[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 197-205 برگشت به فهرست نسخه ها
​تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر ارتباط موثر و مدیریت هیجان بر رضایت زناشویی، امیدواری و اعتماد‌به‌نفس در همسران جانبازان نخاعی
سعیده نام‌آور1، سیما قدرتی2، زهرا غلامی‌حیدرآبادی1
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران ، Sima.ghodrati17@yahoo.com
چکیده:   (1839 مشاهده)
اهداف: جنگ موجب بروز مشکلات جسمی و روانی برای افرادی می‌شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در جنگ درگیر بوده‌اند که از جمله این افراد همسران جانبازان هستند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی شامل مهارت مدیریت هیجان و ارتباط موثر بر رضایت زناشویی، امیدواری و اعتمادبه‌نفس در همسران جانبازان نخاعی بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل که در سال 1397 انجام شد، 30 نفر از همسران جانباز نخاعی ساکن شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سه پرسش‌نامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ، امیدواری اشنایدر و شخصیت برن‌رویتر بود. ابتدا از هر 30 نفر پیش‌آزمون گرفته شد. سپس برای گروه آزمایش، مداخله درمانی شامل 12 جلسه به تفکیک 7 جلسه آموزش مهارت مدیریت هیجان و 5 جلسه آموزش ارتباط موثر برگزار شد. و مجدداً پس‌آزمون اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 22 و توسط آزمون T زوجی صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمرات امیدواری، اعتمادبه‌نفس و رضایت زناشویی گروه کنترل در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری نداشت (0.05p>در حالی که میانگین نمرات این متغیرها در گروه آزمایش در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون افزایش معنی‌داری داشت (0.05p<).
نتیجه‌گیری: آموزش مهارت مدیریت هیجان و ارتباط موثر بر افزایش رضایت زناشویی، امیدواری و اعتمادبه‌نفس همسران جانباز نخاعی موثر است.
واژه‌های کلیدی: هیجان، ارتباط، رضایت، زناشویی، امیدواری، اعتمادبه‌نفس
متن کامل [PDF 743 kb]   (188 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: 1397/12/29 | پذیرش: 1398/5/7 | انتشار: 1398/9/24
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 25 KB]  (13 دریافت)
فهرست منابع
1. Dehghani Firouzabadi SJ. Power technologies in the soft war. J Strateg Stud. 2011;(14)51:5-30. [Persian]
2. Sheikhan R, Hasanabadi HR, Sepahvandi MA, Mirdarikvand F. The effect of life skills training on the frequency of depressive mental ruminations among spouses of veterans. Jundishapur Sci Med J. 2017;15(6):697-706. [Persian]
3. Soleimanian AA, Jajermi M, Falahati M. The effectiveness of life skills training on the quality of life of spouses of veterans with affective disorders. Iran J War Public Health. 2015;7(4):197-205. [Persian]
4. Naderi Y, Moradi A, Hasani J, Noohi S. Effectiveness of emotional schema therapy on cognitive emotion regulation strategies of combat-related post traumatic stress disorder veterans . Iran J War Public Health. 2015;7(3):147-155. [Persian]
5. Pourheidari S, Bagherian F, Dustkam M, Bahadorkhan J. The effects of life skills training on marital and sexual satisfaction of young couples. J Knowledge Res Appl Psychol. 2013;14(51):14-22. [Persian]
6. Fallah S. The relationship between self-confidence and academic motivation in Chalus Azad University students. J New Adv Psychol Train Educat. 2019;2(15):90-6. [Persian]
7. Jalaei F. The effect of acceptance and commitment therapy on forgiveness and life expectancy of drugs dependents. J Educ Psychol Stud. 2017;3(4):1-22. [Persian] [DOI:10.4103/JNMS.JNMS_8_17]
8. Khodabakhsh MR, Mansouri P. The effect of life skills education on psychological health. Zahedan J Res Med Sci. 2011;13(3):51. [Persian]
9. Bahari S, Shafighpour MR. The effect of life skills training on students' mental health. 2005;1(1):25- 37. [Persian]
10. Romas JA. Sharma M. Practical stress management: a comprehensive workbook. 7th Edition. Saint Louis: Elsevier Science; 2017. p. 69-89. [DOI:10.1016/B978-0-12-811295-3.00004-8]
11. hPlutchik R. Plutchik's wheel of emotions [Internet]. United Stetes: Sixseconds; 2017 [cited 2019 May 17]. Available from: https://www.6seconds.org/2017/04/27/plutchiks-model-of-emotions/
12. Desatnik A, Bel-Bahar T, Nolte T, Crowley M, Fonagy P, Fearon P. Emotion regulation in adolescents: an ERP study. Biol Psychol. 2017;129:52-61. [DOI:10.1016/j.biopsycho.2017.08.001]
