[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 63-73 برگشت به فهرست نسخه ها
پدیدارشناسی کژکاری‌های جنسی در مصدومان شیمیایی شهر سردشت
بختیار ملکاری1، کیومرث فرحبخش2، نور علی فرخی3، عبدالله معتمدی4
1- گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2- گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، kiiumars@yahoo.com
3- گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4- گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده:   (2654 مشاهده)
اهداف: کژکاری‌های جنسی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند نقش اساسی در سلامت و سازگاری فردی و اجتماعی افراد داشته باشد. مصدومیت شیمیایی یکی از مواردی است که با ایجاد تغییرات ارگانیک و سایکولوژیک در مصدومان زن و مرد می‌تواند به‌عنوان یک عامل جدی در پیدایش یا تشدید کژکاری‌های جنسی تلقی شود. هدف این پژوهش، شناسایی کژکاری‌های جنسی در مصدومان شیمیایی شهر سردشت بود.
مشارکت‌کنندگان و روش‌ها: این تحقیق کیفی پدیدارشناسی در سال 1397 با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای در بین تمامی مصدومان شیمیایی شهر سردشت انجام شد. ابتدا پرسش‌نامه تمایل جنسی هالبرت بین افراد شناسایی‌شده توزیع شد و از میان مصدومان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 60 مصدوم شیمیایی (30 زن و 30 مرد) که نمره پایینی به دست آوردند، برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. تمامی مصاحبه‌ها ضبط و سپس دست‌نویس شد و در نهایت اطلاعات با استفاده از الگوی هفت‌مرحله‌ای نظریه زمینه‌ای کلایزر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: کد محوری "کژکاری‌های جنسی چندگانه" دربرگیرنده 9 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی توام با مفاهیم اولیه و ثانویه خود مورد شناسایی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: کژکاری‌های جنسی شناسایی‌شده شامل خلل در آغازگری روابط جنسی، فقدان برانگیختگی جنسی، عدم ادراک اوج لذت جنسی، بدکارکردی اندام‌های تناسلی، دلزدگی جنسی، خلل در توانایی جنسی، اختلال نعوظ، خلل چندسویه در فرآیند انزال و اختلال خودارضایی بودند.

واژه‌های کلیدی: کژکاری جنسی، جنگ شیمیایی، مصدومان، پدیدارشناسی
متن کامل [PDF 12385 kb]   (251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌ها ی جنگی و عوارض ناشی از آن
دریافت: 1397/5/27 | پذیرش: 1397/9/24 | انتشار: 1398/2/29
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 22 KB]  (13 دریافت)
فهرست منابع
1. Bagheri Kaboorq A. Generalities and basics of war and strategy. Tehran: International Publishing Center; 1991. [Persian]
2. Basmenji K. Chemical, microbial and nuclear weapons and ways to deal with it. Tehran: Alamut Publishing. 1985. [Persian]
3. Khateri S, Janati Moheb A. Iraq's use of chemical weapons against Iran UN documents. 1st Edition. Tehran: Foundation for the Preservation of the Works and Publication of the Sacred Defense Values; 2007. [Persian]
4. Starr S, Moulds ML. The role of negative interpretations of intrusive memories in depression. J Affect Disord. 2006;93(1-3):125-32. [DOI:10.1016/j.jad.2006.03.001]
5. Ghzanfari T, Yaraei R, Kiasalari Z, Hodaei F, Ghasemi H, Pourfarzam S, et al. Evaluation of serum levels of nitric oxide in chemical victims of Sardsht 20 years after sulfure mustard exposure . Iran J War Public Health. 2009;1(2):9-23. [Persian]
6. Kordbache Hosseinabad M. The limitation of chemical and biological weapons in international law (with the approach to Iraq's imposed war on Iran). Tehran: Sarir; 2007. [Persian]
7. Nikoobakht MR. Sexual disorders in male and female. Tehran: Tehran University of Medical Sciences Publication; 2003. [Persian]
8. Azizi F. The effect of chemical weaponry on endocrine system. Iran J Endocrinol Metab. 2001;3(3):211-22. [Persian]
9. Tavallaei SA, Assari S, Najafi M, Habibi M, Ghanei M. Study of sleep quality in chemical-warfare-agents exposed veterans. J Mil Med. 2005;6(4):241-8. [Persian]
10. Barlow HD, editor. Clinical handbook of psychological disorder: A step by step treatment manual. 5th Edition. New York: The Guilford Press; 2014.
