[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 207-214 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت سلامت جسمانی و روانی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در والدین سالمند شهدا؛ مطالعه موردی شهر تهران
راضیه السادات حسینی1، یداله ابوالفتحی ممتاز*2، فرحناز محمدی شاهبلاغی1، محمدرضا سروش3، احمد دلبری1
1- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ، yabolfathi@gmail.com
3- مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران
چکیده:   (1640 مشاهده)
اهداف: سلامتی حق اساسی هر انسان و یک هدف اجتماعی است و تمام دولت‌ها و حکومت‌ها موظف به تامین سلامت افراد هستند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت جسمانی و روانی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در والدین سالمند شهدا انجام گرفت.
ابزار و روش‌ها: این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی در سال 1397 در بین والدین سالمند شهدای شهر تهران انجام شد که از میان این جامعه، 600 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه فعالیت روزمره زندگی (ADL) و شاخص بهزیستی پنج‌سئوالی سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون‌های T مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات فعالیت روزمره زندگی 3.17±10.07 و میانگین نمرات شاخص بهزیستی پنج‌سئوالی سازمان بهداشت جهانی 5.87±11.60 به دست آمد. توانایی انجام فعالیت روزمره زندگی و نیز بهزیستی روانی با متغیرهای جمعیت‌شناختی سن، جنس، وضعیت تاهل، توانایی خواندن و نوشتن و تعداد منابع درآمد ارتباط آماری معنی‌داری داشت (0.05p<).
نتیجه‌گیری: وضعیت سلامت جسمانی و روانی والدین سالمند شهدای شهر تهران در سطح پایین است و با عوامل جمعیت‌شناختی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، منبع درآمد و توانایی خواندن و نوشتن رابطه دارد.
واژه‌های کلیدی: سلامت جسمانی، سلامت روانی، فعالیت روزمره زندگی، بهزیستی، والدین، سالمند، شهدا
متن کامل [PDF 709 kb]   (131 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت ایثارگران
دریافت: 1398/2/8 | پذیرش: 1398/4/19 | انتشار: 1398/9/24
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، میدان ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی. کد پستی: 1985713834
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 20 KB]  (10 دریافت)
فهرست منابع
1. Zarei F, Mohammadi M, Aboozadeh Gatabi K, Ghanbari Moghaddam A. General health and its related factors among elderly in Sabzevar 2016. J Gerontol. 2017;2(2):26-33. [Persian] [DOI:10.29252/joge.2.2.26]
2. Borhaninejad V, Momenabadi V, Hossseini SH, Mansoori T, Sadeghi A, Toroski M. Health physical and mental status in the elderly of Kerman. J North Khorasan Univ Med Sci. 2015;6(4):715-25. [Persian] [DOI:10.29252/jnkums.6.4.715]
3. Ahmadi A, Sahaf R, Rashedi V, Akbari Kamrani AA, Shati M, Delbari A. Relationship between oral health and demographic characteristics in retired elderly people in Iran. Salmand: Iran J Aging. 2019;13(4):452-63. [Persian] [DOI:10.32598/SIJA.13.4.452]
4. Sadegh Moghaddam L, Delshad Nobaghi A, Farhadi A, Nazari S, Eshghizadeh M, Choopan Vafa F, et al. Life satisfaction in older adults: role of perceived social support. J Sabzevar Univ Med Sci. 2016;22(6):1043-51. [Persian]
5. Farokhnezhad Afshar P, Asgari P, Shiri M, Bahramnezhad F. A review of the Iran's elderly status according to the census records. Galen Med J. 2016;5(1):1-6. [DOI:10.15171/jcs.2016.011]
6. Atadokht A, Zare R, Karamati Topraghloo N. The relationship between social interest and general health among elderly non-resident and resident at geriatric centers of Ardabil city. Iran J Health Educ Health Promot. 2015;3(2):141-9. [Persian]
