[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 41-47 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی بین خودکارآمدی و تبعیت از رژیم درمانی در جانبازان ضایعات نخاعی
ناصر صدقی‌گوی‌آقاج*1، امیرحسین پیشگویی2، شهرام قربانی3، محمد بساتین4، ندا آزاده جو5
1- مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا، تهران، ایران ، Sedghi.Nurse@yahoo.com
2- ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖ ویﮋه، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺟﺎ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
3- ﮔﺮوه پرستاری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و مامایی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰویﻦ، ﻗﺰویﻦ، ایﺮان
4- مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا، تهران، ایران
5- ﮔﺮوه پرستاری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و مامایی، واحد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تهران، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی، تهران، ایﺮان
چکیده:   (830 مشاهده)
اهداف: تبعیت از رژیم درمانی یکی از عوامل مهم در دست‌یابی به اهداف درمانی است که پیش‌بینی عوامل موثر بر آن مخصوصاً در بیماران ضایعات نخاعی به‌علت ماهیت بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین همبستگی بین خودکارآمدی و تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی بیمارستان خاتم الانبیا(ص) تهران بود.
ابزار و روش‌ها: مطالعه‌ حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی است که جامعه آماری آن شامل کلیه‌ جانبازان ضایعات نخاعی بودند که در نیمه دوم سال 1396 به بیمارستان خاتم الانبیا(ص) تهران مراجعه نموده بودند. از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس و براساس معیارهای ورود، 200بیمار وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از 3پرسش‌نامه‌ مشخصات دموگرافیک بیماران، خودکارآمدی مورونگ و پرسش‌نامه‌ تبعیت از رژیم درمانی مدانلو استفاده شد. داده‌ها با نرم‌‌افزار آماری SPSS19 و با استفاده از آزمون‌های آماری اسمیرنوف کولموگروف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها میزان خودکارآمدی جانبازان ضایعات نخاعی را با میانگین 14.98±75.61 و میزان تبعیت از رژیم درمانی آنها را با میانگین 11.14±77.04 نشان داد. بین خودکارآمدی و تبعیت از رژیم درمانی آنها همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (0.008=p ؛0.214=r).
نتیجه‌گیری: میزان خودکارآمدی بیماران ضایعات نخاعی با میزان تبعیت از رژیم درمانی آنان رابطه مستقیم و معنی‌دار دارد. به این معنی که با افزایش خودکارآمدی در این بیماران، پایبندی آنها به تبعیت و اجرای برنامه‌های درمانی تجویزشده بالاتر می‌رود.
واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی، تبعیت از رژیم درمانی، جانبازان، ضایعات نخاعی
متن کامل [PDF 394 kb]   (203 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مراقبت های پرستاری از قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
* نشانی نویسنده مسئول: خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان شهید رشید یاسمی، بیمارستان خاتم الانبیا(ص)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا. کد پستی: 1334965617
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 26 KB]  (8 دریافت)
فهرست منابع
1. Nemati Sh, Saeidi Moghaddam M, Pirzadi H. Psychological consequences of the Iraqi war against Iran. Defamoghaddas. 2012;1(2):81-95. [Persian]
2. Access Economics Pty Limited, Victorian Neurotrauma Initiative, contributors. The economic cost of spinal cord injury and traumatic brain injury in Australia. Geelong: Victorian Neurotrauma Initiative; 2009.
3. Abdollahi M. The assessment of rate of utilizing rehabilitation services among spinal cord injured cases of Bam earthquake. J Qual Res Health Sci. 2012;11(1-2):1-6. [Persian]
4. Dehghan Nayeri N, Mohammadi S, Pedram Razi Sh, Arazi TM, Kazemnejad A. Effectiveness of family empowerment program on level of adherence to treatment regimens in stroke patients, a randomized controlled trial. Evid Based Care J. 2015;5(14):57-66. [Persian]
5. Ahrari Sh, Toghian Chaharsoughi N, Basiri Moghadam M, Khodadoost Sh, Mohtasham F. The relationship between depression and adherence to treatment regimens in patients with type 2 diabetes admitted to 22 Bahman hospital in Gonabad. Sci Res J Shahed Univ. 2015;22(117):71-7. [Persian]
6. Masror Roudsari D, Dabiri Golchin M, Parsa Yekta Z, Haghani H. Relationship between adherence to therapeutic regimen and health related quality of life in hypertensive patients. Iran J Nurs. 2013;26(85):44-54. [Persian]
7. Fisher JA, Mc Nelis MA, Gorgey AS, Dolbow DR, Goetz LL. Does upper extremity training influence body composition after spinal cord injury?. Aging Dis. 2015;6(4):271-81. [DOI:10.14336/AD.2014.0912]
8. Khalil RE, Gorgey AS, Janisko M, Dolbow DR, Moore JR, Gater DR. The role of nutrition in health status after spinal cord injury. Aging Dis. 2013;4(1):14-22.