13. Nouripour Layavli R, Zadeh Mohamadi A, Dastres M, Sargolzaei M. The effectiveness of life skills training on enhancement of self-esteem and marital satisfaction among addicts in treatment period. J Res Addict. 2014;29(8):37-48. [Persian]
14. Naeem M, Rezaei Sharif A. The efficacy of life skills training on marital adjustment of women for the prevention of domestic violence. J Psychol cogn Psychiatry. 2016(3)2:21-32. [Persian]
15. Hashemi L, Ahmadi AH, Safvat MS, Azizi AK. Exploring the effect of life skills training on prisoners' psychological adjustment (depression, anxiety, stress, aggression, self-confidence, and self-assertiveness). J Correct Educ. 2014;144:3-9. [Persian]
16. Shirpour AH, Ebrahimi Moghadam H. The effectiveness of life skills training on marital satisfaction and life expectancy of people with AIDS. J Psychol New Ideas. 2017;1(1):21-8. [Persian]
17. Plooy K, Beer R. Effective interactions: communication and high levels of marital satisfaction. J Psychol Afr. 2018;28(2):161-7. [DOI:10.1080/14330237.2018.1435041]
18. Baby M, Gale C, Swain N. Communication skills training in the management of patient aggression and violence in healthcare. Aggress Violent Behav. 2018;39:67-82. [DOI:10.1016/j.avb.2018.02.004]
19. Sadati SZ, Mirzaian B, Dusti YA. The effect of life skills training on marital satisfaction and happiness of married female students. Soc Health J. 2018;5(3):282-90. [Persian]
20. Khodakarami B, Asadi R, Masoumi SZ, Soltanian A. Effect of life skills counseling on marital satisfaction of pregnant women referring to health clinics in Asadabad, Hamadan, Iran. J Clin Diagn Res. 2018;12(6):6-10. [DOI:10.7860/JCDR/2018/31699.11676]
21. Sajjadi S, Ghaderi Sanavi RA, Farhoudian A, Mohaghegh Kamal SH, Reza Soltani P, Azadchehr MJ. Effectiveness of Life Skills Training on Marital Satisfaction among Young Couples. J Soc Welfare. 2015;15(56):133-49. [Persian]
22. Yoosefi N. Effectiveness of life skills training in marital satisfaction and couple's hopefulness. J Fam Psychol. 2016;3(1):59-70. [Persian]
23. Shirkvand N, Gholami Heidari S, Arab Salari Z, Ashouri J. The impact of life skills training on happiness and hopefulness among patients with type II diabetes. J Diabetes Nurs. 2015;(3)3:8-19. [Persian]
24. Kazemi A. Examining the effect of life skills training on increasing life expectancy of lifers in drug penitentiary of Mazandaran province. Global J New Media Educ. 2014;1(3):67-72. [Persian]
25. Salimi H, Azad Marzabadi E, Amiri M, Taghavi MR. Aspects of marital satisfaction among veterans' wives. J New Thoughts Educ. 2009;4(4):57-72. [Persian]
26. Dehghan F, Piri Kamrani M, Goli R, Rahmani H. The impact of life skills training on marital satisfaction, marital dissatisfaction and mental health of veteran's wife. J Woman Soc. 2017;7(28):1-12. [Persian]
27. Mohamadipour M, Falahati M. Effectiveness of life skills training on mental health of spouses of veterans with affective disorders. Iran J War Public Health. 2016;8(1):25-32. [Persian]
28. Falahati M, Shafiabadi A, Jajarmi M, Mohamadipoor M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy and logotherapy on marital satisfaction of veterans' spouses. Iran J War Public Health. 2019;11(3):139-45. [Persian] [DOI:10.29252/ijwph.11.3.139]
29. Sanaei B. Family and marriage assessment scales. 2nd Edition. Tehran: Besat Press; 2008. [Persian]
30. Arab Alidoosti AR, Nakhaei N, Khanjani N. Reliability and validity of the Persian versions of the Enrich marital satisfaction (brief version) and Kansas marital satisfaction scales. Health Dev J. 2015;4(2):158-67. [Persian]
31. Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA, Irving LM, Sigmon ST, et al. The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. J Pers Soc Psychol. 1991;60(4):570-85. [DOI:10.1037/0022-3514.60.4.570]
32. Khaledian M, Mohamadifar MA. Effectiveness of group cognitive-behavioral therapy and logotherapy in reducing depression and increasing life expectancy in drug addicts. J Res Addict. 2016;9(36):63-80. [Persian]
33. Kermani Z, Khodapanahi MK, Heidari M. Psychometric characteristics of Schneider scale. J Appl Psychol. 2011;5(3):7-23. [Persian]
