[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 69-74 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه‌ سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری با اجتناب تجربی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
اکبر عطادخت1، ساناز عینی*2، رامین تقوی3
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، sanaz.einy@yahoo.com
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1381 مشاهده)
اهداف: حساسیت سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری می‌تواند در تداوم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در جانبازان نقش داشته باشد. با توجه به اهمیت این امر، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تکانشگری و اجتناب تجربی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه براساس سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری انجام شد.
ابزار و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 120 نفر از  جانبازان تحت درمان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در بیمارستان روان‌پزشکی ایثار اردبیل در سال 1396 با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس سیستم‌های بازداری/فعال‌سازی رفتاری، پرسش‌نامه تکانشگری (BIS-11) و پرسش‌نامه پذیرش و عمل (AAQ) بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 21 و توسط آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.
یافته‌ها: 4/65% واریانس اجتناب تجربی و 1/79% واریانس تکانشگری جانبازان مبتلا به PTSD به‌وسیله سیستم‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری تبیین شد (0.001=p). سیستم بازداری رفتاری (0.167=β) و حساسیت به پاداش (0.066=β) به‌طور مستقیم و معنی‌دار اجتناب تجربی را پیش‌بینی کردند (0.001p<). همچنین حساسیت به پاداش (0.366=β) به‌طور مستقیم و معنی‌دار و بازداری رفتاری (0.132-=β) به‌طور معکوس و معنی‌دار تکانشگری جانبازان مبتلا به PTSD را پیش‌بینی نمودند (0.001p<).
نتیجه‌گیری: حساسیت سیستم‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری باعث افزایش اجتناب تجربی و تکانشگری در جانبازان مبتلا به PTSD می‌شود. بنابراین با کاهش‌دادن فعالیت سیستم‌های مغزی/رفتاری می‌توان اجتناب تجربی، تکانشگری و نیز علایم PTSD را در جانبازان تعدیل کرد.
واژه‌های کلیدی: سیستم‌های فعال‌سازی/ بازداری رفتاری، اجتناب تجربی، تکانشگری، اختلال ‌استرس‌ پس از‌ سانحه، جانباز
متن کامل [PDF 465 kb]   (507 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌ها ی جنگی و عوارض ناشی از آن
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
چکيده گسترده انگليسی [HTML 25 KB]  (12 دریافت)
فهرست منابع
1. 1- Zooghi-Paydar MR. The effect of cognitive-behavioral couple therapy on post-traumatic stress disorder and depression in veterans. J Woman Fam Stud. 2013;1(1):99-118. [Persian]
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5. 5th Edition. Rezaei F, Fakhraee A, Farmand A, Niloofari A, Hashemi Azar J, Shamloo F, translators. Tehran: Arjmand; 2013. p. 102-9. [Persian]
3. Kamalmanesh A, Maredpour A. Evaluation of post-traumatic stress disorder among war survivors. Health Res J. 2017;2(2):87-98. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.87]
4. Morina N. The role of experiential avoidance in psychological functioning after war-related stress in Kosovar civilians. J Nerv Ment Dis. 2007;195(8):697-700. [DOI:10.1097/NMD.0b013e31811f44a6]
5. Hershenberg R, Mavandadi S, Wright E, Thase ME. Anhedonia in the daily lives of depressed veterans: A pilot report on experiential avoidance as a moderator of emotional reactivity. J of Affect Disord. 2017;208:414-7. [DOI:10.1016/j.jad.2016.10.011]
6. Eifert GH, Forsyth JP, Arch J, Espejo E, Keller M, Langer D. Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: Three case studies exemplifying a unified treatment protocol. Cogn Behav Pract. 2009;16(4):368-85. [DOI:10.1016/j.cbpra.2009.06.001]
