relationship between emotional expression styles and type D personality. Med Sci. 2015;25(2):141-50. [Persian]
5. Aldao A, Nolen Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clin Psychol Rev. 2010;30(2):217-37. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.11.004]
6. Stegall SD. Adolescent emotional development: Relations shame and guilt-proneness, emotion regulation, and psychopathology [Dissertation]. United States: University of Maine; 2004.
7. Roger D, Nesshoever W. The construction and preliminary validation of a scale for measuring emotional control. Pers Individ Difference. 1987;8(4):527-34. [DOI:10.1016/0191-8869(87)90215-7]
8. Roger D, Najarian B. The construction and validation of a new scale for measuring emotion control. Pers Individ Difference. 1989;10(8):845-53. [DOI:10.1016/0191-8869(89)90020-2]
9. King, LA, Emmons RA. Conflict over emotional expression: Psychological and physical Correlates. J Pers Soc Psychol. 1990;58(5):864-77. [DOI:10.1037/0022-3514.58.5.864]
10. Gross JJ, John OP. Revealing feelings: Facets of emotional expressivity in self reports, peer ratings and behavior. J Pers Soc Psychol. 1997;72(2):435-48. [DOI:10.1037/0022-3514.72.2.435]
11. Bruno S, Lutwaka N, Agina MA. Conceptualizations of guilt and the corresponding relationships to emotional ambivalence self-disclosure, loneliness and alienation. Pers Individ Differ. 2009;47(5):487-91. [DOI:10.1016/j.paid.2009.04.023]
12. Zargar F, Foruzandeh E, Omidi A, Mohammadi A. Psychological health and marital adjustment in Iranian employed veterans and veterans receiving disability pension. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(7):e10219. [DOI:10.5812/ircmj.10219]
13. Hashemian F, Khoshnood K, Desai MM, Falahati F, Kasl S, Southwick S. Anxiety, depression, and posttraumatic stress in Iranian survivors of chemical warfare. JAMA. 2006;296(5):560-6. [DOI:10.1001/jama.296.5.560]
14. Hayes S. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther. 2004;35(4):639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
15. Craske MG, Niles AN, Burklund LJ, Wolitzky Taylor KB, Vilardaga JC, Arch JJ, et al. Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for social Phobia: outcomes and moderators. J Consult Clin Psychol. 2014;82(6):1034-48. [DOI:10.1037/a0037212]
16. Ost LG. The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: An updated systematic review and meta-analysis. Behav Res Ther. 2014;61(1):105-21. [DOI:10.1016/j.brat.2014.07.018]
17. Mohabbat Bahar S, Maleki Rizi F, Akbari ME, MoradiJoo M. Effectiveness of group training based on acceptance and commitment therapy on anxiety and depression of women with breast cancer. Iran J Cancer Prev. 2015;8(2):71-6.
18. Annunziata AJ, Green JD, Marx BP. Acceptance and commitment therapy for depression and anxiety. 2nd edition. Boston: University School of Medicine; 2016. pp. 1-10. [DOI:10.1016/B978-0-12-397045-9.00263-9]
19. Dlavar A. Research method. Tehran: Virayesh Publisher; 2011. [Persian]
20. Forman EM, Herbert JD. New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance based therapies. In: O'donohue WT, Fisher JE, editors. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy. Hoboken: John Wiley & Sons; 2009.
21. Darvish Baseri L, Dasht Bozorgi Z. Effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on cognitive emotion regulation and alexithymia of patients with type 2 diabetes. Iran J Psychiat Nurs. 2017;5(1):7-14. [Persian] [DOI:10.21859/ijpn-05012]
22. Blackledge JT, Hayes SC. Emotion regulation in acceptance and commitment therapy. J Clin Psychol. 2001;57(2):243-55. https://doi.org/10.1002/1097-4679(200102)57:2<243::AID-JCLP9>3.0.CO;2-X [DOI:10.1002/1097-4679(200102)57:23.0.CO;2-X]
23. Walser RD, Garvert DW, Karlin BE, Trockel M, Ryu DM, Taylor CB. Effectiveness of acceptance and commitment therapy in treating depression and suicidal ideation in veterans. Behav Res Ther. 2015;74:25-31. [DOI:10.1016/j.brat.2015.08.012]
24. George RE, Joseph S. A review of newer treatment approaches for type-2 diabetes: Focusing safety and efficacy of incretin based therapy. Saudi Pharm J. 2014;22(5):403-10. [DOI:10.1016/j.jsps.2013.05.005]
25. Pourfaraj Omran M. The effectiveness of acceptance and commitment group therapy in social Phobia of Students. Knowledge Health. 2011;6(2):1-5.
26. Dousti P, Gholami S, Torabian S. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on aggression among students with internet addiction. J Health Care. 2016;18(1):63-72. [Persian]
27. Abdollahi R, Irvani M. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on student's aggression in Shahrekord High School. J Chaharmahal Bakhtiari Law Enforc. 2015;12(3):73-84. [Persian]
28. Samadiroshan SH, Jafari D. The effectiveness of acceptance and commitment (ACT) treatment on student's verbal aggression. 3th World Conference on Psychology and Education, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium. Shiraz: Shiraz University; 2016. [Persian]
29. Feleksman PA, Black lech JT, Frank VB. Apprenticeship based on admission and adherence. Mirzai M, Nounalal S, translators. Tehran: Arjmand Publisher; 2011. [Persian]
30. Abbasi M, Khazan K, Pirani Z, Ghasemi Jobaneh R. Effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on cognitive-emotional functions of veterans. Iran J War Public Health. 2016;8(4):203-8. [Persian]
31. Moohammadi L, Saleh Zade M, Nasirian M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive emotion regulation in men treated with methadone. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2015;23(9):853-61. [Persian]XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها