[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 223-231 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه خودکارآمدی و افسردگی در میان مراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز شیمیایی
نسیبه زنجری1، شمس الدین نامجو2، دانامحمد امین زاده3، احمد دلبری1
1- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- گروه سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ، shamsadinnamjoo@yahoo.com
3- گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده:   (1798 مشاهده)
 اهداف: در جهان بسیاری از سالمندان توسط خانواده مراقبت می‏شوند. مراقبت از سالمندانِ دارای شرایط خاص مانند جانبازان می‌تواند بر سلامت روان مراقبان تاثیر بگذارد. از این رو هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی و افسردگی در میان مراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز شیمیایی بود.
ابزار و روش‏ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1397، تعداد 142 نفر از مراقبان عضو خانواده جانبازان شیمیایی سالمند شهرستان سردشت به روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های افسردگی (CES-D) و خودکارآمدی شرر (GSES) جمع‌آوری شده و توسط نرم‌افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون‌های مجذور کای، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ‏ها: شیوع افسردگی در میان مراقبان 52.8% بود. شیوع افسردگی به‌طور معنی‌داری برای افراد در گروه سنی 41 تا 50 سال، طبقه اقتصادی بالا و متولدین روستا پایین‏تر بود. در میان ابعاد خودکارآمدی، بُعد نیت رفتار بیشترین تاثیر را بر تغییرات نمره افسردگی داشت. همچنین مراقبت‏کنندگانی که خودکارآمدی بالاتر (0.981-0.859=CI؛ 0.918=OR) و سن بیشتری داشتند (0.993-0.875=CI؛ 0.932=OR) کمتر دچار افسردگی می­شدند و مراقبت‌کنندگانی که در طبقه اقتصادی بالا بودند (0.948-0.065=CI؛ 0.267=OR) احتمال افسردگی کمتری داشتند.
نتیجه­ گیری: مراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز شیمیایی شهرستان سردشت با خودکارآمدی بالاتر، سن بیشتر و طبقه اقتصادی بالا‌تر، کمتر دچار افسردگی می‌شوند.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، خودکارآمدی، مراقبان، سالمندی، جنگ شیمیایی، جانبازان
متن کامل [PDF 722 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مراقبت های پرستاری از قربانیان جنگ
دریافت: 1398/4/29 | پذیرش: 1398/8/19 | انتشار: 1398/9/24
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 21 KB]  (15 دریافت)
فهرست منابع
1. Abe K, Kashiwagi T, Tsuneto S. Coping strategies and its effects on depression among caregivers of impaired elders in
2. Japan. Aging Ment Health. 2003;7(3):207-11. [DOI:10.1080/1360786031000101184]
3. Salar A, Boreyri T, Khojasteh F, Salar E, Jafari H, Karimi M. Evaluating the physical, psychological and social problems and their relation to demographic factors among the elderly in Zahedan city during 2010-2012. J Feyz. 2013;17(3):305-11. [Persian]
4. Payahoo L, Khaje Bishak Y, Pourghasem B, Asghari Jararabadi M, Kabir Alavi MB. The survey of the relationship between quality of life of elderly with depression and physical activity in Tabriz, Iran. J Rehabil Med. 2013;2(2):39-46. [Persian]
5. Huang SS, Lee MC, Liao YC, Wang WF, Lai TJ. Caregiver burden associated with behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) in Taiwanese elderly. Arch Gerontol Geriat. 2012;55(1):55-9. [DOI:10.1016/j.archger.2011.04.009]
6. Clark MC, Diamond PM. Depression in family caregivers of elders: A theoretical model of caregiver burden, sociotropy, and autonomy. Res Nurs Health. 2010;33(1):20-34. [DOI:10.1002/nur.20358]
7. Del-Pino-Casado R, Palomino-Moral PA, Pastor-Bravo MDM, Frías-Osuna A. Determinants of depression in primary caregivers of disabled older relatives: a path analysis. BMC Geriatr. 2017;17(1):274. [DOI:10.1186/s12877-017-0667-1]
