[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 7-13 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان
حسن خوش اخلاق*1، اعظم نریمانی2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران ، khoshakhlagh_h@yahoo.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
چکیده:   (1107 مشاهده)
چکیده
اهداف: مطالعه آسیب‌های روان‌شناختی همسران جانبازان و کمک به درمان آنها تاثیر مهمی در سلامت و بهبود زندگی خانوادگی، اجتماعی و شغلی آنها دارد. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل، 34 نفر از همسران جانبازان شهر اصفهان در سال‌های 96-1395 به‌صورت در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 17 نفر) تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، تعارض زناشویی (MCQ) و شادکامی آکسفورد (OHQ) مورد استفاده قرار گرفت. طرح آموزشی طی شش جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) به گروه آزمایشی ارایه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 22، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی LSD انجام شد.
یافته‌ها: با کنترل اثرات پیش‌آزمون، زوج‌درمانی راه‌حل‌محور به‌طور معنی‌داری باعث افزایش شادکامی (65.52=F؛ 0.01p<) و کاهش تعارض زناشویی (9.71=F؛ 0.01p<) در گروه آزمایش شد. همچنین زمان بر اثربخشی درمان از مرحله پس‌آزمون به پیگیری تاثیری نداشت و کاهشی در اثر مداخله در مرحله پیگیری نسبت به پس‌آزمون مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور باعث افزایش شادکامی و کاهش تعارض زناشویی همسران جانباز می‌شود.
واژه‌های کلیدی: زوج‌درمانی راه‌حل‌محور، شادکامی، تعارض زناشویی، همسران، جانبازان
متن کامل [PDF 413 kb]   (278 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
* نشانی نویسنده مسئول: نایین، بلوار مدرس، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روان‌شناسی. کد پستی: 65931-83919
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 25 KB]  (9 دریافت)
فهرست منابع
1. Amirkhan JH. Attributions as predictors of coping and distress. Personal Soc Psychol Bull. 1998;24(9):1006-18. [DOI:10.1177/0146167298249008]
2. Dekel R, Goldblat H, Keider M, Solomaon Z, Poliak M. Being a wife of a veteran with post-traumatic stress disorder. Fam Relat. 2005;54(1):24-36. [DOI:10.1111/j.0197-6664.2005.00003.x]
3. Sherman M, Zanoti D, Jons DE. Key elements in couple therapy with veterans with combat post-traumatic stress disorder. Prof Psychol Res Pract. 2005;36(6):626-33. [DOI:10.1037/0735-7028.36.6.626]
4. Taft CT, Creech SK, Kachadourian LK. Assessment and treatment of posttraumatic anger and aggression. J Rehabil Res Dev. 2012;49(5):777-88. [DOI:10.1682/JRRD.2011.09.0156]
5. Parandeh A, Siratinir M, Khaghanizadeh M, Karimi Zarchi A. Effect of conflict resolution training on quality of life of veteran's spouses with PTSD. J Mil Med. 2008;8(1);45-51. [Persian]
6. Dejkam M, Aminoroaya A. Comparison of mental health of psychiatric veterans' wives in Tehran, referred to Sadr hospital with spouses of psychiatric patients in Tehran referred to Imam Hossein hospital. The Frist Scientific Conference of Veterans and Family. Tehran: Janbazan Medical and Engineering Research Center; 2003. [Persian]
7. Khaghanizadeh M, Sireti Nir M. The effect of economic, social, family, individual factors on the exacerbation of psychiatric symptoms of psychiatric veterans. J Mil Med. 2004;6(1):33-7. [Persian]
8. Najafi M, Mohammadifar M, Dabiri S, Erfani N, Kamari, The comparison of life quality between families of veterans with PTSD and Without PTSD. J Veterans med. 2011;3(11):27-35. [persian]
9. Hojjat SK, Talebi M, Zamiri Nejad S, Shakeri M. The effectiveness of training coping styles on combat veterans with PTSD's wives. J North Khorasan Univ Med Sci. 2012;4(2):185-90. [Persian] [DOI:10.29252/jnkums.4.2.185]
10. Nazari A, Goli M. The effects of solution-focused psychiatry on marriage satisfaction of couples who both work. J Knowl Health. 2007;2(4):35-9. [Persian]
11. Halford WK, Lizzio A, Wilson KL, Occhipinti S. Does working at your marriage help? Couple relationship selfregulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. J Fam Psychol. 2007;21(2):185-94. [DOI:10.1037/0893-3200.21.2.185]
12. Renshaw KD, Blais RK, Caska CM. Relationship distress in partners of combat veterans: The role of partners' perceptions of posttraumatic stress symptoms. Behav Ther. 2012;43(2):416–26. [DOI:10.1016/j.beth.2011.09.002]
13. Siffert A, Schwarz B. Spouses' demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well-being. J Soc Pers Relatsh. 2010;28(2):262-77. [DOI:10.1177/0265407510382061]
14. Kim JS. Examining the effectiveness of solution-focused brief therapy: A meta-analysis. Res Soc Work Pract. 2008;18(2):107-16. [DOI:10.1177/1049731507307807]