7. Dziechciaz M, Filip R. Biological psychological and social determinants of old age: bio-psycho-social aspects of human aging. Ann Agric Environ Med. 2014;21(4):835-8. [DOI:10.5604/12321966.1129943]
8. Darvishpoor Kakhki A, Abed saeedi J. Factors related to health-related quality of life (HRQoL) of elderly people in Tehran. Adv Nurs Midwifery. 2013;23(82):8-16. [Persian]
9. Gilhooly M, Hanlon P, Mowat H, Cullen B, Macdonald S, Whyte B. Successful ageing in an area of deprivation: part 1--a qualitative exploration of the role of life experiences in good health in old age. Public health. 2007;121(11):807-13. [DOI:10.1016/j.puhe.2007.03.005]
10. Aseyedali M, Sadeghi Mahalli N, Noroozi K. A review on adult daycare Centers in the worlds. Salmand: Iran J Aging. 2019;13(4):518-29. [Persian] [DOI:10.32598/SIJA.13.4.518]
11. Eftekhari Z, Nosratinejad F, Sahhaf R, Zanjari N. A Content analysis of the concepts and images of the physical aging primary school textbooks in Iran. Salmand: Iran J Aging. 2018;13(2):154-67. [Persian] [DOI:10.32598/sija.13.2.154]
12. Rondón García LM, Ramírez Navarrro JM. The impact of quality of life on the health of older people from a multidimensional perspective. J Aging Res. 2018;2018. [DOI:10.1155/2018/4086294]
13. Moradpiri H, Heshmati M, Hassanzadeh (Mohammadi) M. An investigation Iraq's strategies against Islamic Republic Iran during the imposed war. Q Compr Holy Defense'. 2017;2(2);83-103. [Persian]
14. Srinivasa Murthy R, Lakshminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. World Psychiatry. 2006;5(1):25-30.
15. Aghayousefi A, Sharif N. Personal well-being and stress symptoms in wives of Iranian martyrs, prisoners of wars and disabled veterans. Iran J Psychiatry. 2010;5(1):28-34.
16. Firouzkouhi MR, Zargham Boroujeni A, Nouraei M, Rahnama M, Babaiepour M. The effect of imposed war on Iran's nursing: a historical research. J Milit Med. 2015;17(3):127-36. [Persian]
17. Roshan R, Shakeri R. A study on depression among war martyrs' widows in Tehran using a special depression scale for war martyr's widows. Horizon Med Sci. 2010;16(1):50-9. [Persian]
18. Alizadeh M, Rahimi A, Arshinji M, Sharifi F, Arzaghi M, Fakhrzadeh H. Physical health status and socio-economic outcomes on elderly in Tehran metropolitan area. Iran J Diabetes Metab. 2013;13(1):29-37. [Persian]
19. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial functions. JAMA. 1963;185(12):914-9. [DOI:10.1001/jama.1963.03060120024016]
20. Taheri Tanjani P, Azadbakht M. Psychometric properties of the Persian version of the activities of daily living scale and instrumental activities of daily living scale in elderly. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016;25(132):103-12. [Persian]
21. Topp CW, Østergaard SD, Søndergaard S, Bech P. The WHO-5 well-being index: a systematic review of the literature. Psychother Psychosom. 2015;84(3):167-76. [DOI:10.1159/000376585]
22. Dehshiri Gh, Mousavi SF. An investigation into psychometric properties of Persian version of world health organization Five Well-being Index. J Clin Psychol. 2016;8(2):67-75. [Persian]
23. Joghataei MT, Nejati V. Assessment of health status of elderly people in the city of Kashan. Salmand: Iran J Aging. 2006;1(1):3-10. [Persian]
24. Nourbakhsh SF, Fadayevatan R, Alizadeh Khoei M, Sharifi F. Determining the status of activity of daily living (ADL) and instrumental activity of daily living (IADL) in healthy and cognitive impaired elderlies. Jorjani Biomed J. 2018;5(2):63-77. [Persian]
