[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 29-34 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی تعهد مذهبی با سخت‌رویی و سلامت روان در همسران جانبازان
زینب دکامی*1، معصومه ژیان باقری2، محمد رضا بلیاد2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران ، zeinabdekami@yahoo.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده:   (1331 مشاهده)
اهداف: جنگ به‌عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌کند. هدف این پژوهش تعیین همبستگی تعهد مذهبی با سخت‌رویی و سلامت روانی در همسران جانبازان بود.
ابزار و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال ۱۳۹۶ بین کلیه همسران جانبازان ۴۹-۲۵% شهر کرج انجام شد. براساس جدول مورگان ۲۵۰ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های تعهد مذهبی ورتینگتون، سخت‌رویی کوباسا و سلامت روانی گلدبرگ استفاده شد. داده‌ها از طریق نرم‌افزار آماری SPSS ۲۴، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین تعهد مذهبی با سخت‌رویی (۰/۲۰۶=r؛ ۰/۰۴۰=p)، سلامت روانی (۰/۱۲۲=r؛ ۰/۰۲۷=p) و مولفه‌های آن شامل نشانه‌های جسمانی (۰/۲۷۳=r؛ ۰/۰۲۷=p)، اضطراب (۰/۲۳۹=r؛ ۰/۰۲۳=p)، اختلال در عملکرد اجتماعی (۰/۳۱۹=r؛ ۰/۰۳۷=p) و افسردگی (۰/۲۳۹=r؛ ۰/۰۴۲=p) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین تعهد مذهبی توانست ۴% واریانس سخت‌رویی (۰/۰۵=p) و ۱۵% واریانس سلامت روانی (۰/۰۲=p) را پیش‌بینی نماید.
نتیجه‌گیری: بین تعهد مذهبی با سخت‌رویی و سلامت روانی در همسران جانبازان همبستگی وجود دارد؛ به این صورت که همسران جانبازان با تعهد مذهبی بالا، از سخت‌رویی و سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند.