8. Kuzu N, Beşer N, Zencir M, Şahiner T, Nesrin E, Ahmet E, et al. Effects of a comprehensive educational program on quality of life and emotional issues of dementia patient caregivers. Geriatr Nurs. 2005;26(6):378-86. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2005.09.015]
9. Valer DB, Aires M, Fengler FL, Paskulin LMG. Adaptation and validation of the Caregiver Burden Inventory for use with caregivers of elderly individuals. Rev Lat Am Enfermagem. 2015;23(1):130-8. [DOI:10.1590/0104-1169.3357.2534]
10. Mohammadi Shahbolaghi F. Self-efficacy and caregiver strain in Alzheimer's caregivers. Salmand Iran J Aging. 2006;1(1):26-33. [Persian]
11. Abbasi M, Mirderikvand F, Adavi H, Hojati M. The relationship between personality traits (neuroticism and extraversion) and self-efficacy with aging depression. Salmand Iran J Aging. 2018;12(4):458-66. [Persian] [DOI:10.21859/sija.12.4.458]
12. Mojahed A, Kalantari M, Molavi H, Neshatdoost H, Bakhshani N, Shakiba M. Comparative investigation of mental health status of spouses of war handicaps in accordance with husband's disability. Zahedan J Res Med Sci. 2010;12(4):38-42. [Persian]
13. Bahreinian A, Borhani H. Mental health in group of war veterans and their spouses in Qom. Res Med. 2003;27(4):305-12. [Persian]
14. Xie H, Cheng C, Tao Y, Zhang J, Robert D, Jia J, et al. Quality of life in Chinese family caregivers for elderly people with chronic diseases. Health Qual Life Outcomes. 2016;14(1):99. [DOI:10.1186/s12955-016-0504-9]
15. Givens JL, Mezzacappa C, Heeren T, Yaffe K, Fredman L. Depressive symptoms among dementia caregivers: role of mediating factors. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22(5):481-8. [DOI:10.1016/j.jagp.2012.08.010]
16. Kamali Zarch M, Kadivar P, Ghazi Tabatabaei M, Kiamanesh A. The role of informational sources of self-efficacy and personal qualities on mathematics self-efficacy and mathematics. J Psychol Educ. 2006;36(1-2):185-206. [Persian]
17. Grano C, Lucidi F, Violani C. The relationship between caregiving self-efficacy and depressive symptoms in family caregivers of patients with Alzheimer disease: a longitudinal study. Int Psychogeriatr. 2017;29(7):1095-103. [DOI:10.1017/S1041610217000059]
18. Merluzzi TV, Philip EJ, Vachon DO, Heitzmann CA. Assessment of self-efficacy for caregiving: The critical role of self-care in caregiver stress and burden. Palliat Support Care. 2011;9(1):15-24. [DOI:10.1017/S1478951510000507]
19. Gilliam CM, Steffen AM. The relationship between caregiving self-efficacy and depressive symptoms in dementia family caregivers. Aging Ment Health. 2006;10(2):79-86. [DOI:10.1080/13607860500310658]
20. Tak YR, Brunwasser SM, Lichtwarck-Aschoff A, Engels RCME. The prospective associations between self-efficacy and depressive symptoms from early to middle adolescence: a cross-lagged model. Jo Youth Adolesc. 2017;46(4):744-56. [DOI:10.1007/s10964-016-0614-z]
21. Hammen C. Stress generation in depression: Reflections on origins, research, and future directions. J Clin Psychol. 2006;62(9):1065-82. [DOI:10.1002/jclp.20293]
22. Bandura A. On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. J Manag. 2012;38(1):9-44. [DOI:10.1177/0149206311410606]
23. Au A, Lau KM, Sit E, Cheung G, Lai MK, Wong SKA, et al. The role of self-efficacy in the Alzheimer's family caregiver stress process: A partial mediator between physical health and depressive symptoms. J Clin Gerontol. 2010;33(4):298-315. [DOI:10.1080/07317115.2010.502817]
24. Mardani Hamouleh M, Borimnejad L, Seyyed Fatemi N, Taghavi T. Correlation between general health and quality of life in caregivers of veterans with spinal cord injury. Iran J War Public Health. 2014;6(3):81-6. [Persian]
