[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 12، شماره 2 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 101-107 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مؤلفه‌های حمایت اجتماعی درک‌شده بر شادمانی در همسران جانبازان جسمی زنجان
نسرین شمس1، میترا پیامی بوساری2، علیرضا حیدری صومعه3، رمضان فلاح4
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران ، mitra_payami@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
4- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
چکیده:   (335 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت اجتماعی درک‌شده بر شادمانی همسران جانبازان جسمی زنجان انجام شد.
ابزار و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. 188 نفر از همسران جانباز جسمی بالای 40% به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه آکسفورد و زیمت جمع‌آوری و با رگرسیون در SPSS 25 تحلیل شدند.
یافته‌ها: رده سنی 45 تا 54 سال با 6/60%، بیشترین فراوانی را داشت. شادمانی 9/55% همسران در سطح خیلی خوب، 41% متوسط و 3.2% کم بود. در ابعاد شادمانی کمترین میانگین مربوط به بُعد زیبایی شناختی (1.85) و بیشترین مربوط به بُعد خودکارآمدی (2.27) بود. 78.72% همسران حمایت اجتماعی ادراک‌شده خود را زیاد، 15.50% متوسط و 5.85% کم برآورد کردند. بیشترین میانگین به ترتیب از خانواده (4.02)، جامعه (3.92) و دوستان (2.91) اخذ شده بود. بین مؤلفه‌های شادمانی با حمایت اجتماعی رابطه معنی‌دار مشاهده شد (0.05p<). نتایج نشان داد که ضریب همبستگی مولفه‌های حمایت اجتماعی با شادمانی، برابر 0.443MR= و ضریب تعیین برابر 0.196RS= است که در سطح 0.001p< معنی‌دار است و 19.6% واریانس شادمانی توسط ابعاد حمایت اجتماعی درک‌شده تبیین شده است. از میان انواع سه‌گانه حمایت اجتماعی، فقط حمایت خانواده پیش‌بینی‌کننده شادمانی است و سایر متغیرها نقشی در پیش‌بینی آن ایفا نمی‌کنند (0.000p).
نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی درک‌شده در همسران جانبازان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ افزایش شادمانی آنها می‌شود.
واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی، شادمانی، همسران، خانواده جانبازان
متن کامل [PDF 469 kb]   (40 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مراقبت‌های پرستاری جانبازان يا معلولان
دریافت: 1398/12/19 | پذیرش: 1399/5/19 | انتشار: 1399/7/7
فهرست منابع
1. Parandeh A, Sirati M, Khaghanizadeh M, KarimiZarchi A. The effect of training conflict resolution on quality of life's on spouses of war veterans post traumattic stress disorder. J Mil Med. 2006;8(1):45-51. [Persian]
2. Desmond DM. Coping, affective distress, and psychosocial adjustment among people with traumatic upper limb amputations. J Psychosom Res. 2007;62(1):15-21. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2006.07.027]
3. Badura-Brzoza K, Matysiakiewicz J, Piegza M,
4. Rycerski W, Niedziela U, Hese R. Sociodemographic factors and their influence on anxiety and depression in patients after limb amputation. Psychiatr Pol. 2006;40(2):335-45.
5. Sales E. Family burden and quality of life. Qual Life Res. 2003;12(1):33-41. [DOI:10.1023/A:1023513218433]
6. Nejati V, Ahmadi K. Evaluation of epidemiology of chronic disease in Iranian psychiatric veterans. Iran J War Public Health. 2010;2(4):8-12. [Persian]
7. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran. Comprehensive law on services to veterans. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran; 2007 [Unknown Cited]. Available from: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/840522. [Persian]
8. Moghtader L. Relationship between religious beliefs and stress coping strategies in psychological resilience and marital satisfaction of veterans wives. J Guilan Uni Med Sci. 2017;26(103):37-45. [Persian]
9. Kakania M, Naderi R. Comparison of life expectancy, quality of life and marital satisfaction among veterans of war veterans and normal people. First International Conference on Management Patterns in the Progressive Era. Tehran: Islamic Azad University; 2017. [Persian]
10. Haditabar H, Navabinejad S, Ahghar G. Effect Of Training Spiritual Intelligence On Quality Of Life Among Veteran Spouses. Iran J War Public Health. 2012;4(2):1-11. [Persian]
11. Pressman SD, Cohen S. Does positive affect influence health?. Psychological bulletin. 2005;131(6):925-71. [DOI:10.1037/0033-2909.131.6.925]
12. Khalatbari J, Bahari S. Relationship between resilience and satisfaction of life. J Educ Psychol. 2010;1(2):83-94. [Persian]
13. Boehm JK, Lyubomirsky S, Sheldon KM. A longitudinal experimental study comparing the effectiveness of happiness-enhancing strategies in Anglo Americans and Asian Americans. Cogn Emot. 2011;25(7):1263-72. [DOI:10.1080/02699931.2010.541227]
14. Aminpoor H, Naghadeh SA. The relationship between hardiness and happiness in students of Payame Noor University. J Educ Manag Stud. 2014;4(2):293-7.