34. Javadi F, Nasoohian H. Comparison of self-confidence and mental health in overactive and healthy children 6-12 years old in primary schools in Qom. In: Proceedings of the Third National Conference on Psychology and Behavioral Sciences; 2015 Aug 13; Narkish Information Institute, Tehran, Iran. Tehran: Civilica; 2015. [Persian]
35. Bahramian M. An evaluation of the reliability and validity and standardization of Bernreuter Personality Inventory [Dissertation]. Tehran: Islamic Azad University Tehran Branch; 2000. [Persian]
36. Gibby RE, Zickar MJ. A history of the early days of personality testing in American industry: an obsession with adjustment. Hist Psychol. 2008;11(3):164-84. [DOI:10.1037/a0013041]
37. Jalali D, Nazari A. Effects of social learning model training on self- esteem, self- confidence, self assertiveness and academic achievement in third grade students of intermediary schools. J Res Behav Sci. 2009;7(1):43-53. [Persian]
38. Gross JJ. Emotion regulation: affective, cognitive and social consequences. Psychophysiology. 2002;39(3):281-91. [DOI:10.1017/S0048577201393198]
39. Miller S, Miller P, Nunnally EW, Wackman DB. Talking and listening together: couple communication one. Bahadori F, translator. 1st Edition. Tehran: Roshd; 2004. [Persian]
40. Tavakoli zadeh J, Nejatian M, Suri A. The effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women. Proceeda Soc Behav Sci. 2015;171:214-21. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.112]
41. Kaveh Farsani Z, Ahmadi SA, Fatehizadeh M. The effect of life skills training on marital satisfaction and adjustment of married women in rural areas of Farsan. J Fam Couns Psychother. 2012;2(3):373-87. [Persian]
42. Sajedi S, Atashpour SH, Kamakar M, Samsam Shariat MR. The effect of life skills training on interpersonal relationship, self esteem and assertiveness of blind girls in the Fatemeh Zahra institute of Isfahan. J Knowledge Res Appl Psychol. 2009;11(39):14-26. [Persian]
43. Karami Baghteyfouni Z, Farnoodian P, Vafa S, Chegini M, Khaledian M. Efficacy of training life skills on reducing depression and increasing life expectancy in of the addicts. Adv Envir Biol. 2014;8(10):1008-14.
44. Lavner JA, Karney BR, Bradbury TN. Does couples' communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication? J Marriage Fam. 2016;78(3):680-94. [DOI:10.1111/jomf.12301]
45. Kim Halford W, Pepping CA, Hilpert P, Bodenmann G, Wilson KL, Busby D, et al. Immediate effect of couple relationship education on low-satisfaction couples: a randomized clinical trial plus an uncontrolled trial replication. Behav Ther. 2015;46(3):409-21. [DOI:10.1016/j.beth.2015.02.001]
46. Bjørshol CA, Lindner TW, Søreide E, Moen L, Sunde K. Hospital employees improve basic life support skills and confidence with a personal resuscitation manikin and a 24-min video instruction. Resuscitation. 2009;80(8):898-902. [DOI:10.1016/j.resuscitation.2009.06.009]
47. Hasanzadeh R, Mirian SA, Lazgi F. Studying the relationship between the trust in God and the quality of life and life expectancy Of Teachers of high schools in Teaching and Education center, first area of Sari City. Isalam Health J. 2014;1(2):15-21. [Persian]
48. Mahmoodi Rad M, Arasteh HR, Afgheh S, Barati Sade F. The role of communication skills training and social problem solving on the self-esteem and intelligence of third-year elementary school students. J Rehabil. 2007;8(29):69-74. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Namavar S, Ghodrati S, Gholami Heydarabadi Z. Effect of Life Skills Training Based on Effective Communication and Emotion Management on Marital Satisfaction, Hopefulness and Self-Confidence in Spouses of Spinal Cord Injured Veterans. Iran J War Public Health. 2019; 11 (4) :197-205
URL: http://ijwph.ir/article-1-820-fa.html

نام‌آور سعیده، قدرتی سیما، غلامی‌حیدرآبادی زهرا. ​تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر ارتباط موثر و مدیریت هیجان بر رضایت زناشویی، امیدواری و اعتماد‌به‌نفس در همسران جانبازان نخاعی. طب جانباز. 1398; 11 (4) :197-205

URL: http://ijwph.ir/article-1-820-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212