25. Alizadeh M, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Zanjari N, Ghasemi S. Comparative study of physical and mental health status of old people in aged groups of 60-64 and 65-69 years old in Tehran metropolitan area. Iran J Diabetes Metab. 2013;13(1):50-61. [Persian]
26. Bakhtiyari F, Foroughan M, Fakhrzadeh H, Nazari N, Najafi B, Alizadeh M, et al. Validation of the Persian of abbreviated mental test (AMT) in elderly residents of Kahrizak charity foundation. Iran J Diabetes Metab. 2014;13(6):487-94. [Persian]
27. Habibi A, Nikpour S, Seiedoshohadaei M, Haghani H. Quality of life and status of physical functioning among elderly people in west region of Tehran: a cross-sectional survey. Iran J Nurs. 2008;21(53):29-39. [Persian]
28. Mazloomi Mahmoudabad SS, Soltani T, Morovati MA, Fallahzadeh H. Activities of daily living and prevalence of chronic diseases among elderly people in Yazd. J Toloo-e Behdasht. 2014;13(3):42-53. [Persian]
29. Ahmadi F, Salar A, Faghihzadeh S. Quality of life in Zahedan elderly population. J Hayat. 2004;10(3):61-7. [Persian]
30. Storeng SH, Sund ER, Krokstad S2. Factors associated with basic and instrumental activities of daily living in elderly participants of a population-based survey: the Nord-Trøndelag Health Study, Norway. BMJ Open. 2018;8(3):e018942. [DOI:10.1136/bmjopen-2017-018942]
31. Afzali SM, Etemadifar S, Aslani Y, Hasanpour A, Keivani Z. Assessment of psychosomatic health status in elderly population that coverage by Shahrekord Behzisty Center. Avicenna J Nurs Midwifery care. 2008;15(1):38-48. [Persian]
32. Beaumont J, Lofts H. Measuring national well-being- health, 2013 [Internet]. London: Office for National Statistics; 2013 [cited 2018 June 19]. Available from: https://bit.ly/2XHjZFI.
33. Hoeymans N, Garssen AA, Westert GP, Verhaak PFM. Measuring mental health of the Dutch population: a comparison of the GHQ-12 and the MHI-5. Health Qual Life Outcomes. 2004;2(1):23. [DOI:10.1186/1477-7525-2-23]
34. Mortazavi SS, Shati M, Eftekhar Ardebili H, Mohammad K, Dorali Beni R, Keshteli AH. Comparing the effects of group and home-based physical activity on mental health in the elderly. Int J Prev Med. 2013;4(11):1282-9.
35. Najafi B, Arzaghi M, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Shoaei S, Alizadeh M, et al . Mental health status and related factors in aged population: Urban health equity assessment and response tool (Urban- Heart) study in Tehran. Iran J Diabetes Metab. 2013;13(1):62-73. [Persian]
36. Alavi M, Jorjoran Shushtari Z, Noroozi M, Mohammadi Shahboulaghi F. Mental health and related factors in old population in Tehran 2014-2015. J Mazandaran Univ Med Sci. 2018;27(158):112-22. [Persian]
37. Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Yasamy MT, Mohammad K. Mental health survey of the adult population in Iran. Br J Psychiatry. 2004;184(1):70-3. [DOI:10.1192/bjp.184.1.70]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini R, Abolfathi Momtaz Y, Mohammadi Shabalaghi F, Soroush M, Delbari A. Physical and Mental Health Status and Its Related Demographic Factors in Martyr's Elderly Parents: A Case Study of Tehran City. Iran J War Public Health. 2019; 11 (4) :207-214
URL: http://ijwph.ir/article-1-824-fa.html

حسینی راضیه السادات، ابوالفتحی ممتاز یداله، محمدی شاهبلاغی فرحناز، سروش محمدرضا، دلبری احمد. وضعیت سلامت جسمانی و روانی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در والدین سالمند شهدا؛ مطالعه موردی شهر تهران. طب جانباز. 1398; 11 (4) :207-214

URL: http://ijwph.ir/article-1-824-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4140