9. Sabour H, Norouzia Javidan A, Vafa MR, Shidfar F, Nazari M, Athari Nik Azm S, et al. Dietary intake in people with spinal cord injury based on sex, obesity and injury related variable in brain and spinal injury repair research center. Iran J Epidemiol. 2011;7(1):51-9. [Persian]
10. Simms DC, Gibson K, O'Donnell S. To use or not to use: Clinicians' perceptions of telemental health. Can Psychol Psychol Can. 2011;52(1):41-51. [DOI:10.1037/a0022275]
11. Shamsi M, Tajik R, Mohammad Beigi A. Effect of education based on health belief model on self-medication in mothers refering to health centers of Arak. J Arak Univ Med Sci. 2009;12(3):57-66. [Persian]
12. Rifkin DE, Laws MB, Rao M, Balakrishnan VS, Sarnak MJ, Wilson IB. Medication adherence behavior and priorities among older adults with CKD: A semistructured interview study. Am J Kidney Dis. 2010;56(3):439-46. [DOI:10.1053/j.ajkd.2010.04.021]
13. Browne T, Merighi JR. Barriers to adult hemodialysis patients' self-management of oral medications. Am J Kidney Dis. 2010;56(3):547-57. [DOI:10.1053/j.ajkd.2010.03.002]
14. Salehi Z, Norouzi Tabrizi K, Hoseini MA, Sedghi Gouy Aghaj N, Soltani PR. The study of the correlation between medication adherence and quality of life of rheumatoid arthritis patients. J Clin Nurs Midwifery. 2017;6(2):1-13. [Persian]
15. Pasma A, Schenk C, Timman R, Van 't Spijker A, Appels C, Van Der Laan WH, et al. Does non-adherence to DMARDs influence hospital-related healthcare costs for early arthritis in the first year of treatment?. PLoS One. 2017;12(2):e0171070. [DOI:10.1371/journal.pone.0171070]
16. Kazemi S, Didarlo AR, Khalkhali HR, Feizi A. Studing the relationship between self-efficacy and dietary adherence in patients under hemodialisis. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2018;15(11):835-42. [Persian]
17. Hoseinzadeh T, Paryad E, Kazemnejad E, Asiri Sh. A study of self-efficacy in patients with coronary artery disease and predictors. Qom Univ Med Sci J. 2013;7(2):41-8. [Persian]
18. Fathi A, Khayer M, Atigh M. The relationship between self-efficacy and quality of life due to the mediating role of resilience in cardiovascular patients. J Psychol Models Methods. 2011;2:109-22. [Persian]
19. Ferla J, Valcke M, Cai Y. Academic self-efficacy and academic self-concept: Reconsidering structural relationships. Learn Individ Differ. 2009;19(4):499-505. [DOI:10.1016/j.lindif.2009.05.004]
20. Craig A, Tran Y, Middleton J. Psychological morbidity and spinal cord injury: A systematic review. Spinal Cord. 2009;47(2):108-14. [DOI:10.1038/sc.2008.115]
21. Middleton J, Tran Y, Craig A. Relationship between quality of life and self-efficacy in persons with spinal cord injuries. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88(12):1643-8. [DOI:10.1016/j.apmr.2007.09.001]
22. Craig A, Wijesuriya N, Tran Y. The influence of self-efficacy on mood states in people with spinal cord injury. ISRN Rehabil. 2013;2013:232978.
23. Brooks J, Smedema SM, Tu WM, Eagle D, Catalano D, Chan F. Psychometric validation of the moorong self-efficacy scale in people with spinal cord injury: A brief report. Rehabil Couns Bull. 2014;58(1):54-7. [DOI:10.1177/0034355214523506]
24. Chen HY, Lai CH, Wu TJ. A study of factors affecting moving‐forward behavior among people with spinal cord injury. Rehabil Nurs. 2011;36(3):91-7. [DOI:10.1002/j.2048-7940.2011.tb00072.x]
25. Sweet SN, Martin Ginis KA, Tomasone JR. Investigating intermediary variables in the physical activity and quality of life relationship in persons with spinal cord injury. Health Psychol. 2013;32(8):877-85. [DOI:10.1037/a0032383]
26. Hampton NZ. Self-efficacy and quality of life in people with spinal cord injuries in China. Rehabil Couns Bull. 2000;43(2):66-74. [DOI:10.1177/003435520004300202]
27. Modanlo M. Designing and psychometric adaptation tools in chronic patients [Dissertation]. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2013. [Persian]
28. Poshtchaman Z, Jadid Milani M, Atashzadeh Shoorideh F, Akbarzadeh Bagheban AR. Assessing patient adherence to treatment after coronary artery bypass graft. J Sabzevar Univ Medl Sci. 2015;22(4):668-75. [Persian]
29. Rezai Asl H, Seyyed Mazhari M, Pishgooee SAH, Alhani. F. The effectiveness of "family-centered empowerment model" on the treatment adherence of patients with type II diabetes and heart disorder admitted to AJA hospitals, during year 2015. J Mil Caring Sci. 2017;4(1):58-69. [Persian]
