[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 215-222 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه میزان تاب‌آوری، تمایزیافتگی خود و سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بین فرزندان جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی، آزاده و افراد عادی
بیانه قاسمیانی1، علی نقی اقدسی2
1- گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، hesel6370@gmail.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده:   (1728 مشاهده)
اهداف: آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ، از جمله عواملی است که کیفیت زندگی افراد جانباز و فرزندان آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان تاب‌آوری، تمایزیافتگی ­خود و سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در فرزندان جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی، آزاده و افراد عادی انجام شد.
ابزار و روش­ها: در این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای، 259 نفر از فرزندان جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی، آزاده و افراد عادی شهرستان سردشت در سال 97-1396 با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه استاندارد تاب­آوری کانر و دیویدسون، پرسش‌نامه تمایزیافتگی اسکورن و فرایدلند و پرسش‌نامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر و همکاران بود. برای آنالیز داده­ها از نرم­افزار SPSS 23 و آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌راهه، آزمون تعقیبی- توکی و آنالیز واریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات تاب‌آوری، تمایزیافتگی خود و سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بین چهار گروه دارای تفاوت معنی‌دار بود و این تفاوت بین گروه فرزندان افراد عادی با فرزندان جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی و آزاده مشاهده شد (0.05p<) و گروه‌های دیگر با هم اختلاف معنی‌داری نداشتند (0.05p>).
نتیجه­‌گیری: میزان تابآوری، تمایزیافتگی خود و سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در فرزندان افراد عادی نسبت سایر گروه‌ها بالاتر است.
 
