[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 35-40 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی بین عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و رضایت از زندگی با نگرش به ازدواج در فرزندان جانبازان
قدرت اله عباسی*1، سیده سمیه حسینی2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، gh_abbasi@iausari.ac.ir
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (937 مشاهده)
اهداف: اثرات نامطلوب جنگ روی فرزندان جانباز به‌خوبی ثابت شده است. با این وجود، تحقیقات کمی تاثیر آن را روی ازدواج و نگرش فرزندان به ازدواج مشخص کرده است. هدف این پژوهش همبستگی رابطه تمایزیافتگی خود، عملکرد خانواده و رضایت از زندگی با نگرش به ازدواج فرزندان جانباز بود.
ابزار و روش‌ها: پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر در سال ۱۳۹۷ روی ۳۰۰ نفر از فرزندان جانباز واحدهای مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران قائم‌شهر انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرزندان جانباز شهرستان قائم‌شهر در سال مذکور بودند. آزمودنی‌ها به روش در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس نگرش به ازدواج، تمایزیافتگی خود، سنجش عملکرد خانواده و مقیاس رضایت از زندگی جمع‌آوری شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام‌به‌گام به کار رفتند. نرم‌افزار SPSS ۲۱ نیز استفاده شد.
یافته‌ها: رابطه منفی و معنی‌داری بین عملکرد خانواده با نگرش به ازدواج (۰/۳۰-=r) و رابطه مثبت معنی‌داری بین نگرش به ازدواج با تمایزیافتگی خود (۰/۲۵=r) و رضایت از زندگی (۰/۲۳=r) وجود داشت. ۳۰% تغییرات نگرش به ازدواج ناشی از متغیرهای پیش‌بین عملکرد خانواده، خرده‌مقیاس‌های تمایزیافتگی شامل جایگاه من، واکنش‌پذیری هیجانی و رضایت از زندگی بود. همچنین از میان متغیرهای پژوهش، عملکرد خانواده بیشترین نقش را پیش‌بینی نگرش به ازدواج فرزندان جانباز داشت (۰/۰۰۱>p).
نتیجه‌گیری: عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و رضایت از زندگی می‌تواند در پیش‌بینی نگرش به ازدواج فرزندان جانباز نقش مهمی داشته باشد.

 
واژه‌های کلیدی: خانواده، تمایزیافتگی خود، رضایت از زندگی، نگرش به ازدواج، فرزندان، جانباز
متن کامل [PDF 392 kb]   (247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌ها ی جنگی و عوارض ناشی از آن
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
* نشانی نویسنده مسئول: مازندران، ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری. کد پستی: 4816119318
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 24 KB]  (7 دریافت)
فهرست منابع
1. Schaeffer MC. Why are you crying?: The impact of parental trauma on the child [Internet]. Saint Paul: St Catherine University; 2012 [cited 2018 May 12]. Available from: https://sophia.stkate.edu/msw_papers/86/
2. Dekel R, Goldblatt H. Is there intergenerational transmission of trauma? The case of combat veterans' children. Am J Orthopsychiatry. 2008;78(3):281-9. [DOI:10.1037/a0013955]
3. Frančišković T, Stevanović A, Jelušić I, Roganović B, Klarić M, Grković J. Secondary traumatization of wives of war veterans with posttraumatic stress disorder. Croat Med J. 2007;48(2):177-84.
4. Vafaei T, Khosravi S, Moein L. Comparison between communication patterns of devotee spouses and normal person's spouses. Iran J War Public Health. 2009;2(5):20-6. [Persian]
5. Klarić M, Frančišković T, Klarić B, Kvesić A, Kaštelan A, Graovac M, et al. Psychological problems in children of war veterans with posttraumatic stress disorder in Bosnia and Herzegovina: Cross-sectional study. Croat Med J. 2008;49(4):491-8. [DOI:10.3325/cmj.2008.4.491]
6. Riggio HR, Weiser DA. Attitudes toward marriage: Embeddedness and outcomes in personal relationships. Pers Relatsh. 2008;15(1):123-40. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2007.00188.x]
7. Park SS, Rosén LA. The marital scales: Measurement of intent, attitudes, and aspects
8. regarding marital relationships. J Divorce Remarriage. 2013;54(4):295-312.
9. Willoughby BJ. Using marital attitudes in late adolescence to predict later :union: transitions. Youth Soc. 2014;46(3):425-40. [DOI:10.1177/0044118X12436700]
10. Bivona-Guttadauro RE. The intergenerational transmission of attitudes on divorce and marriage [Dissertation]. San Jose: San Jose State University; 2013.
11. Kim HS, Jung YM. Self-differentiation, family functioning, life satisfaction and attitudes towards marriage among South Korean University students. Indian J Sci Technol. 2015;8(19):76862. [DOI:10.17485/ijst/2015/v8i19/76862]
12. Winek JL. Systemic family therapy: From theory to practice. 1st Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2009.
13. Herzog MJ, Cooney TM. Parental divorce and perceptions of past interparental conflict. J Divorce Remarriage. 2002;36(3-4):89-109. [DOI:10.1300/J087v36n03_06]
14. Muench DM, Landrum RE. Family dynamics and attitudes toward marriage. J Psychol. 1994;128(4):425-31. [DOI:10.1080/00223980.1994.9712748]
15. Khojasteh Mehr R, Mombeini J, Aslani Kh. A comparison of attitude toward marriage, attitude toward divorce and peer attachment of male high school students in divorced and intact families. J Sch Psychol. 2013;2(3):57-75. [Persian]
16. Skowron EA, Friedlander ML. The differentiation of self inventory: Development and initial validation. J Couns Psychol. 1998;45(3):235-46. [DOI:10.1037/0022-0167.45.3.235]
17. Barr AB, Simons RL. Marriage expectations among African American couples in early adulthood: a dyadic analysis. J Marriage Fam. 2012;74(4):726-42. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2012.00985.x]
18. Thornton A, Freedman D. Changing attitudes toward marriage and single life. Fam Plann Perspect. 1982;14(6):297-303. [DOI:10.2307/2134600]
19. Moss E, Willoughby BJ. Associations between beliefs about marriage and life satisfaction: The moderating role of relationship status and gender. J Fam Stud. 2018;24(3):274-90. [DOI:10.1080/13229400.2016.1187658]
20. Shefali SK, Navya Shree GC. Attitude towards marriage and life satisfaction among mid adults. Int J Indian Psychol. 2016;3(3):130-7.
21. Diener E, Ryan K. Subjective well-being: A general overview. S Afr J Psychol. 2009;39(4):391-406. [DOI:10.1177/008124630903900402]
22. Tay L, Diener E. Needs and subjective well-being around the world. J Pers Soc Psychol. 2011;101(2):354-65. [DOI:10.1037/a0023779]
23. Zhang J, Zhao S, Lester D, Zhou C. Life satisfaction and its correlates among college students in China: A test of social reference theory. Asian J Psychiatr. 2014;10:17-20. [DOI:10.1016/j.ajp.2013.06.014]
24. Luhmann M, Lucas RE, Eid M, Diener E. The prospective effect of life satisfaction on life events. Soc Psychol Personal Sci. 2013;4(1):39-45. [DOI:10.1177/1948550612440105]
25. Kaveh Firooz Z, Sarem A. Effect of lifestyle factors on single girls' attitude toward marriage: A study on employees of Shiraz University of Medical Sciences. J Soc Probl Iran. 2017;8(1):73-95. [Persian]
26. Uğur E. Marital attitudes as a mediator on the relationship between respect toward partner and subjective happiness. J Fam Couns Educ. 2016;1(1):25-30. [DOI:10.32568/jfce.282742]
27. Kinnaird KL, Gerrard M. Premarital sexual behavior and attitudes toward marriage and divorce among young women as a function of their mothers' marital status. J Marriage Fam. 1986;48(4):757-65. [DOI:10.2307/352568]
28. Moats MM. The effects of parental marriage, divorce and conflict on college students' attitudes toward marriage and divorce [Dissertation]. Oxford OH: Miami University; 2004.