11. Nikpour S, Javaheri I, Yadavar Nikravesh M, Jamshidi R. Study of sexual problems resulting from delivery in primiparous women referred to outpatient clinics in west of Tehran . Razi J Med Sci. 2006;13(50):189-96. [Persian]
12. Goshtasbi A, Vahdaninia M, Rahimi Foroushani A, Mohammmadi A. Sexual dysfunction disorders and their relation to fertility variables in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. Payesh. 2008;7(1);67-73. [Persian]
13. Sadok BJ, Sadok VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. Volume 2. 10th Edition. Pourafkari N, translator. Tehran: Shahr-e Ab; 2011. [Persian]
14. Rosen RC, Bachmann GA. Sexual well-being, happiness, and satisfaction, in women: the case for a new conceptual paradigm. J Sex Marital Ther. 2008;34(4):291-7. [DOI:10.1080/00926230802096234]
15. Shindel AW, Nelson CJ, Naughton CK, Ohebshalom M, Mulhall JP. Sexual function and quality of life in the male partner of infertile couples: prevalence and correlates of dysfunction. J Urol. 2008;179(3):1056-9. [DOI:10.1016/j.juro.2007.10.069]
16. Monga M, Alexandrescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function. Urology. 2004;63(1):126-30. [DOI:10.1016/j.urology.2003.09.015]
17. Nene UA, Coyaji K, Apte H. Infertility: a label of choice in the case of sexually dysfunctional couples. Patient Educ Couns. 2005;59(3):234-8. [DOI:10.1016/j.pec.2005.08.005]
18. Malkari B, Karimian N. Psychological- social consequences chemical bombardment of the Sardasht victims (a qualitative study). Iran J War Public Health. 2013;5(3):7-13. [Persian]
19. Pastor Z. Female sexual desire disorders--prevalence, classification and treatment possibilities. Ceska Gynekol. 2011;76(1):59-64. [Czech]
20. Ranjebar Shayan H, Ahmadi Kh, Raeisi F. Sexual dysfunctions in chemical injured veterans. J Mil Med.
21. 2008;10(2):99-106. [Persian]
22. Leiblum SR. Sexual problems and dysfunction: epidemiology, classification, and risk factors. J Gend Specif Med. 1999;2(5):41-5.
23. Basson R, Rees P, Wang R, Montejo AL, Incrocci L. Sexual function in chronic illness. J Sex Med. 2010;7(1 Pt 2):374-88. [DOI:10.1111/j.1743-6109.2009.01621.x]
24. Beyer CE, Ogletree RJ, Ritzel DO, Drolet JC, Gilbert SL, Brown D. Gender representation in illustrations, text, and topic areas in sexuality education curricula. J Sch Health. 1996;66(10):361-4. [DOI:10.1111/j.1746-1561.1996.tb03393.x]
25. D'Emilio J, Freedman EB. Intimate matters: a history of sexuality in America. 3rd Edition. London: The University of Chicago Press; 2012. [DOI:10.7208/chicago/9780226923819.001.0001]
26. Grant JE, Pinto A, Gunnip M, Mancebo MC, Eisen JL, Rasmussen SA. Sexual obsessions and clinical correlates in adults with obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiatry. 2006;47(5):325-9. [DOI:10.1016/j.comppsych.2006.01.007]
27. Lewis RW, Fugl-Meyer KS, Bosch R, Fugl-Meyer AR, Laumann EO, Lizza E, Martin-Morales A. Epidemiology/risk factors of sexual dysfunction. J Sex Med. 2004;1(1):35-9. [DOI:10.1111/j.1743-6109.2004.10106.x]
28. del Mar Sánchez-Fuentes M, Santos-Iglesias P, Sierra JC. A systematic review of sexual satisfaction. Int J Clin Health Pychol. 2014;14(1):64-75. [DOI:10.1016/S1697-2600(14)70038-9]
29. Abu Shosha GM. Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology: a reflection of a researcher. Eur Sci J. 2012;8(27):31-43.