25. Goodarzi N, Mohammadi Shahbolaghi F, Rahgooy A, Biglarian A. Family functioning and depression in family caregivers of people with Dementia. J Mazandaran Univ Med Sci. 2017;27(151):105-16. [Persian]
26. Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW. The self-efficacy scale: construction and validation. Psychol Rep. 1982;51(2):663-71. [DOI:10.2466/pr0.1982.51.2.663]
27. Asgharnejad T, Ahmadi M, Farzad V, Khodapanahi MK. Study of the psychometric properties of the Sherer general self-efficacy scale. J Psychol. 2006;10(3):262-74. [Persian]
28. Malakouti SK, Pachana NA, Naji B, Kahani S, Saeedkhani M. Reliability, validity and factor structure of the CES-D in Iranian elderly. Asian J Psychiatr. 2015;18:86-90. [DOI:10.1016/j.ajp.2015.08.007]
29. Seyyed Talebi M, Rafieipour A. Epidemiology of depression, anxiety and stress symptoms in veterans' wives. Iran J War Public Health. 2017;9(3):133-40. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.3.133]
30. Alqahtani MS, Alshbriqe AA, Awwadh AA, Alyami TA, Alshomrani MS, Alhazzani A. Prevalence and risk factors for depression among caregivers of Alzheimer's disease patients in Saudi Arabia. Neurol Res Int. 2018;2018:2501835. [DOI:10.1155/2018/2501835]
31. Wang M, He B, Wang Y, Wu F, Chen X, Wang W, et al. Depression among low-income female Muslim Uyghur and Kazakh informal caregivers of disabled elders in Far Western China: influence on the caregivers' burden and the disabled elders' quality of life. PloS One. 2016;11(5):e0156382. [DOI:10.1371/journal.pone.0156382]
32. Freeman A, Tyrovolas S, Koyanagi A, Chatterji S, Leonardi M, Ayuso-Mateos JL, et al. The role of socio-economic status in depression: results from the COURAGE (aging survey in Europe). BMC Public Health. 2016;16(1):1098. [DOI:10.1186/s12889-016-3638-0]
33. Eaton WW, Muntaner C, Bovasso G, Smith C. Socioeconomic status and depressive syndrome: the role of inter-and intra-generational mobility, government assistance, and work environment. J Health Soc Behav. 2001;42(3):277-94. [DOI:10.2307/3090215]
34. Jo SJ, Yim HW, Bang MH, Lee MO, Jun TY, Choi JS, et al. The association between economic status and depressive symptoms: an individual and community level approach. Psychiatry Investig. 2011;8(3):194-200. [DOI:10.4306/pi.2011.8.3.194]
35. Geng HM, Chuang DM, Yang F, Yang Y, Liu WM, Liu LH, et al. Prevalence and determinants of depression in caregivers of cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Medicine. 2018;97(39):e11863. [DOI:10.1097/MD.0000000000011863]
36. Sajjadi M, Akbari A, Kianmehr M, Atarodi A. The relationship between self-care and depression in patients undergoing hemodialysis. Horizon Med Sci. 2008;14(1):13-7. [Persian].
37. Wheeler LA, Collins SK. The influence of concept mapping on critical thinking in baccalaureate nursing students. J Prof Nurs. 2003;19(6):339-46. [DOI:10.1016/S8755-7223(03)00134-0]
38. Caprara GV, Barbaranelli C, Pastorelli C, Cervone D. The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: predicting beyond global dispositional tendencies. Pers Individ Differ. 2004; 37(4):751-63. [DOI:10.1016/j.paid.2003.11.003]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zanjari N, Namjoo S, Aminzadeh D, Delbari A. Relationship between Self-Efficacy and Depression among Family Caregivers of Chemical Warfare Elderly Veterans. Iran J War Public Health. 2019; 11 (4) :223-231
URL: http://ijwph.ir/article-1-842-fa.html

زنجری نسیبه، نامجو شمس الدین، امین زاده دانامحمد، دلبری احمد. رابطه خودکارآمدی و افسردگی در میان مراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز شیمیایی. طب جانباز. 1398; 11 (4) :223-231

URL: http://ijwph.ir/article-1-842-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212