7. Karekla M, Panayiotou G. Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs?. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2011;42(2):163-70. [DOI:10.1016/j.jbtep.2010.10.002]
8. Sloan DM. Emotion regulation in action: Emotional reactivity in experiential avoidance. Behav Res Ther. 2004;42(11):1257-70. [DOI:10.1016/j.brat.2003.08.006]
9. Shenk CE, Putnam FW, Noll JG. Experiential avoigance and the relationship between child maltreatment and PTSD symptom: Preliminary evidence. Child Abuse Negl. 2012;36(2):118-26. [DOI:10.1016/j.chiabu.2011.09.012]
10. Basharpoor S, Shafiei M, Atadokht A, Narimani M. The role of experiential avoidance and mindfulness in predicting the symptoms of stress disorder after exposure to trauma in traumatized people supported by Emdad Committee and Bonyade Shahid organization of Gilan Gharb in the First half of 2014. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2015;14(5):405-16. [Persian]
11. Bakhshaie J, Zvolensky MJ, Allan N, Vujanovic AA, Schmidt NB. Differential effects of anxiety sensitivity components in the relation between emotional nonacceptance and post-traumatic stress symptoms among trauma-exposed treatment-seeking smokers. Cogn Behav Ther. 2015;44(3):175-89. [DOI:10.1080/16506073.2015.1004191]
12. Bardeen JR, Fergus ThA. The interactive effect of cognitive fusion and experiential avoidance on anxiety, depression, stress and posttraumatic stress symptoms. J Context Behav Sci. 2016;5(1):1-6. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.02.002]
13. Cobb AR, Lancaster CL, Meyer EC, Lee HJ, Telch MJ. Pre-deployment trait anxiety, anxiety sensitivity and experiential avoidance predict war-zone stress-evoked psychopathology. J Context Behav Sci. 2017;6(3):276-87. [DOI:10.1016/j.jcbs.2017.05.002]
14. James LM, Strom TQ, Leskela J. Risk-taking behaviors and impulsivity among veterans with and without PTSD and mild TBI. Mil Med. 2014;179(4):357-63. [DOI:10.7205/MILMED-D-13-00241]
15. Basharpoor S. Personality Trait (theory and testing). 1st Edition, Tehran: Savalan; 2015. [Persian]
16. Gullo MJ, Dawe S. Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ''all-bad''?. Neurosci Biobehav Rev. 2008;32(8):1507-18. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2008.06.003]
17. Mirdoraghi F, Ghanbary Hashemabady B, Mashhadi A. Cognitive and behavioral inhibition in veterans with- and without post-traumatic stress disorder. J Mil Med. 2012;14(1):41-7. [Persian]
18. Netto LR, Pereira JL, Nogueira JF, Cavalcanti-Ribeiro P, Santana RC, Teles CA, et al. Impulsivity is relevant for trauma exposure and PTSD symptoms in a non-clinical population. Psychiatry Res. 2016;239:204-11. [DOI:10.1016/j.psychres.2016.03.027]
19. Tull MT, Barrett HM, McMillan ES, Roemer L. A preliminary investigation of the relationship between emotion regulation difficulties and posttraumatic stress symptoms. Behav Ther. 2007;38(3):303-13. [DOI:10.1016/j.beth.2006.10.001]
20. Ehring T, Quack D. Emotion regulation difficulties in trauma survivors: The role of trauma type and PTSD symptom severity. Behav Ther. 2010;41(4):587-98. [DOI:10.1016/j.beth.2010.04.004]
21. Hafezi F, Khajuni A. The effect of anger management skill training on reduction of impulsive behaviors and anxiety in patients with PTSD. J Soc Psychol. 2012;5(20):89-107. [Persian]
22. Bjork JM, Burroughs TK, Franke LM, Pickett TC, Johns SE, Moeller FG, et al. Rapid-response impulsivity predicts depression and posttraumatic stress disorder symptomatology at 1-year follow-up in blast-exposed service members. Arch Phys Med Rehabil. 2017;98(8):1646-51. [DOI:10.1016/j.apmr.2017.03.022]
23. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampus system. 2nd Edition. New York: Oxford University Press; 2000.