30. Nourmohammadi B. Neuropsychological status in chemical warfare veterans with chronic PTSD disorder. In: Soroush MR, Majdinasab M, editors. Proceedings of the First Congress on the Consequences of Gas Attacks during Iraq-Iran War; 2004 July 1-2; Tehran, Iran. Tehran: Publications of the Society for the Protection of Chemical Weapons Victims; 2004. [Persian]
31. Yousefi N, Farsani K, Shakiba A, Hemmati S, Nabavi Hesar J. Halbert index of sexual desire (HISD) questionnaire validation. Clin Psychol Pers. 2014;2(9):107-18. [Persian]
32. Fahlbusch E, Lochman JM, Mbiti J, Pelikan J, Vischer L, Bromiley GW, et al. The encyclopedia of Christianity. Volume 4. Michigan: Eerdmans Publishing Company; 2005.
33. Rajabi GR, Amanollahi A, Khojest Mehr R, Hosseini
34. MA, Attari Y. The Effectiveness of cognitive - behavioral therapy and therapeutic therapy in treatment of early ejaculation men referring to Ahwaz Medical Centers. J Fam Couns Psychother. 2013;2(4):435-55. [Persian]
35. Pierre A. Psychological and interpersonal dimensions of sexual function and dysfunction. Arab J Urol. 2013;11(3):217-21. [DOI:10.1016/j.aju.2013.07.007]
36. Andrews G. Womens sexual health. 2nd Edition. London: Baillière Tindall; 2001.
37. Brezsnyak M, Whisman MA. Sexual desire and relationship functioning: the effects of marital satisfaction and power. J Sex Marital Ther. 2004;30(3):199-217. [DOI:10.1080/00926230490262393]
38. Nappi RE, Albani F, Vaccaro P, Gardella B, Salonia A, Chiovato L, et al. Use of the Italian translation of the Female Sexual Function Index (FSFI) in routine gynecological practice. Gynecol Endocrinol. 2008;24(4):214-9. [DOI:10.1080/09513590801925596]
39. Eskandari M. Investigation of the mental status of chemical agents. In: Proceedings of the National Congress of Military Medicine (with emphasis on 8 years of sacred experience); 2002 Oct 7-9; Tehran, Iran. Tehran: Imam Hussein University; 2002. [Persian]
40. Kargar H. A survey on the relative frequency of sexual dysfunctions in war veterans [Dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2004. [Persian]
41. Jensen P, Jensen SB, Sørensen PS, Bjerre BD, Rizzi DA, Sørensen AS, et al. Sexual dysfunction in male and female patients with epilepsy: a study of 86 outpatients. Arch Sex Behav. 1990;19(1):1-14. [DOI:10.1007/BF01541822]
42. Maleknejad M, Fazel F. Examining the problems and complaints of chemical veterans. In: Soroush MR, Majdinasab M, editors. Proceedings of the First Congress on the Consequences of Gas Attacks during Iraq-Iran War; 2004 July 1-2; Tehran, Iran. Tehran: Publications of the Society for the Protection of Chemical Weapons Victims; 2004. [Persian]
43. Ahmadi K, Reshadatjoo M, Karami, G, Anisi J. Vicarious PTSD in Sardasht chemical warfare victims' wives. J Behav Sci. 2009;3(3):195-9. [Persian]
44. Qanei M, Khateri S, Tarighati OR. A health care guide for chemical warfare victims (and their health care providers‬). 1st Edition. Tehran: Research Institute of Veterans Engineering and Medical Sciences; 2003. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Melkari B, Farahbakhsh K, Farrokhi N, Motamedi A. Phenomenology of Sexual Dysfunctions in Chemical Warfare Victims of Sardasht City. Iran J War Public Health. 2020; 12 (1) :63-73
URL: http://ijwph.ir/article-1-787-fa.html

ملکاری بختیار، فرحبخش کیومرث، فرخی نور علی، معتمدی عبدالله. پدیدارشناسی کژکاری‌های جنسی در مصدومان شیمیایی شهر سردشت. طب جانباز. 1398; 12 (1) :63-73

URL: http://ijwph.ir/article-1-787-fa.htmlدوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4237