[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 91-97 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی ادراک از والدین و مولفه‌های آن با سبک دلبستگی و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در دختران افراد جانباز
مرجان بذول نژاد1، سمیه رباط میلی*2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، somayemili@yahoo.com
چکیده:   (1409 مشاهده)
اهداف: یکی از عوامل آسیب‌رسان به ساختار خانواده، معلولیت یکی از اعضای خانواده است. معلولیت می‌تواند در اثر حوادثی همچون جنگ ایجاد شده باشد که گاه عضو ارشد خانواده، یعنی پدر را متاثر می‌سازد و فرزندان نیز با تاثیرپذیری از این مساله، دچار مشکلات جدیدی می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی ادراک از والدین و مولفه‌های آن با سبک دلبستگی و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در دختران افراد جانباز بود.
ابزار و روش: در این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی، 77 نفر از فرزندان دختر جانبازان ساکن شهر تهران در سال 1396 با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های ارتباط والدینی (PBI)، دلبستگی بزرگسالان (AAQ) و  پرسش‌نامه گرایش به جنس مخالف بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون صورت گرفت.
یافته‌ها: ادراک از والدین (0.08=r) و مولفه‌های تلاش برای وابستگی (0.87=r) و رابطه عاطفی (0.91=r) با گرایش به ارتباط با جنس مخالف همبستگی مثبت و مولفه‌های بی‌تفاوتی (0.90-=r) و  تشویق به استقلال  (0.84-=r) با  گرایش به جنس مخالف همبستگی منفی داشتند. همچنین همبستگی سبک دلبستگی با ادراک از والدین (0.85-=r) و مولفه‌های تلاش برای وابستگی (0.92-=r) و رابطه عاطفی (0.93-=r) منفی و با مولفه‌های بی‌تفاوتی (0.92=r) و تشویق به استقلال (0.89=r) مثبت بود. سبک دلبستگی و گرایش به جنس مخالف (0.92-=r) نیز با هم همبستگی منفی داشتند (0.01p<).
نتیجه‌گیری: ادراک از والدین با سبک‌های دلبستگی همبستگی منفی و با تمایل به ارتباط با جنس مخالف همبستگی مثبت دارد.

واژه‌های کلیدی: ادراک از والدین، جنس مخالف، سبک‌های دلبستگی، فرزندان، جانبازان
متن کامل [PDF 426 kb]   (303 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: استاندارد های بهداشتی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی.
چکيده گسترده انگليسی [HTML 23 KB]  (7 دریافت)
فهرست منابع
1. 1- Ahangarcani M, ZadehMohammadi A, Heidari M, Talebi M. The relationshib between marital values and reliegion oreiantation with family structure in male and female married individuals. Behav Sci. 2014;12(1): 44-57. [Persian]
2. Sternberg SJ, Davila J, Finchman F. Adolescent marital expectations and romantic experlences: Association with perception about parental conflict and attachment security. J youth Adolesc. 2006;35(3):333-48.
3. Khodayari Fard M. Comparison of relationship between religious attitude and paternal relations with social adjustment in veterans and normal children in Tehran. J Psychol. 2004;8(4):372-88. [Persian]
4. Fakhri Z, Danesh E, Shahidi SH, Saliminia A. Quality of value systems and self-efficacy beliefs in offspring's of veterans and non-veterans fathers. J Appl Psychol. 2013;6(4):25-42. [Persian]
5. Ramerkha S, Bell ML, Paul C, Dickson N, Moffitti, TE, Caspi A. Childhood behavior problems linked to sexual risk taking in young adulthood: A birth cohort study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46(10):1272-9. [DOI:10.1097/chi.0b013e3180f6340e]
6. Alexander M, Garda L, Kanade S, Jejeebhoy S, Ganatra B. Correlates of premarital relationships among unmarried youth in Pune district, Maharashta, India. Int Fam Plan Perspect. 2007;33(4):150-9. [DOI:10.1363/3315007]
7. Khalej Abadi Farahani F, Mehriar AH. Investigating the role of family in communication with the opposite sex before marriage in female students in Tehran. J Fam Res. 2010;6(4):449-68. [Persian]
8. Azimi Hashemi M, AzamKari F, Bigonah M, Rezamanesh F. Values, Attitudes and Models of the Youth Actions in Choosing Spouses and Premarital Relations; Case of Study: Students of universities of Khorasan Razavi Province. 2015;8(29):179-212. [Persian]
9. Potard C, Courtois R, Réveillère Ch, Courtois A. The relationship between parental attachment and sexuality in early adolescence. Int J Adolesc Youth. 2017;22(1):47-56. [DOI:10.1080/02673843.2013.873065]
10. Maximo SI, Carranza JS. Parental attachment and love language as determinants of resilience among graduating university students, SAGE Open. 2016;6(1):1-11. [DOI:10.1177/2158244015622800]
11. Einav M. Perceptions about parents' relationship and parenting quality, attachment styles, and young adults' intimate expectations: A cluster analytic approach. J Psychol. 2014;148(4):413-34. [DOI:10.1080/00223980.2013.805116]
12. Millings A, Walsh J, Hepper E, O'Brien M. Good Partner, good Parent responsiveness mediates the link between romantic attachment and parenting style. Pers Soc Psychol Bull. 2013;39(2):170-80. [DOI:10.1177/0146167212468333]
13. Seiffge-Krenke I, Overbeek G, Vermulst A. Parent-child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood. J Adolescence. 2010;33(1):159-71. [DOI:10.1016/j.adolescence.2009.04.001]
14. Hall SS. Paternal influences on daughters' heterosexual relationship socialization: Attachment style and disposition toward marriage. Fam Sci Rev. 2009;14(2):1-17. [DOI:10.26536/FSR.2009.14.02.01]
15. Kamel Abbasi AR, Tabatabaei SM, Aghamohammadiyan Sharbaf H, Karshki H. Relationship of attachment styles and emotional intelligence with marital satisfaction. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2016;10(3):2-10. [DOI:10.17795/ijpbs-2778]
16. Mahmoodi N, Naziri Gh, Zarenezhad M. Attachment Styles in Sufferers of Gender Identity Disorder in Fars Province in 2014. Jentashapir J Health Res. 2016;7(1):1-7. [DOI:10.17795/jjhr-29502]
17. Khosravi M. Relationship between parenting styles and attachment styles in high risk behaviors in adolescents [Dissertation]. Tabriz: Tabriz University of Medical Sciences and Health Services; 2014. [Persian]
18. Navabi F. Rooting of prevalence of early relationship between girls and the opposite sex according to the parenting method [Dissertation] Tabriz: Tabriz University of Medical Sciences and Health Services; 2011. [Persian]
19. Pahlavan Zadeh F, Refahi J. The effectiveness of conflict resolution skills in tends to be the opposite sex in single girls. J Educ Couns Psychother. 2016;5(17):47-58. [Persian]
20. Moradi A, Abedi A, Rabbani R, Gholami Renani F. Meta-analysis results of research on the mental health level of sacrificer and martyr families. J Psychol. 2010;14(1):18-38. [Persian]
21. Khalaj Abadi Farahani F, Mehryar AM. Studying the role of family in communication with the opposite sex before marriage in female students in Tehran. J Fam Res. 2013;6(24):449-68. [Persian]
22. Khalatbari J. Statistics and research methodology. Tehran: Pardazesh; 2010. [Persian]
23. Mirza Nasrollah Shirazi F. Comparison of parenting pattern, tolerance of ambiguity and selective attention in patients with obsessive-compulsive disorder with non-affected individuals [Dissertation]. Tehran: Islamic Azad University; 2010. [Persian]
24. Liss M, Timmel L, Baxley K, Killingsworth P. Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. J Personal Individ Differ. 2005;39(8):1429-39. [DOI:10.1016/j.paid.2005.05.007]
25. Qanadei F, Abdollahi MH. The relationship between perceptions of parental behavior and early maladaptive schemas. Clin Psychol Stud. 2014;4(16):129-51. [Persian]
26. Besharat M, Bazazian S. Attachment styles, illness perception and quality of life in patients with type I diabetes. Contemp Psycol. 2010;5(1):3-11. [Persian]
27. Rezapour Mirsaleh Y. The relationship between attachment styles and father-child conflict in warfare victims' children: Investigate the role of secondary trauma as a mediator. J Counsel Res. 2016;15(57):81-100. [Persian]
28. Zareshahabadi A, solimani Z. Factors related to student's tendency towards premarital relations in Yazd University. Soc Welf. 2012;12(45):391-421. [Persian]
29. Rafi Pour F. Change of values in cinema and newspapers. Cult Res Lett. 1999;14 & 15:5-30. [Persian]
30. Zokaei MS. Wanting for others and sociology: Reviewing theories. Culture. 1997;22 & 23: 275-96. [Persian]
31. Zahiri H. The attitudes children of sacrificer and martyr to the culture of martyrdom. Soc Sci Bull. 2008;2(1):154-77. [Persian]
32. Salimi J, Karimi M. Survey the effect of Lazarus's theory's instruction on the attitude change toward Choice of spouse among female students. Fam Counsel Psychother. 2012;2(1):512-33. [Persian] 35- Bowlby J. Attachment and loss: Separation: Anxiety and anger. New York: Basic Books; 1973. 36- Byng-Hall J. Rewriting family scripts: Improvisation and systems change. New York: Guilford Press; 1995. 38- Darling N, Cohan C, Burns A, Thompson L. Within-family conflict behaviors as predictors of conflict in adolescent romantic relations. J Adolesc;2007;31(6):671-90.
33. Roelofs J, Onckels L, Muris P. Attachment quality and psychopathological symptoms in clinically referred adolescents: The mediating role of early maladaptive schema. J Child Fam Stud. 2013;22(3):377-85. [DOI:10.1007/s10826-012-9589-x]
34. Kawabata Y, Alink LRA, Tseng WL, van IJzendoorn MH, Crick NR. Maternal and paternal parenting styles associated with relational aggression in children and adolescents: A conceptual analysis and meta-analytic review. Dev Rev. 2011;31(4):240-78. [DOI:10.1016/j.dr.2011.08.001]
35. Rigby K, Slee PT, Martin G. Implications of inadequate parental bonding and peer victimization for adolescent mental health. J Adolesc. 2007;30(5):801-12. [DOI:10.1016/j.adolescence.2006.09.008]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bazoolnejad M, Robatmili S. Correlation of Parental Perception and Its Components with Attachment Style and Tendency to Communicate with the Opposite Sex in Veterans’ Daughters. Iran J War Public Health. 2018; 10 (2) :91-97
URL: http://ijwph.ir/article-1-701-fa.html

بذول نژاد مرجان، رباط میلی سمیه. همبستگی ادراک از والدین و مولفه‌های آن با سبک دلبستگی و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در دختران افراد جانباز. طب جانباز. 1397; 10 (2) :91-97

URL: http://ijwph.ir/article-1-701-fa.htmlدوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3937