[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 15-21 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبتهای بهداشتی و درمانی مصدومین و جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس از بدو مجروحیت تاکنون در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۶
آزیتا سالاریان*1، حمیدرضا محمدی2، حسین درگاهی2
1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، azita_salarian@yahoo.com
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (795 مشاهده)
اهداف: بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی مکان‌هایی هستند که مصدومین و جانبازان شیمیایی برای روش‌های درمانی به آنها مراجعه می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت انتظارات و ادراکات مصدومین و جانبازان شیمیایی از کیفیت خدمات مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد.
ابزار و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و به‌صورت مقطعی است که در سال 1396 در کاشان انجام شد. جامعه آماری مصدومین و جانبازان شیمیایی کاشان (900 نفر) بودند که با نمونه‌گیری تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران 270 نفر انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه سروکوال بررسی شدند. بررسی‌ها در ابعاد ملموسات (امکانات فیزیکی، ظاهری بیمارستان و کارکنان)، اعتبار (ثبات و دقت در کارها)، پاسخ‌گویی (ارایه به موقع، پاسخ سریع و آمادگی خدمت به بیماران)، اطمینان (ایجاد اعتماد و امنیت در بیماران)، همدلی (درک نیازهای بیمار و توجه به او) صورت گرفت. آزمون Tزوجی وابسته با کمک نرم‌افزار SPSS 24 به‌منظور تحلیل داده‌ها به کار رفت.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری میان ادراکات و انتظارات جانبازان و مصدومین شیمیایی پیرامون ابعاد پنج‌گانه (ملموسات، اعتبار، پاسخ‌گویی، اطمینان و همدلی) کیفیت خدمات وجود داشت (0.001>p). بعد ملموسات بالاترین شکاف مربوط به کیفیت را نشان داد و کمترین شکاف کیفیت مربوط به همدلی بود.
نتیجه‌گیری: علیرغم بالابودن کیفیت نسبی ارایه خدمات درمانی، در همه ابعاد کیفیت خدمات تفاوت محسوسی بین انتظارات بیماران و کیفیت موجود (ادراک) وجود دارد که مستلزم تلاش مسئولین برای بهبود کیفیت در همه ابعاد بهویژه بعد ملموسات و اطمینان است.
 
واژه‌های کلیدی: ادراکات، کیفیت خدمات، جانبازان
متن کامل [PDF 386 kb]   (165 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مراقبت های پرستاری از قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، خیابان رام، پلاک ۵، ساختمان شماره دو.
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 21 KB]  (6 دریافت)
فهرست منابع
1. Courts NF, Newton AN, McNeal LJ. Husbands and wives living with multiple sclerosis. J Neurosci Nurs. 2005 Feb;37(1):20-7. [DOI:10.1097/01376517-200502000-00004]
2. Gaesan K, Raza SK, Vijayaraghavan R. Chemical warfare agents. J Pharm Bioallied Sci. 2010;2(3):166-78. [DOI:10.4103/0975-7406.68498]
3. Safavi M, Mahmoodi M, Akbarnatajbishe K. Assessment of quality of life and its relationship with some of individuals' characteristics in pulmonary complications of sulfur mustard. Daneshvar Med. 2009;16(80):43-52. [Persian]
4. Khateri Sh, Ghanei M, Keshavarz S, Soroush M, Haines D. Incidence of lung, eye, and skin lesions as late complications in 34000 Iranians with wartime exposure to mustard agent. J Occup Environ Med. 2003;45(11):1136-43. [DOI:10.1097/01.jom.0000094993.20914.d1]
5. Bullman T, Kang H. A fifty year mortality follow-up study of veterans exposed to low level chemical warfare agent, mustard gGas. Ann Epidemiol. 2000;10(5):333-8. [DOI:10.1016/S1047-2797(00)00060-0]
6. Institute of Medicine, Committee on the Survey of the Health Effects of Mustard Gas and Lewisite. Veterans at risk: The health effects of mustard gas and lewisite. Pechura CM, Rall DP, editors. Washington DC: National Academy Press; 1993.
