[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 2 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 67-72 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک‌شده در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
پرویز مولوی1، حبیبه سلوت قوجه بیگلو1، مهریار ندرمحمدی*2، سید محمد قلائی3
1- گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
2- گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ، mehriar46@yahoo.com
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1151 مشاهده)
اهداف: در اﻳﺮان ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی از رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان از اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ (PTSD) رﻧﺞ میﺑﺮﻧﺪ. تلاش‌های زﻳﺎدی ﺑﺮای ارزﻳﺎبی اﻧﻮاع درمان‌های روان‌شناختی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک‌شده در جانبازان مبتلا به PTSD انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل در سال 97-1396، تعداد 22 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بستری‌شده در بیمارستان ایثار شهر اردبیل با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس استرس ادراک‌شده و مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می‌سی‌سی‌پی بود. بیماران گروه آزمایش به‌مدت 10جلسه تحت آموزش مدیرت استرس به شیوه شناختی- رفتاری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 21، با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس تک‌متغیری و چندمتغیری صورت گرفت.
یافته‌ها: در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری بین نمرات استرس ادراک‌شده و علایم PTSD دو گروه مشاهده شد و آموزش مدیریت استرس باعث کاهش استرس ادراک شده و علایم PTSD در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در گروه آزمایش شد (0.001=p).
نتیجه‌گیری: آموزش مدیریت استرس، بر کاهش استرس ادراک‌شده و علایم PTSD در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر است.
واژه‌های کلیدی: اختلال استرس پس از سانحه، آموزش مدیریت استرس، استرس ادراک‌شده
متن کامل [PDF 579 kb]   (292 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: 1397/5/20 | پذیرش: 1397/10/4 | انتشار: 1398/2/29
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کد پستی: 5618985991
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 19 KB]  (20 دریافت)
فهرست منابع
1. Mahboobi M, Khorasani E, Etemadi M, Shahidi Kh, Khaniabad Zh. The relationship between the purpose in life and general health in veterans and ordinary people. Iran J War Public Health. 2013;5(19):14-21. [Persian]
2. Williams CL, Milanak ME, Judah MR, Berenbaum H. The association between PTSD and facial affect recognition. Psychiatr Res. 2018;265:298-302. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.04.055]
3. Mohaghegh Motlagh SJ, Momtazi S, Mosavinasab SN, Arab A, Sabouri E, Sabouri A. Post-traumatic stress disorder in male chemical injured war veterans compared to non-chemical war veterans. Med J Mashad Univ Med Sci. 2014;56(6):361-68. [Persian]
4. Chossegros L, Hours M, Charnay P, Bernard M, Fort E, Boisson D, et al. Predictive factors of chronic post-traumatic stress disorder 6 months after a road traffic accident. Accid Anal Preven. 2011;43(1):471-7. [DOI:10.1016/j.aap.2010.10.004]
5. Kamalmanesh A, Maredpour A. Evaluation of post-traumatic stress disorder among war survivors. Health Res J. 2017;2(2):87-98. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.87]
6. Bakhshian F, Abolghasemi A, Narimani M. The comparison of response inhibition and cognitive appraisal in the patients with acute stress disorder in Mazandaran legal medicine center. Scientif J Forensic Med. 2012;18(2 and 3):79-88. [Persian]
7. Linden DV, Keijsers GPJ, Eling P, Schaijk RV. Work stress and attentional difficulties: An initial study on burnout and cognitive failures. Work Stress. 2005;19(1);23-36. [DOI:10.1080/02678370500065275]
8. Sladek MR, Doane LD, Luecken LJ, Eisenberg N. Perceived stress, coping, and cortisol reactivity in daily life: A study of adolescents during the first year of college. Biol Psychol. 2016;117:8-15. [DOI:10.1016/j.biopsycho.2016.02.003]
9. Abniki E, Abolghasemi A, Abbasi M, Moazzez R, Jalali R. The Effect of Group Cognitive-Behavioral Intervention in Stress Management on Improved Hardiness and Self-control in Depressed Women. Clin Psychol Stud. 2015;5(19):99-118. [Persian]