24. Kalantari H, Bagherian-Sararoudi R, Babaeipour E. Comparison study of behavioral activation system and behavioral inhibition system in irritable bowel syndrome patients and normal individuals. J Babol Univ Med Sci. 2012;14(2):59-65. [Persian]
25. Myers CE, VanMeenen KM, Servatius, RJ. Behavioral inhibi-tion and PTSD symptoms in veterans. Psychiatry Res. 2012;196(2-3):271-6. [DOI:10.1016/j.psychres.2011.11.015]
26. Pickett SM, Bardeen JR, Orcutt HK. Experiential a voidance as a moderatore of the relationship between behaviore inhibitiion system sensitivity and posttraumatic stress symptom. J Anxiety Disord. 2011;25(8):1038-46. [DOI:10.1016/j.janxdis.2011.06.013]
27. Contractor A, Elhai JD, Ractliffe KC, Forbes D. PTSD's underlying symptom dimensions and relations with behavioral inhibition and activation. J Anxiety Disord. 2013;27(7):645-51. [DOI:10.1016/j.janxdis.2013.07.007]
28. Delavar A. Theoretical and practical research in the humanities and social sciences. Teharn: Roshd; 2009. [Persian]
29. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. J Personal Soc Psychol. 1994;67(2):319-33. [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319]
30. Muris P, Meesters C, Spinder M. Relationships between child-and parent-reported behavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression in normal adolescents. Personal Individ Differ. 2005;34:759-71. [DOI:10.1016/S0191-8869(02)00069-7]
31. Abdollahi R, Bakhshipour R, Mahmoodaliloo M. Validity and reliability of behavioral inhibition and activation systems (BIS/BAS) scales among Tabriz university students. J Manag Syst. 2013;7(28):123-39. [Persian]
32. Basharpoor S, Barahmand U, Molavi P, Mousavi SA. The relationship between behavioral activation/inhibition systems (BAS/BIS) and bullying/victimization behaviors among male adolescents. Iran J Psychiatry. 2013;8(3):118-23.
33. Barratt ES, Stanford MS, Kent TA, Felthous A. Neuropsychological and cognitive psychophysiological substrates of impulsive aggression. Biol Psychiatry. 1997;41(10):1045-61. [DOI:10.1016/S0006-3223(96)00175-8]
34. Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol. 1995;51(6):768-74. https://doi.org/10.1002/1097-4679(199511)51:6<768::AID-JCLP2270510607>3.0.CO;2-1 [DOI:10.1002/1097-4679(199511)51:63.0.CO;2-1]
35. Javid M, Mohammadi N, Rahim CH. Psychometric properties of an Iranian version of the Barratt impulsiveness scale-11 (BIS-11). J Manage Syst. 2012;(8):23-34. [Persian]
36. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK et al. Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: a revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behav Ther. 2011;42(4):676-88. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007]
37. Abbasi I, Fati L, Moludi R, Zarrabi H. Psychometric properties of Persian version of acceptance and action questionnaire-II. J Psychol Model Method. 2013;3(10):65-80. [Persian]
38. Maack DJ, Tull MT, Gratz KL. Experiential avoidance mediates the association between behavioral inhibition and post-traumatic stress disorder. Cogn Ther Res. 2011;36:407-16. [DOI:10.1007/s10608-011-9362-2]
39. Weiss NH, Tull MT, Viana AG, Anestis MD, Gratz KL. Impulsive behaviors as an emotion regulation strategy: Examining associations between PTSD, emotion dysregulation, and impulsive behaviors among substance dependent inpatients. J Anxiety Disord. 2012;26(3):453-8. [DOI:10.1016/j.janxdis.2012.01.007]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Atadokht A, Einy S, Tagavy R. Relationship between Behavioral Activation and Inhibition Systems with Experiential Avoidance and Impulsivity of Veterans with Post-traumatic Stress Disorder. Iran J War Public Health. 2018; 10 (2) :69-74
URL: http://ijwph.ir/article-1-718-fa.html

عطادخت اکبر، عینی ساناز، تقوی رامین. رابطه‌ سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری با اجتناب تجربی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. طب جانباز. 1397; 10 (2) :69-74

URL: http://ijwph.ir/article-1-718-fa.htmlدوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3897