7. Najafi M, Mohammadi Far MA, Dabiri S, Erfani N, Kamari AA. The comparison of the quality of life in veterans with and without post-traumatic stress disorder. Iran J War Public Health. 2011;3(3):27-35. [Persian]
8. Emad A, Rezaian GR. The diversity of the effects of sulfur mustard gas inhalation on respiratory system 10 years after a single, heavy exposure: Analysis of 197 cases. Chest. 1997;112(3):734-8. [DOI:10.1378/chest.112.3.734]
9. Mandani B, Fakhri A. Study of health related Quality of Life in Posttraumatic Stress Disorder War Veterans. Iran J War Public Health. 2013;5(2):18-25. [Persian]
10. Bijani Kh, Moghadamnia AA. Long-term effects of chemical weapons on respiratory tract in Iraq-Iran war victims living in Babol (North of Iran). Ecotoxicol Environ Saf. 2002;53(3):422-4. [DOI:10.1016/S0147-6513(02)00034-9]
11. Zargar M, Araghizadeh H, Soroush MR, Khaji A. Iranian casualties during the eight years of Iraq-Iran conflict. Revista de Saúde Pública. 2007;41(6):1065-6. [DOI:10.1590/S0034-89102007000600025]
12. Hartung HP, Matthews V, Ross AP, Pitschnau-Michel D, Thalheim C, Ward-Abel N. Disparities in nursing of multiple sclerosis patients-results of a European nurse survey. Eur Neurol Rev. 2011;6(2):106-9. [DOI:10.17925/ENR.2011.06.02.106]
13. Mousavi B, Maftoon F, Sorush MR, Mohammad K, Rahimpoor D, khoubyarian A. Satisfaction with outpatient visits in veterans covered by supplementary health insurance. Payesh. 2017;16(2):142-9. [Persian]
14. Shokohyar S, Kaviani H, Mahmoodi F. Health quality assessment by applying Fuzzy approach: A case study of a military hospital. Ebnesina J Med. 2015;17(3):37-45. [Persian]
15. Farsijani H, Zandi O. Explanation and measuring service, quality strategic model. J Strateg Manag Stud. 2010;1(1):69-94. [Persian]
16. Shahin A, Abolhasani Z. Measuring the difference between quality characteristics and delivery of service in the insurance industry (The case of Iran insurance company in the Isfahan province). Knowl Dev. 2010;18(31):75-96. [Persian]
17. Mohammadnia M, Delgoshaei B, Tofighi Sh, Riahi L, Omrani A. Survey on nursing service quality by Servqual at Tehran social security organization hospitals. J Hosp. 2010;8(3-4):68-73. [Persian]
18. Mohammadi A, Eftekhar Ardebili H, Akbari Haghighi F, Mahmoudi M, Poorreza A. Evaluation of services quality based on the patients' expectations and perceptions in Zanjan hospitals. J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2004;2(2):71-84. [Persian]
19. Sharifirad GR, Shamsi M, Pirzadeh A, Daneshvar Farzanegan P. Quality gap in primary health care services in Esfahan women's perspective. Health Syst Res. 2010;6(1):95-105. [Persian] 23- Dormohammadi T, Asghari F, Rashidian A. What do patients expect from their physicians?. Iran J Public Health. 2010;39(1):70-7. 30- Shojaei Baghini H, Nakhaee N. Satisfaction of janbazan and azadegan referring health center of janbazan foundation of Kerman city to receive medical services in the year 2003-2004. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2005;4(1);41-8. [Persian] 31- Mohebbifar R, Barikani A, Hasani H. Measuring hospital service quality gap from the viewpoint of inpatients in educational hospitals of Qazvin University of Medical Sciences (2012-13). J Hosp. 2015;14(1):97-104. [Persian] 32- Ayoubian A, Dopeykar N, Mehdizadeh P, Hoseinpourfard MJ, Izadi M. Surveying the quality of care services in a military health center according to the Servqual model. J Mil Med. 2015;16(4):225-9. [Persian] 33- Ajam M, Sadeghifar J, Anjomshoa M, Mahmoudi S, Honarvar H, Mousavi SM. Assessing quality of healthcare service by the Servqual model: A case study of a field hospital. J Mil Med. 2014;15(4):273-9. [Persian] 34- Zarei Matin H, Jandaghi Gh, Heydari F, Imani M. The attitude of war handicaped toward the services recieved in terms of their needs. Iran J War Public Health. 2010;2(2):22-31. [Persian] 37- Rouhafza M, Adhami Moghadam F, Sahebalzamani M. Assessment the relationship between patient satisfaction and quality of hospital services based on SERVQUAL Model in the hospitals related to Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch in 2015. Medical sciences. 2016;26(3):173-9.
20. Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. A conceptual model of service quality and its implications for future research. J Mark. 1985;49(4):41-50. [DOI:10.1177/002224298504900403]
21. Joseph Cronin Jr J, Taylor SA. Measuring service quality: A reexamination and extension. J Mark. 1992;56(3):55-68. [DOI:10.1177/002224299205600304]
22. Karassavidou E, Glaveli N, Papadopoulos CT. Quality in NHS hospitals: No one knows better than patients. Meas Bus Excell. 2009;13(1):34-46. [DOI:10.1108/13683040910943036]
23. Kucukarslan SN, Nadkarni A. Evaluating medication-related services in a hospital setting using the disconfirmation of expectations model of satisfaction. Res Social Adm Pharm. 2008;4(1):12-22. [DOI:10.1016/j.sapharm.2007.01.001]
24. Dawn AG, Lee PP. Patient expectations for medical and surgical care: A review of the literature and applications to ophthalmology. Surv Ophthalmol. 2004;49(5):513-24. [DOI:10.1016/S0039-6257(04)00111-0]
25. Parasuraman A, Berry LL, Zeithaml VA. More on improving service quality measurement. J Retail. 1993;69(1):140-7. [DOI:10.1016/S0022-4359(05)80007-7]
26. Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. Alternative scales for measuring service quality: A comparative assessment based on psychometric and diagnostic criteria. J Retail. 1994;70(3):201-30. [DOI:10.1016/0022-4359(94)90033-7]
27. Lin HC, Xirasagar S, Laditka JN. Patient perceptions of service quality in group versus solo practice clinics. Int J Qual Health Care. 2004;16(6):437-45. [DOI:10.1093/intqhc/mzh072]
28. Lam SSK. Servqual: A tool for measuring patients' opinions of hospital service quality in Hong Kong. Total Qual Manag. 1997;8(4):145-52. [DOI:10.1080/0954412979587]
29. Lee H, Lee Y, Yoo D. The determinants of perceived service quality and its relationship with satisfaction. J Serv Mark. 2000;14(3):217-31. [DOI:10.1108/08876040010327220]
30. Butt MM, De Run EC. Private healthcare quality: Applying a Servqual model. Int J Health Care Qual Assur. 2010;23(7):658-73. [DOI:10.1108/09526861011071580]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salarian A, Mohammadi H, Dargahi H. Evaluation of the Quality of Health Care Services of the Injured and Chemical Veterans during the Holy Defense Period since the Time of Injury in Kashan in 2017. Iran J War Public Health. 2019; 11 (1) :15-21
URL: http://ijwph.ir/article-1-775-fa.html

سالاریان آزیتا، محمدی حمیدرضا، درگاهی حسین. ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبتهای بهداشتی و درمانی مصدومین و جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس از بدو مجروحیت تاکنون در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۶. طب جانباز. 1397; 11 (1) :15-21

URL: http://ijwph.ir/article-1-775-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4054