 
واژه‌های کلیدی: تعهد مذهبی، سخت‌رویی، سلامت روانی، جانبازان، همسران
متن کامل [PDF 415 kb]   (274 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مراقبت های پرستاری از قربانیان جنگ
دریافت: 1396/12/4 | پذیرش: 1397/6/14 | انتشار: 1397/12/21
* نشانی نویسنده مسئول: کرج، انتهای رجایی‌شهر، بلوار موذن، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین(ع)
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 21 KB]  (22 دریافت)
فهرست منابع
1. Khani H, Joharinia S, Kariminasab MH, Ganji R, Azad Marzabadi E, Shakeri M, et al. An evaluation of quality of life in amputee veterans in Mazandaran. 2011;3(1):49-56. [Persian]
2. Hatami H, Razavi S, Ardebili H, Majlisi F, Seyed Nozadi M, Parizad S. Public health. Volume 2. 1st Edition. Tehran: Arjmand Publication; 2006. [Persian]
3. Masoumi M, Soroush MR, Modirian E. Evaluation of psychiatric problems among war-related bilateral upper limb amputees. J Mil Med. 2008;10(3):185-92. [Persian]
4. Peraica T, Vidović A, Petrović ZK, Kozarić-Kovačić D. Quality of life of Croatian veterans' wives and veterans with posttraumatic stress disorder. Health Qual Life Outcomes. 2014;12(1):136-44 [DOI:10.1186/s12955-014-0136-x]
5. Monson CM, Taft CT, Fredman SJ. Military-related PTSD and intimate relationships: From description to theory-driven research and intervention development. Clin Psychol Rev. 2009;29(8):707-14. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.09.002]
6. Renshaw KD, Blais RK, Caska CC. Distress in spouses of combat veterans with PTSD: The importance of interpersonally based cognitions and behaviors. In Risk and Resilience in US. Military Families, MacDermid Wadswrth S, Riggs D, editors. New York: Springer; 2011. p.69-84. [DOI:10.1007/978-1-4419-7064-0_4]
7. Yahyazadeh H, Masoomzadeh N. Life experiences of veterans of wives. Welf Soc Dev Plan. 2017;7(28):91-115. [Persian]
8. Smith TB, Bartz J, Richards PS. Outcomes of religious and spiritual adaptations to psychotherapy: A meta-analytic review. Psychother Res. 2007;17(6):643-55. [DOI:10.1080/10503300701250347]
9. Asadi Nooghani A, Omidi S, Haji Aghajani S. Psychiatric nursing. 11th Edition. Tehran: Boshra publications; 2005. [Persian]
10. Rodolico JT. Teaching cognitive learning strategies and vocabulary testing. Hwa Kang J TEFL. 2002;1(8):1-20.
11. Baghgoli H, Afshar K. Using spiritual intelligence in the field of religious education (Opportunities and challenges). Fifth Conference of Iranian Society of Philosophy of Education, Philosophy of Religious and Ethical Education, (May 31 and June 1, 2014). Kerman: Shahid Bahonar University; 2014. [Persian]
12. Joshi SH, Kumari SH. Religious beliefs and mental health: An empirical review. Delhi Psychiatry J. 2011;14(1):40-50.
13. Kobasa S. Hardiness, Psychology. New York: Guilford Press; 2008.
14. Kobasa SC, Maddi SR, Puccetti MC, Zola MA. Effectiveness of hardiness, exercise and social support as resources against illness. J Psychosom Res. 1985;29(5):525-33. [DOI:10.1016/0022-3999(85)90086-8]
15. Hasler G, Hopwood CJ, Jacob GA, Brändle LS, Schulte-Vels T. Patient-reported outcomes in borderline personality disorder. Dialogues Clin Neurosci. 2014;16(2):255-66.
16. Ganji H, Mami SH, Amirian K, Neyazi E. The effectiveness of hardiness training (kobasa mody model) on students'test anxiety and academic achievement. J Instr Eval. 2015;8(29):61-73. [Persian]
17. Lambert VA, Lambert CE, Petrini M, Li XM, Zhang YJ. Predictors of physical and mental health in hospital nurses within the People's Republic of China. Int Nurs Rev. 2007;54(1):85-91. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2007.00512.x]
18. Zahed Babolan A, Ghasempour A, Hasanzade SH. The role of forgiveness and psychological hardiness in prediction of hope. Knowl Res Appl Psychol. 2011;12(45):12-9. [Persian]
19. Hoseindokht A, Fathi Ashtiani A, Taghizadeh ME. Relationship between spiritual intelligence and spiritual well-being with quality of life and marital satisfaction. Psychol Relig. 2013;6(2):57-74. [Persian]
20. Ganji H. Mental Health. 14th Edition. Tehran: Arasbaran; 2013. [Persian]
21. Aghilinejad M, Mohammadi S, Afkari ME, Abbaszade Dizaji R. Surveying the association between occupational stress and mental health, personality and life stressful events in Tehran police officers. Res Med. 2007;31(4):355-60. [Persian]
22. Aidelkhani SH, Heydari H. Measuring the effectiveness of resilience training on the mental health and quality of life of the handicapped veterans' wives. J Mil Psychol. 2016;7(27):67-80. [Persian]
23. Dehghan F, Piri Kamrani M, Goli R, Rahmani H. The impact of life skills training on marital satisfaction, marital dissatisfaction and mental health of veteran's wife. Woman Soc. 2017;7(4):1-11. [Persian]
24. Lashkari M, Sirafi M, Beliad M. The role of mediator of perceived stress in the relationship between hardiness and quality of life in hemodialysis patients. J Appl Psychol. 2016;9(4):91-107. [Persian]
25. Kheiravaran Z, Fatahi Andabil A. The Effectiveness of teaching spirituality in a group method on resilience of veterans wives of Tehran. International Conference on Psychology and Culture of Life: Institute of Cultural Ambassador Mobin; (August 27, 2015), Istanbul. Istanbul: Institute of cultural ambassador Mobin; 2015. [Persian]
26. Austin EJ, Saklofske DH, Egan V. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personal Individ Differ. 2005;38(3):547-58. [DOI:10.1016/j.paid.2004.05.009]
27. Jordan PJ, Ashkanasy NM, Härtel CE, Hooper GS. Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Hum Resour Manag Rev. 2002;12(2):195-214. [DOI:10.1016/S1053-4822(02)00046-3]
28. Salovey P, Bedell BT, Detweiler JB, Mayer JD. Current directions in emotional intelligence research. In: Lewis M, Haviland Jonse JM, editors. Handbook of emotions. 2nd Edition. New York: Guilford Press; 2000. pp. 504-20.
29. Le TN. Mindfulness-based adventure camp for military youth. J Ext. 2014;52(2):2FEA5. 32- Hamid N, Keikhosravani M, Babamiri M, Dehghani M. The relationship between mental health, spiritual intelligence with resiliency in student of Kermanshah University of Medical Sciences. Jentashapir J Health. 2012;3(2):331-8. [Persian] 33- Ahmadi KH, Habibi M, Shahi R, Khoshkam S, Moradi A, Akhavan Rad SH, et al. Research findings, limitations, and orientations in the field of veterans' mental health. J Mil Med. 2013;14(4):251-60. [Persian]
30. Lichter DT, Carmalt JH. Religion and marital quality among low-income couples. Soc Sci Res. 2009;38(1):168-87. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2008.07.003]
31. Tsaousis I, Nikolaou I. Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress Health. 2005;21(2):77-86. [DOI:10.1002/smi.1042]
32. Lumley MA. Alexithymia, emotional disclosure, and health: A program of research. J Personal. 2004;72(6):1271-300. [DOI:10.1111/j.1467-6494.2004.00297.x]
33. Rains SA. The implications of stigma and anonymity for self-disclosure in health blogs. Health Commun. 2014;29(1):23-31. [DOI:10.1080/10410236.2012.714861]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dekami Z, Gianbaqeri M, Beliad M. Correlation of Religious Commitment with Hardiness and Mental Health in Veterans' Spouses. Iran J War Public Health. 2019; 11 (1) :29-34
URL: http://ijwph.ir/article-1-758-fa.html

دکامی زینب، ژیان باقری معصومه، بلیاد محمد رضا. همبستگی تعهد مذهبی با سخت‌رویی و سلامت روان در همسران جانبازان. طب جانباز. 1397; 11 (1) :29-34

URL: http://ijwph.ir/article-1-758-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4140