29. Branch-Harris C, Cox A. The effects of parental divorce on young adults attitudes towards divorce. [Dissertation]. Carbondale IL: Southern Illinois University Carbondale; 2015.
30. Drake JR. Differentiation of self inventory - short form: Creation and initial evidence of construct validity [Dissertation]. Kansas City: University of Missouri-Kansas City; 2011.
31. Fakhkhari N, Latifiyan M, Etemad J. Evaluation of psychometric characteristics of the short form of the self-differentiation questionnaire in Iranian students. Educ Meas. 2014;5(15):35-58. [Persian]
32. Epstein NB, Baldwin LM, Bishop DS. The McMaster family assessment device. J Marital Fam Ther. 1983;9(2):171-80. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x]
33. Sanaei B, Alaghband S, Hooman A. Measurement scales of family and marriage. Tehran: Be'sat; 2000. [Persian]
34. Zulkifli B, Ishak N, Saad Z. The reliability of McMaster Family Assesment Device (FAD) instruments among delinquent teenagers. J Hum Soc Sci. 2017;7(5):40-3.
35. Youssefi N. Investigating of psychometric indices of measurement scales of McMaster Family Assesment Device (FAD). Educ Meas. 2012;3(7):83-112. [Persian]
36. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-5. [DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13]
37. López-Ortega M, Torres-Castro S, Rosas-Carrasco O. Psychometric properties of the Satisfaction With Life Scale (SWLS): Secondary analysis of the Mexican Health and Aging Study. Health Qual Life Outcomes. 2016;14:170. [DOI:10.1186/s12955-016-0573-9]
38. Sheikhi M, Houman HA, Ahadi H, Sepah Mansour M. Psychometric properties of the Satisfaction With Life Scale (SWLS). Thought Behav Clin Psychol. 2011;5(19):17-29. [Persian]
39. Bagheriyan M, Kazemiyan S. Relationship between attitude towards marriage and divorce with family social components in students of Hazrat Zeynab Nursing Faculty of Larestan. Dena. 2011;6(1-2):11-20. [Persian]
40. Lazinski MJ. Young peoples' feelings about and attitudes towards marriage: the influence of attachment style and early family functioning [Dissertation]. Victoria: University of Victoria; 2016.
41. Petani R. Correlation between family interaction and adolescents' attitudes. Andragoška Spoznanja. 2011;17(3):10-22. [DOI:10.4312/as.17.3.10-22]
42. Kapinus CA. The effect of parents' attitudes toward divorce on offspring's attitudes. J Fam Issues. 2004;25(1):112-35. [DOI:10.1177/0192513X02250860]
43. Jahanbakhshi Z, Kalantarkousheh SM. Relationship between dimensions of early maladaptive schemas and differentiation with desire to marriage among females and males students of Allameh Tabatabai University. Fam Couns Psychother. 2012;2(2):234-54. [Persian]
44. Goldberg I, Goldberg H. Family therapy: an overview. 8th Edition. Boston: Cengage Learning; 2007.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi G, Hoseyni S. Correlation between Family Function, Self-Differentiation, and Life Satisfaction with Attitude toward Marriage of Veteran's Children. Iran J War Public Health. 2019; 11 (1) :35-40
URL: http://ijwph.ir/article-1-776-fa.html

عباسی قدرت اله، حسینی سیده سمیه. همبستگی بین عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و رضایت از زندگی با نگرش به ازدواج در فرزندان جانبازان. طب جانباز. 1397; 11 (1) :35-40

URL: http://ijwph.ir/article-1-776-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4054