15. Glasser W. Counseling with choice theory: The new reality therapy. New York: Harper Collins Publisher; 2001.
16. Fincham FD, Beach SRH. Conflict in marriage: Implications for working with couples. Annu Rev Psychol. 1999;50(1):47-77. [DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.47]
17. De Shazer S, Berg IK, Lipchik E, Nunnally E, Molnar A, Gingerich W, et al. Brief therapy: Focused solution developpment. Fam Process. 1986;25(2):207-21. [DOI:10.1111/j.1545-5300.1986.00207.x]
18. Devlin J.M, Calley T. Applying multitheoretical psychotherapy integration to family therapy. The fam J. 2007:15(4):387-91. [DOI:10.1177/1066480707305469]
19. Nazari A, Goli M. The effects of solution-focused psychiatry on marriage satisfaction of couples who both work. J Knowledg Health. 2007;4(2):36-40. [Persian].
20. Kvarme LG, Helseth S, Sqrum R, Luth-Hansen V, Haugland S, Karin NG. The effect of a solution-focused approach to improve self-efficacy in socially withdrawn school children: A non-randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010;47(11):1389-96. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.05.001]
21. Nayeri A, Lotfi M, Noorani M. The effectiveness of group training of transactional analysis on intimacy in couples. Procedia Soc Behav Sci. 2014;152(4):1167-70. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.09.294]
22. Nazari AM, Rasouli M, Davarniya R, Hosseini A, Babaei Gharmkhani M. Effectiveness of solution-focused brief therapy (SFBT) on couple burnout and divorce tendency in married women. Iran J Psychiatr Nurs. 2015;3(3):41-52. [Persian]
23. Davoodi Z, Etemadi O, Bahrami F, Shahsiah M. The effect of short-term solution focused approach on marital compatibility of men and women who are prone to divorce in Isfahan. J Fundam Ment Health. 2012;14(3):190-9. [Persian]
24. Sehat F, Sehat N, Khanjani S, Mohebi S, Shahsiah M. The effect of solution-focused brief couple therapy on women's marital adjustment in Qom. J Health Sys Res. 2014;10(2):268-75. [Persian]
25. Shakarami M, Davarniya R, Zahrakar K. The effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) on reducing marital stress in women. J Ilam Univ Med Sci. 2013;22(4):18-26. [Persian]
26. Murray CE, Murray TL. Solution-focused premarital counseling: Helping couples build a vision for their marriage. J Marital Fam Ther. 2004;30(3):349-58. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2004.tb01245.x]
27. Odell M , Butler TJ, Dielman MB. An exploratory study of clients experiences of therapeutic alliance and outcome in solution-focused marital therapy. J Couple Relatsh Ther. 2005;4(1):1-22. [DOI:10.1300/J398v04n01_01]
28. Davodi Z, Etemadi O, Bahrami F. Solution-focused brief approach for decrease of desire to divorce in women and men prone to divorce. Soc Welf. 2011;11(43):121-34. [Persian]
29. Saeedi L, Bahrami F, Etemadi P. The effectiveness of of brief solution-focused couple therapy on reducing couple confilict in Khomeinishahr of Isfahan. Couns Res Dev. 2012;5(20):39-52. [Persian]
30. Davarniya R, Zahrakar K, Nazari AM. The effect of brif Solution-fucused cople therapy (BSFCT) approach on reducing cople burnout dimensions in women. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;13(1):36-46. [Persian]
31. Sanaee Zaker B. The role of main families in marriage of children. Couns Res Dev. 2000;1(1-2):21-46. [Persian]
32. Hills P, Argyle M. Happiness, intoversion-extraversion and happy introverts. Personal Individ Differ. 2001;30(4):595-608. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00058-1]