10. Ramezani Sh, Mohammadi N, Sadri Damirchi E, Rahmani S. Effectiveness of cognitive- behavioral therapy on emotional control and signs of suicide in veterans with PTSD. Iran J War Public Health. 2018;10(1):1-7. [Persian] [DOI:10.29252/ijwph.10.1.1]
11. Hojjat SK, Hatami SE, Rezaei M, Noroozi Khalili M, Talebi MR. The efficacy of training of stress-coping strategies on marital satisfaction of spouses of veterans with post-traumatic stress disorder. Electron Physician. 2016;8(4):2232-7. [DOI:10.19082/2232]
12. Schweizer S, Samimi Z, Hasani J, Moradi A, Mirdoraghi F, Khaleghi M. Improving cognitive control in adolescents with post-traumatic stress disorder. Behav Res Ther. 2017;93:88-94. [DOI:10.1016/j.brat.2017.03.017]
13. Ahmadzadeh Aghdam A, Ahmadi Kh, Nooranipour, Akhavi Z. The effect of stress inoculation on decrease of PTSD symptoms in veterans. Iran J War Public Health. 2013;5(3):32-40. [Persian]
14. Sepehrinasab Z, Hossein Sabet F. Effectiveness of stress management training on hope and interpersonal compatibility of addicts under treatment. J Res Addict. 2015;9(35):69-84. [Persian]
15. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. Global measure of perceived stress. J Health Soc Behav. 1983;24(4):385-96. [DOI:10.2307/2136404]
16. Moghaddam M, Rashidzadeh S, Shamsalizadeh N, Fallahi B. The impact of stress management training on the copping style and perceived stress in medical students. Scientific J Kurdistan Univ Med Sci. 2014;19(3):52-60. [Persian]
17. Sepahvand T, Gilani B, Zamani R. The relationship between explanatory (attribution) styles with perceived stress and general health. J Psychol Educ. 2009;38(4):27-43. [Persian]
18. Bastani F, Rahmatnejad L, Jahdi F, Haghani H. Breastfeeding self-efficacy and perceived stress in primiparous mothers. Iran J Nurs. 2008; 21(54):9-24. [Persian]
19. Kean TM, Caddell JM, Taylor KL. Mississippi scale for combat-related posttraumatic stress disorder: three studies in reliability and validity. J Consult Clin Psychol. 1988;56(1):85-90. [DOI:10.1037/0022-006X.56.1.85]
20. Goodarzi M. Validity and reliability of post-traumatic stress disorder scale. J Psychol. 2003;7(2):153-78. [Persian]
21. Alden LE, Regambal MJ, Laposa JM. The effects of direct versus witnessed threat on emergency department healthcare workers: implications for PTSD criterion A. J Anxiety Disord. 2008;22(8):1337-46. [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.01.013]
22. Akbari B, Khodadadi N. The effect of stress inoculation training on marital satisfaction and marital conflicts in spouses' with post-traumatic stress disorder. Scientif J Kurdistan Univ Med Sci. 2013;18(1):94-103. [Persian]
23. Rosier JP, Elliott R, Sahakian BJ. Cognitive mechanisms of treatment in depression. Neuropsychopharmacology. 2012;37(1):117-36. [DOI:10.1038/npp.2011.183]
24. Öst LG, Riise EN, Wergeland GJ, Hansen B, Kvale G. Cognitive behavioral and pharmacological treatments of OCD in children: A systematic review and meta-analysis. J Anxiety Disord. 2016;43:58-69. [DOI:10.1016/j.janxdis.2016.08.003]
25. Gloster AT, Klotsche J, Gerlach AL, Hamm A, Ströhle A, Gauggel S, et al. Timing matters: change depends on the stage of treatment in cognitive behavioral therapy for panic disorder with agoraphobia. J Consult Clin Psychol. 2014;82(1):141-53. [DOI:10.1037/a0034555]
26. Dabbaghi P, Bolhari J. The effect of war related PTSD on wife's marital satisfaction, mental health and children's behavioral problems. J Army Univ. 2009;7(1):1-7. [Persian]
27. Habibi M, Ghanbari N, Khodaei E, Ghanbari P. Effectiveness of cognitive-behavioral management of stress on reducing anxiety, stress, and depression in head-families women. J Res Behav Sci. 2013;11(3):166-75. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Molavi P, Salvat Ghojehbeiglou H, Nadr Mohammadi M, Ghalaei S. Effectiveness of Stress Management Training on Reducing Perceived Stress in Veterans with PTSD. Iran J War Public Health. 2019; 11 (2) :67-72
URL: http://ijwph.ir/article-1-786-fa.html

مولوی پرویز، سلوت قوجه بیگلو حبیبه، ندرمحمدی مهریار، قلائی سید محمد. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک‌شده در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. طب جانباز. 1398; 11 (2) :67-72

URL: http://ijwph.ir/article-1-786-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4140