30. Middleton JW, Tran Y, Lo C, Craig A. Reexamining the validity and dimensionality of the moorong self-efficacy scale: Improving its clinical utility. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(12):2130-6. [DOI:10.1016/j.apmr.2016.05.027]
31. Miller SM. The measurement of self-efficacy in persons with spinal cord injury: Psychometric validation of the moorong self-efficacy scale. Disabil Rehabil. 2009;31(12):988-93. [DOI:10.1080/09638280802378025]
32. Rajati F, Ghanbari M, Hasandokht T, Hosseini SY, Akbarzadeh R, Ashtarian H. Persian version of the moorong self-efficacy scale: Psychometric study among subjects with physical disability. Disabil Rehabil. 2017;39(23):2436-45. [DOI:10.1080/09638288.2016.1226404]
33. Shahinzadeh A, Elahi N, Jahani S, Hakim A. Relationship of personal-social and therapeutic factors with medication compliance in TB patients in Ahwaz. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2012;19(6):726-35. [Persian]
34. Gholamaliei B, Karimi Shahanjarini A, Roshanaei Gh, Rezapour Shahkolaei F. Medication adherence and its related factors in patients with type II diabetes. J Educ Community Health. 2016;2(4):3-12. [Persian] [DOI:10.21859/jech-02042]
35. Al-Noumani H, Wu JR, Barksdale D, Alkhasawneh E, Knafl G, Sherwood G. Relationship between medication adherence and health beliefs among patients with hypertension in Oman: Pilot study. Sultan Qaboos Univ Med J. 2017;17(3):e329-33. [DOI:10.18295/squmj.2017.17.03.012]
36. Glombiewski JA, Nestoriuc Y, Rief W, Glaesmer H, Braehler E. Medication adherence in the general population. PLoS One. 2012;7(12):e50537. [DOI:10.1371/journal.pone.0050537]
37. Daniali SS, Darani FM, Eslami AA, Mazaheri M. Relationship between self-efficacy and physical activity, medication adherence in chronic disease patients. Adv Biomed Res. 2017;6:63. [DOI:10.4103/2277-9175.190997]
38. Heidari M, Fayyazi S, Borsi SH, Moradbeigi Kh, Akbari Nassaji N, Skandari Sabzi H. Relationship between self efficacy and clinical status indexes in chronic obstructive pulmonary disease. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;14(3):233-41. [Persian]
39. Esmaeil R, Ahmadi HR, Jannati Y, Khalilian AR, Espahbodi F. The relationship between perceived social support and self-efficacy with diet adherence among hemodialysis patient. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2013;21(3):59-67. [Persian]
40. Afkhami Ardakani M, Zare H, Alipour A, Poursharifi H, A'rab Sheibani Kh. Correlation between self efficacy, type D personality and health locus of control with control of blood sugar in patients with diabetes type II. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2013;20(6):805-13. [Persian]
41. Van Diemen T, Crul T, Van Nes I, SELF-SCI Group, Geertzen JH, Post MW. Associations between self-efficacy and secondary health conditions in people living with spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2017;98(12):2566-77. [DOI:10.1016/j.apmr.2017.03.024]
42. Náfrádi L, Nakamoto K, Schulz PJ. Is patient empowerment the key to promote adherence? a systematic review of the relationship between self-efficacy, health locus of control and medication adherence. PLoS One. 2017;12(10):e0186458. [DOI:10.1371/journal.pone.0186458]
43. Martos-Méndez MJ. Self-efficacy and adherence to treatment: The mediating effects of social support. J Behav Health Soc Issues. 2015;7(2):19-29. [DOI:10.5460/jbhsi.v7.2.52889]
44. Huang L, Li L, Zhang Y, Li H, Li X, Wang H. Self-efficacy, medication adherence, and quality of life among people living with HIV in Hunan province of China: A questionnaire survey. J Assoc Nurses AIDS Care. 2013;24(2):145-53. [DOI:10.1016/j.jana.2012.04.006]
45. Van Leeuwen CM, Post MW, Westers P, Van Der Woude LH, De Groot S, Sluis T, et al. Relationships between activities, participation, personal factors, mental health, and life satisfaction in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(1):82-9. [DOI:10.1016/j.apmr.2011.07.203]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sedghi Goyaghaj N, Pishgooie A, Ghorbani S, Basatin M, Azadehjoo N. Correlation between Self-efficacy and Adherence to Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury. Iran J War Public Health. 2019; 11 (1) :41-47
URL: http://ijwph.ir/article-1-774-fa.html

صدقی‌گوی‌آقاج ناصر، پیشگویی امیرحسین، قربانی شهرام، بساتین محمد، آزاده جو ندا. همبستگی بین خودکارآمدی و تبعیت از رژیم درمانی در جانبازان ضایعات نخاعی. طب جانباز. 1397; 11 (1) :41-47

URL: http://ijwph.ir/article-1-774-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4054