15. Wu CY, Prosser RA, Taylor JY. Association of depressive symptoms and social support on blood pressure among urban African American women and girls. J Am Acad Nurs Pract. 2010;22(12):694-704. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2010.00565.x]
16. Heidarzadeh M, Ghahremanian A, Hagigat A, Yoosefi E. Relationship between quality of life and social support in stroke patients. Iran J Nurs. 2009;22(59):23-32. [Persian]
17. Ebrahimi A, Bolhari J, Zolfaghari F. Stress coping strategies and social support in depressive veterans with spinal cord injury. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2002;8(2):40-8. [Persian]
18. Abdollahzade Rafi M, Hassanzadeh M, Ahmadi SH, Taheri M, Hosseini M. Relationship between social support with depression and anxiety during third trimester pregnancy. Iran J Nurs Res. 2012;7(26):1-10. [Persian]
19. Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner C, Seedat S. Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. Compr Psychiatry. 2008;49(2):195-201. [DOI:10.1016/j.comppsych.2007.09.002]
20. Tol A, Majlessi F, Rahimi A, Shojaeizadeh D, Mohebbi B. The Relationship between perceived social support from family and diabetes control among patients with diabetes type 1 and type 2. J Diabetes Metab Disord. 2011;10:21.
21. Clara IP, Cox BJ, Enns MW, Murray LT, Torgrudc LJ. Confirmatory factor analysis of the multidimensional scale of perceived social support in clinically distressed and student samples. J Pers Assess. 2003;81(3):265-70. [DOI:10.1207/S15327752JPA8103_09]
22. Kazemi AS, Banijamali SA, Ahadi H, Farrokhi N. Evaluation of effectiveness of training cognitive behavioral strategies in the secondary traumatic stress disorder (STSD) symptoms and psychological problems among devotees' wives with chronic PTSD due to war. J Med Sci. 2012;22(2):122-9. [Persian]
23. Mansfield AJ, Williams J, Hourani LL, Babeu LA. Measurement invariance of post traumatic stress disorder symptoms among U.S. military personnel. J Trauma Stress. 2010;23(1):91-9. [DOI:10.1002/jts.20492]
24. Salahaldin S. Investigating the association between social support and social health among psychiatric veterans wives in tehran. J Soc Mork. 2014;3(7):34-43. [Persian]
25. Babanazari L, Taghavi MR. Effective factors on level of morale, happiness and life expectancy in families of soldiers killed in war and veterans' families; case study of Fars province. Iran J Isaar Stud. 2020;1(2):83-92. [Persian]
26. Alipoor A, Noorbala AA. A preliminary evaluation of the validity and reliability of the Oxford happiness questionnaire in students in the universities of Tehran. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 1999;5(1):55-66. [Persian]
27. Salimi A, Joukar B, Nikpour R. Internet and communication: Perceived social support and loneliness as antecedent variables. Psychol Stud. 2009;5(3):81-102. [Persian]
28. Ghahremani Khosroshahi F. The analysis of psychosocial factors affecting on the feeling of happiness among youths (18-29) of Tehran [Dissertation]. Mazandaran: University of Mazandaran Faculty of social and Human Science; 2012. [Persian]
29. Hojjati H, Ebadi A, Zare K, Akoundzadeh G, Alostani J, Nouhi E. Relationship between social support and quality of life dimensions of spouses of veterans with posttraumatic stress disorder. Mil Caring Sci. 2017;4(2):87-94. [Persian]
30. Saleh S, Zahedi Asl M. Correlation of social support with social health of psychiatry veterans wives. Iran J War Public Health. 2014;6(5):201-6. [Persian]
31. Hoseini Amin SN, Nami M, Zare Mohmood Abadi MA. The Impact of Social Support on Quality of Life for Women in Tehran. Second International Conference on Management, Accounting, Economics and Social Sciences. Hamedan: Islamic Azad University; 2019. [Persian]
32. Eskafi Noghani M. An interactive study of the effect of social economic status and support on life quality and mental happiness of veterans' wives with post-traumatic stress disorder in Mashhad. J Mil Med. 2017;19(3):274-81. [Persian]
33. Schiffrin HH, Nelson SK. Stressed and happy? Investigating the relationship between happiness and perceived stress. J Happiness Stud. 2010;11(1):33-9. [DOI:10.1007/s10902-008-9104-7]
34. Ghasemi S, Pooladi Reyshari A, Ghasemi K, Ghasemi O. The role of social support in predicting students' self-esteem and happiness. World Congress on Management of Mental Health and Psychological Sciences. Shiraz:
35. Shiraz University; 2017. [Persian]
36. Shirvani FA. A study of the effects of social support elements from retired elders om their social happiness (Case study,retirement association of the Islamic republic of Iran) [Dissertation]. Tehran: Islamic Azad University; 2013. [Persian]
37. Keykhosravi Beygzadeh Z, Rezaei A, Khalouei Y. The Relationship Between Social Support and Life Satisfaction
38. With Happiness Among Home-Dwelling Older Adults in Shiraz. Salmand. 2015;10(2):172-9. [Persian]
39. Jun W, Jo M. Factor affecting happiness among nursing students in South Korea. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2016;23(6-7):419-26. [DOI:10.1111/jpm.12330]
40. Dominguez-Fuentes JM, Hombrados-Mendieta MI. Social support and happiness in immigrant women in Spain. Psychol Rep. 2012;110(3):977-90. [DOI:10.2466/17.02.20.21.PR0.110.3.977-990]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shams N, Payami Bousari M, Heyadari Some A, Fallah R. Effect of Perceived Social Support Components on Happiness of Physical Veterans’ Wives in Zanjan, Iran. Iran J War Public Health. 2020; 12 (2) :101-107
URL: http://ijwph.ir/article-1-880-fa.html

شمس نسرین، پیامی بوساری میترا، حیدری صومعه علیرضا، فلاح رمضان. تاثیر مؤلفه‌های حمایت اجتماعی درک‌شده بر شادمانی در همسران جانبازان جسمی زنجان. طب جانباز. 1399; 12 (2) :101-107

URL: http://ijwph.ir/article-1-880-fa.htmlدوره 12، شماره 2 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256