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری، تمایزیافتگی خود، سبک زندگی، ارتقادهنده سلامت
متن کامل [PDF 817 kb]   (184 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت ایثارگران
دریافت: 1397/10/26 | پذیرش: 1398/6/13 | انتشار: 1398/9/24
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 20 KB]  (5 دریافت)
فهرست منابع
1. Bahrainian A, Borhani H. Mental health in group of war veterans and their spouses in Qom. Res Med. 2003;27(4):305-12. [Persian]
2. Shoarinejad AA. Teacher and family career needs. Q J Educ. 1930;116:37-40 [Persian].
3. Keramati H, Moradi AR, Kaveh M. Investigating and comparing the family function and psychological imagery in the children of the martyr family. J Educ Innovat. 2005;4(11):57-75. [Persian].
4. Masten AS. Ordinary majic: resilience processes in development. Am Psychol. 2001;56(3):227-38. [DOI:10.1037/0003-066X.56.3.227]
5. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety. 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113]
6. Khodabakhshi Koolaei A, Heidari S, Khoshkonesh A, Heidari M. Relationship between spiritual intelligence and resilience to stress and the preference of delivery method among pregnant women. J Obstet Gynecol Infertil. 2013;16(58):8-15. [Persian]
7. Garmezy N. Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associate with poverty. Am Behav Sci. 1991;34(4):416-30. [DOI:10.1177/0002764291034004003]
8. Martin AJ, Marsh HW. Academic buoyancy: towards an understanding of students' everyday academic resilience. J Sch Psycol. 2008;46(1):53-83. [DOI:10.1016/j.jsp.2007.01.002]
9. Letzring TD, Block J, Funder DC. Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquanintances, clinians, and the self. J Res Pers. 2005;39(4):395-422. [DOI:10.1016/j.jrp.2004.06.003]
10. Moghanloo M, Kolivand Z. Comparison of differentiation of self and cognitive self-control between addicts with a successful withdrawal attempt and drug dependent individuals. J Res Addict. 2018;12(46):101-20. [Persian]
11. Mehri Y, Salari SM, Langroudi MS, Baharamizadeh H. The relationship between differentiation of self and aspects of identity. Proc Soc Behav Sci. 2011;30:733-7. [Persian] [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.143]
12. Bowen M. Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson; 1978.
13. Kerr ME, Bowen M. Family evaluation. New York: Norton; 1988.
14. Maser MJ. A construc validiyy of differentiation of self measures and their correlates [Dissertation]. South Orange, New Jersey: Seton Hall University; 2011.
15. Hooper LM, DePuy V. Mediating and moderating effects of differentiation of self on depression symptomatology in a rural community sample. Fam J. 2010;18(4):351-68. [DOI:10.1177/1066480710374952]
16. Chung H, Gale H. Comparing self-differentiation and psychological well-being between Korean and European American students. Contemp Fam Ther. 2006;28(3):367-81. [DOI:10.1007/s10591-006-9013-z]
17. Williamson I, Sandage SJ, Lee RM. How social connectedness affects guilt and shame: Mediation by hope and differentiation of self. Pers Individ Differ. 2007;43(8):2159-70. [DOI:10.1016/j.paid.2007.06.026]
18. Skowron EA, Wester SR, Azen R. Differentiation of self mediates college stress and adjustment. J Couns Dev. 2004;82(1):69-78. [DOI:10.1002/j.1556-6678.2004.tb00287.x]
19. Johnson P, Buboltz WC. Differentiation of self and psychological reactance. Contemp Fam Ther. 2000;22(1):91-102. [DOI:10.1023/A:1007774600764]
20. Sandage SJ, Jankowski PJ. Forgiveness, spiritual instability, mental health symptoms, and well-being: mediator effects of differentiation of self. Psychol Relig Spiritual. 2010;2(3):168-80. [DOI:10.1037/a0019124]
21. Sepah Mansoor M, Bagheri F. Predicting health promoting lifestyle from health locus of control and attachment style. J Health Psychol. 2017;6(2):131-44. [Persian]
22. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012:21(1):102-13. [Persian]
23. La'li M, Abedi A, Kajbaf MB. Construction and validation of the lifestyle questionnaire (LSQ). Psychol Res. 2011;15(1):64-80. [Persian]
24. Baker D. Health promotion in nursing practice. Fam Community Health; 2007;30(1):85-6. [DOI:10.1097/00003727-200701000-00011]
25. Chaney D. Cosmopolitan art and cultural citizenship. Theory Cult Soc. 2002;19(1-2):157-74. [DOI:10.1177/026327640201900108]
26. Lock CA, Lecouturier J, Mason JM, Dickinson HO. Lifestyle interventions to prevent osteoporotic fractures: a systematic review. Osteoporos Int. 2006;17(1):20-8. [DOI:10.1007/s00198-005-1942-0]
27. Omidy Rad S, Hekmat HR. Comparison of health promotion and happiness promoting style in Adolescents without a guardian and Single-guarded and normal Adolescents. In: Proceedings of the World Conference on Psychology and Educational Sciences of the Social Sciences Law at the beginning of the third millennium; 2016 May 19; Green Industry Market Idea Company Research, Shiraz, Iran. Tehran: Civilica; 2017. [Persian]
28. Rastgar M, Zendehtalab HR, Yavari M, Mazloum SR. Health promoting lifestyle and its related factors in health volunteers in Mashhad. J Torbat Heydariyeh Univ Med Sci. 2015;3(3):48-55. [Persian]
29. Kaykhosravi N. Investigating the relationship between differentiation and dependence with identity styles in students at Behshahr Islamic Azad University [Dissertation]. Behshahr: Behshahr Islamic Azad University; 2017. [Persian].
30. Ebrahim Babaei F, Habibi M, Ghodrati S. Comparison of health promoting lifestyle in HIV-positive and HIV-negative individuals in Tehran. J Educ Community Health. 2017;4(3):38-43. [Persian] [DOI:10.21859/jech.4.3.38]
31. Javidi Kalate Jafarabadi T. Social status of Martyrs' Spouses (Neyshabur City). In: Proceedings of the National Conference on Self-sacrifice and Martyrdom, Opportunities and Challenges in the fields of Culture, Economics and Politics; 2009 Mar 4; University of Mazandaran, Babolsar, Iran. [Persian]
32. Mojahed A, Kalantari M, Molavi H, Taher Neshatdost H, Shakiba M. comparative study of the mental health of war injured and martyrs' spouses in Zahedan. Horizon Med Sci. 2011;17(3):43-50. [Persian]
33. Samani S, Jokar B, Sahragard, N. Resilience, mental health and life satisfaction. J Psychiatry Clin Psychol Iran. 2007;13(3):290-5. [Persian]
34. Zarean Z, Nazari F, Hajir S, Alvandi P. Comparison of resiliency in parents of children with autism and the effectiveness of parental education in improving resilience. National Congresses for Children with Special Needs; 2018 Apr 25; Farhangiyan University, Isfahan, Iran. Tehran: Civilica; 2018. [Persian]
35. Khalatbari J, Bahari S. The relationship between resilience and life satisfaction. J Educ Psychol. 2010;1(2):83-94. [Persian]
36. Drake JR. Differention of self inventoty short form: creation and initial evidence of construct validity [Dissertation]. Kansas City: University of Missuri Kansas City; 2011.
37. Yousefi N. Psychometric measures of family scale, self-differentiation. J Fam Couns Psychother. 2011;1(1):19-38. [Persian]
38. Goldenberg H, Goldenberg I. Family therapy: an overview. 8th Edition. United States: Brooks/Cole; 2012.
39. Myers RE. Promoting healthy behaviors: how do we get the message across? Int J Nurs Stud. 2010;47(4):500-12. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.11.017]
40. Barnes D, Almasy N. Refugees' perceptions of healthy behaviors. J Immigr Health. 2005;7(3):185-93. [DOI:10.1007/s10903-005-3675-8]
41. Mohammadalizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Tavananejad N, Karkhaneh M. Health promoting lifestyles and self-efficacy in adolescent boys. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014;23(109):152-62. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemiyani B, Aghdasi A. Comparison of Resilience, Self-Differentiation, and Health-Promoting Lifestyle in Children of the Chemical Warfare Veterans, Non-Chemical Veterans, Prisoners of War and Normal Population. Iran J War Public Health. 2019; 11 (4) :215-222
URL: http://ijwph.ir/article-1-810-fa.html

قاسمیانی بیانه، اقدسی علی نقی. مقایسه میزان تاب‌آوری، تمایزیافتگی خود و سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بین فرزندان جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی، آزاده و افراد عادی. طب جانباز. 1398; 11 (4) :215-222

URL: http://ijwph.ir/article-1-810-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212