33. Francis LJ, Brown LB, Lester D, Philipckalk R. Hppiness as stable extraversion: A cross examination of the reliability and validity of the Oxford happiness inventory among students in the UK, USA, Australia and Canada. Personal Individ Differ. 1998;24(2):167-71. [DOI:10.1016/S0191-8869(97)00170-0]
34. Hajian A, Mohammadi S. The effect of training solution-focused couples therapy on dimensions of marital intimacy. Pak J Med Sci. 2013;29(1):321-4. [DOI:10.12669/pjms.291(Suppl).3525]
35. Hosseini T, Amiri Majd M, Ghamari M. The effectiveness of solution-focused group counseling in enhancing marital intimacy of married women. Fam Health. 2013;1(4):53-63. [Persian]
36. Bannink FP. Solution-focused brief therapy. J Contemp Psycho. 2007;37(2)87-4. [DOI:10.1007/s10879-006-9040-y]
37. Dolan YM. Resolving sexual abuse: Solution-focused therapy and Ericksonian hypnosis for adult survivors. New York: Norton; 1991. p. 237.
38. Mami SH, Roohandeh M, Kahareh AN. Effectiveness of couple therapy on marital intimacy and life satisfaction in couples Ilam. Indian J Fundam Appl Life Sci. 2015;5(S1):1449-52.
39. Dildar S, Sitwat A, Yasin S. Intimate enemies: Marital conflicts and conflict resolution styles in dissatisfied married couples. Middleeast J Sci Res. 2013;15(10):1433-9.
40. Haji Karam A. The relationship family conflict- working with mental health and marital conflict in employed women Tehran. Res Clin Psychol Couns. 2016;6(1):113-27. [Persian]
41. Stewart JW. A pilot study of solution-focused brief therapeutic intervention for couples [Dissertation]. Logan: Utah State University; 2011.
42. Gong M. Does status in consistency matter for marital quality?. J Fam Issues. 2007;28(12):1582-610. [DOI:10.1177/0192513X07300708]
43. Farbod E, Ghamari M, Majd MA. Investigating the effect of communication skills training for married women on couples' intimacy and quality of life. SAGE Open. 2014;4(2):1-4. [DOI:10.1177/2158244014537085]
44. Bradbury TN, Fincham FD, Beach SRH. Research on the nature and determinants of marital satisfaction, a decade on review. J Marriage Fam. 2000;62(4):964-80. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2000.00964.x]
45. Lloyd H, Dallos R. Solution-focused brief therapy with families who have a child with severe intellectual disabilities: A description of the content of initial sessions and the processes. Clin Child Psychol Psychiatry. 2006;11(3):367-86. [DOI:10.1177/1359104506064982]
46. Lethem J. Brief solution focused therapy. Child Adolesc Ment Health. 2002;7(4):189-92. [DOI:10.1111/1475-3588.00033]
47. Eakes G, Walsh S, Markowski M, Cain H, Swanson M. Family-centered brief solution-focused therapy with chronic schizophrenia: A pilot study. J Fam Ther. 1997;19(2):145-58. [DOI:10.1111/1467-6427.00045]
48. De Castro S, Guterman JT. Solution-focused therapy for families coping with suicide. J Marital Fam Ther. 2008;34(1):93-106. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2008.00055.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khoshakhlagh H, Narimani A. Effectiveness of Solution-Focused Brief Couple Therapy on Happiness and Marital Conflict in Veterans' Spouses. Iran J War Public Health. 2019; 11 (1) :7-13
URL: http://ijwph.ir/article-1-761-fa.html

خوش اخلاق حسن، نریمانی اعظم. اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان. طب جانباز. 1397; 11 (1) :7-13

URL: http://ijwph.ir/article-1-761-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4054